lijke posten. Maar dit zal ook niet de bedoeling van het college zijn geweest, De heer OLDENBOOM zegt dat zijn fractie ook bij zonder gelukkig is met de „proeve van een investe ringsnota", Zij is de wethouder voor financiën daar voor bijzonder dankbaar en met name uiteraard de ge hele staf die met deze stof heeft geworsteld. Het is geen lichte opgave geweest om dit allemaal op een rijtje te krijgen, om de consequenties daarvan te door denken, te calculeren en dan nog vierkant rond te tel len ook. Deze nota moet worden gezien als een verde re stap op het gebied van planning, het voorzien van toekomstige mogelijkheden in de gemeente. Wanneer men zich realiseert wat er in de afgelopen jaren in de gemeente is gebeurd, dan kan men dienaangaande niets anders dan lof hebben De nota zelf behoeft nauwelijks enige toelichting of opheldering Het lijkt niet zinvol om over afzonder lijke onderwerpen te praten. Het is niet de bedoeling geweest om een prioriteitenlijst op tafel te leggen Men weet dat is uitgegaan van een groot aantal veron derstellingen die op dit moment het meest waarschijn lijk zijn Morgen kunnen deze veronderstellingen weer anders komen te liggen, waardoor uiteraard de gehele zaak op zijn kop komt te staan Het zal zinvol zijn op de duur met de projectgroepen te proberen de gehele zaak op de computer te krijgen Zo'n werk wijze heeft de aardigheid dat men er wat varianten kan uitdraaien. Met de onderhavige opzet lijkt dit niet mogelijk; het komt hem voor dat er een verspil ling zou zijn van te dure arbeid, wanneer men te veel varianten zou proberen die buiten de op dit moment waarschijnlijk geachte mogelijkheden liggen, Met de nota ziet men nu eens zwart op wit alle za ken, waarover gepraat wordt. Vóór de nota was er bo vendien alleen maar een vage indruk van het tijdstip, waarop een en ander gerealiseerd zou moeten worden. Daarnaast weet men nu dat wanneer iets nieuws moet worden ingevoerd, dit ten koste zal moeten gaan van iets anders. Spreker meent niet dat met de nota een wijziging in het beleid te constateren valt. Het ge meentebestuur heeft met goed koopmanschap de za ken in de gemeente beheerd. Misschien heeft het meer met Fingerspitzengefühl gewerkt wat betreft de haalbaarheid van bepaalde investeringen en de finan cierbaarheid daarvan De gemeente wordt nu zo groot dat zo'n benadering niet meer mogelijk is. Het is dui delijk dat het niet volgens het systeem „zwart op wit" zal moeten en dat straks gebruik zal moeten worden gemaakt van een computer Spreker hoopt dat een voorstelling van zaken, als in deze nota is gesteld, zal worden gecontinueerd Hij zou zich kunnen voorstel len dat het college ieder jaar zo'n nota uitbrengt De heer VAN POPPELEN zegt dat de K,V P -fractie met zeer veel belangstelling kennis heeft genomen van de „proeve van een investeringsnota" De fractie is van mening dat men deze nota nuchter moet bezien als werkbasis voor het verdere beleid. De planning zal ieder jaar bij de begrotingsbehandeling moeten wor den uitgewerkt. Het grote voordeel van deze nota is, dat er een bepaalde richtlijn is voor de noodzakelijke voorzieningen die in de loop der jaren naar voren komen en dat dit zwart op wit is gezet, waarbij zelfs is aangegeven wanneer de desbetreffende financierin gen zijn rond te krijgen. Het zou beslist fout zijn om de nota als een vast gege ven te beschouwen. Met een nota als plan heeft men een grote richtlijn, waarop het beleid kan worden be paald, Sedert jaren besteedt de raad veel tijd aan de voorbesprekingen - meestal in juli en augustus van de concept begroting, waarna later de begroting zelf nog enkele dagen wordt doorgepraat Het is niet no dig dat iedere fractie afzonderlijk met een planning komt. De raad als geheel dient bij de begrotingsbehan deling aan te voeren wat moet worden toegepast en welke varianten eventueel moeten worden aange bracht Raad en college zullen alle mogelijke midde len moeten aanwenden om te bezien of er ergens fi nancieringsmiddelen te verkrijgen zijn Als men de weg kent, weet men meestal ook wel iets los te peu teren Het zou onzin zijn om nu al te praten over be paalde projecten die in de nota zijn genoemd De tijd zal wel leren in welke mate de urgentie en de investe ringsmiddelen gelijk lopen. Het zou goed zijn om de nota, die ook aan de pers is aangeboden, in een leesbare brochure beschikbaar te stellen aan de bevolking van Soest Voor de voorlich tingsambtenaar ligt hier een mooi stuk werk om de nota in een begrijpelijke taal om te zetten. Anders zou het gevaar kunnen bestaan dat men denkt' „Nu heeft men een nota, er wordt een aantal werken ge noemd en deze werken zullen in de loop der jaren dan wel worden uitgevoerd," Het is duidelijk dat ieder jaar, afhankelijk van de ur gentie en van de financieringsmiddelen, de nota zal moeten kunnen worden gewijzigd. Spreker hoopt dat de ramingen zoveel mogelijk bewaarheid zullen wor den. De heer PIEREN merkt op dat in de informele raads- bijeenkomst, waarin deze „proeve van een investe ringsnota" al uitvoerig is besproken, door zijn fractie datgene is gezegd, dat nu door de heren Oldenboom en Van Poppelen naar voren is gebracht, Sprekers fractie wil haar grote dankbaarheid en bewondering betuigen aan het adres van de wethouder van finan ciën en over zijn hoofd heen aan de ambtenaren die aan dit belangrijke stuk hebben medegewerkt, Men weet dat in de afgelopen jaren, en dat zijn vele jaren, meermalen de samenstelling van een investe ringsnota aan de orde is geweest Deze ligt nu op tafel. De fractie is het er met beide vorige sprekers over eens, dat deze nota moet worden gezien als een grote leidraad, waarin geswitched moet kunnen worden. Ieder jaar opnieuw dient de raad zich af te vragen op welke manier met dit belangrijke investeringsplan kan worden gewerkt. Dit is een heel belangrijke zaak. Wat betreft het aan de fracties gerichte verzoek van de heer Geerlings - het opstellen van prioriteitenlijs ten -, merkt spreker op, dat hij in de informele raadsbijeenkomst reeds heeft gezegd, dat de raad de keuze der prioriteiten moet vaststellen Als iedere fractie haar eigen keuzeprioriteit gaat stellen, dan komt men er niet uit. De raad zal een eenheid moe ten vormen om uit te komen met deze investerings nota, die voor de Soester bevolking van zo'n groot be lang is. Spreker ziet de heer De Groot al een hele avond in zichzelf praten om een beslissing te nemen. De heer De Groot moet ook de gelegenheid hebben om met de rest van de raad de keuzeprioriteit te stellen. Spreker is het met de heer Geerlings eens dat de nota mede inhoudt, dat de raad moet komen tot krediet bewaking en tot een meerjarenbegroting De krediet bewaking, waarover in de afgelopen maanden ook al is gesproken, acht sprekers fractie van uitermate grote betekenis. In de Staatscourant, nummer 133, van 14 ju-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 106