Nr. 7 15 juli 1971 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 15 juli 1971 te 19.30 uur. VOORZITTER de burgemeester, de heer mr. S.P. Ba ron Bentinck, SECRETARIS de heer J.L. van Dommelen, wnd. secretaris, Tegenwoordig de leden: mevrouw G.G.A. Alting-Ambrosius, L.J. Dijkstra, M.A, van Ee, J.J. Ebbers, J.W.H, Geerlings, M, de Groot, K. de Haan, J.C. Korte, mevrouw E, Korthuis- Elion, K, Levinga, R,A, van Logtenstein, G.H. Oldenboom, P.C. Pieren, J R. van Poppelen, A.H.F. Smit, J.C. Smits, P.L.J.M. Storimans, mevrouw T.R, Walma van der Molen- De Vries en mevrouw M.C.P. Walter-Van der Togt. Afwezig met kennisgeving zijn de leden: W,A. Blaauw, P. Grift, D. Hoekstra, HM. Jonker, mevrouw P,J. Oranje- Entink en C. Verheus. De VOORZITTER opent de vergadering en stelt voor om met gebed te beginnen. Hierna vindt voorlezing van het ge bed door de voorzitter plaats. Vervolgens deelt hij mede dat bericht van verhindering is ingekomen van mevrouw Oranje en de heren Blaauw, Hoekstra, Jonker, Grift en Verheus. 153 Vaststelling raadsnotulen d.d. 19 mei 1971. Met betrekking tot deze notulen zijn de volgende voor stellen tot wijziging ingekomen: WIJZIGING NOTULEN. VOORSTEL-GEERLINGS. Op pagina 81, rechter kolom, onder punt 2, dient het woord „voorveronderstelling" te worden vervangen door: vooronderstelling. Op pagina 82, linker kolom, onder punt 7, dient het eerste woord „Het middel" te worden vervangen door: Het model. Op pagina 82, linker kolom, zesde regel van onder, dient het woord „belangrijk" te worden geschrapt. Op pagina 82, rechter kolom, dient in de laatste zin van het betoog van de heer Geerlings het woord „verkeersplan" te worden vervangen door: investe ringsplan. De notulen worden, met inachtneming van de wijzi gingen, zonder discussie en zonder hoofdelijke stem ming vastgesteld. 154 Ingekomen stukken. a. Beschikking d.d. 28 mei 1971, afdeling 5, nummer 50RO/12IK, van de Tweede Kamer voor geschillen- behandeling uit gedeputeerde staten van Utrecht,met betrekking tot een door P. Tiggelaven ingesteld be roep tegen het raadsbesluit d.d. 17 december 1970, afdeling I, nummer 10266, tot onbewoonbaarverkla ring van het pand Den Blieklaan 59. Deze beschikking wordt voor kennisgeving aangeno men. b. Brief d.d. 28 mei 1971, afdeling V, nummer 3034, van het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort inzake de uitbreiding van het regionaal woonwagencentrum Amersfoort, met voorstel, ge noemd college overeenkomstig de bij de stukken ter inzage gelegde concept-brief te berichten. De VOORZITTER stelt voor, het college van burge meester en wethouders van Amersfoort te antwoor den volgens een gewijzigde concept-brief. Deze wijzi ging is voorgesteld door de betrokken raadscommis sie. De gewijzigde redactie luidt als volgt: „Wij hebben kennis genomen van uw nadere toelich ting op de door u genomen stappen om te komen tot uitbreiding van het woonwagencentrum op het grond gebied van de gemeente Soest, Wij betreuren dat deze nadere uitleg niet in het eerder van u ontvangen schrijven met betrekking tot deze aan gelegenheid is gegeven," Besloten wordt om het genoemde college volgens de gewijzigde concept-brief te antwoorden, c. Besluit van gedeputeerde staten d.d, 21 mei 1971 tot vaststelling van de gemeenterekening en de bedrijfs- rekeningen voor 1967, Het besluit wordt voor kennisgeving aangenomen, d. Controlerapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De controlerapporten worden voor kennisgeving aan genomen. e. Brief van 14 mei 1971 van burgemeester en wethou ders van Raalte, met verzoek om adhesie te betuigen aan een motie van de raad dier gemeente om uit finan cieringsoverwegingen geen temporisering toe te pas sen op het gebied van scholenbouw, met voorstel dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen, omdat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op dit punt alles in het werk stelt de temporisering tegen te gaan, hetgeen o.m. blijkt uit een brief aan de kabinetsfor mateur en de in ontwerp zijnde nota aan de staatssec retaris van onderwijs. De heer PIEREN merkt op dat zijn fractie, naar aan leiding van al datgene dat is gezegd in de algemene beschouwingen bij de begroting voor 1971 ten aan zien van de scholennood, de scholenbouw en de fi nanciering daarvan, er een voorstandster van is, adhe sie te betuigen aan de motie van de gemeenteraad van Raalte, De VOORZITTER deelt mede dat de financiële commissie en de onderwijscommissie voorstellen, de onderhavige motie te ondersteunen, In het college is het voorstel van de twee commissies niet meer behan deld, maar toen dit punt aanvankelijk in het college kwam, was het de mening toegedaan dat het fout zou zijn de motie te ondersteunen. Het zou het intrap pen van een open deur betekenen. Het zou natuurlijk nooit kwaad kunnen, maar aan de andere kant dient men zich een zekere beperking op te leggen bij het versturen en ondersteunen van moties, vooral wan neer het gaat om een zaak die al zoveel aandacht heeft en waarover zoveel te doen is. Men dient niet blindelings aan alle moties, die op zichzelf misschien recht van bestaan hebben, adhesie te betuigen. Men zou wel honderden moties kunnen doen uitgaan, want er zijn vele wensen. Maar als dit zou gebeuren, dan gaat op de duur de kracht van een motie eraf. Er valt te dien aanzien een vergelijking te trekken met de verkeerstekens langs de weg. Wanneer er te veel staan, let men er ook niet meer op. Hoe minder mo ties er zijn, hoe meer indruk een motie maakt, Spreker meent dat de wethouders zich helemaal niet zullen verzetten tegen het adhesie betuigen. Het colle ge wil alleen een waarschuwende vinger opheffen, niet te vlot te zijn met moties, vooral niet over die za ken waarvan ieder weet dat er ten aanzien daarvan be slist grote problemen heersen en ook heel grote wen-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 102