jarenbegroting, nog een haalbare zaak is Dit is dan ook weer een stukje gereedschap waarmede bij de hogere instanties kan worden aangeklopt. Ten aanzien van de eerste vraag van de heer Geerlings zegt spreker, dat wanneer de gemeente in 1985 een 10.000 inwoners minder zal tellen dan nu voor zien is, het gemeentebestuur zich er dan over zal moeten beraden of bepaalde punten niet moeten wor den geschrapt. Als er meer inwoners zijn, dan kan het gemeentebestuur meer armslag krijgen. Maar een en ander hangt af van de gehele structuur, van hoe men zijn wensen en verlangens stelt. Dat is een stukje „koffiedik kijken". De heer GEERLINGS: Ik vroeg alleen naar de ruimte, niet naar de projecten zelf De wethouder EBBERS: De ruimte verdwijnt als de gemeente minder inwoners zal tellen, Misschien ont staat er meer ruimte bij een groter aantal inwoners. Ook 10 000 mensen meer vragen van de 79% net zo veel. Als men een meerjarenplanning opstelt, houdt dit automatisch een soort van budgettering in. Immers, men legt van tevoren al binding op de middelen, doordat men stelt: In dat jaar kan bij die groei maar zoveel beschikbaar zijn De kredietbewaking zal een belangrijke zaak blijven, ook in verband met de gegevens op de achtergrond en de 21%. Met betrekking tot de andere lasten dan alleen rente en afschrijving van de investeringen, merkt spreker op, dat deze afhankelijk zijn van de grootte van de kosten. Hij kan zich voorstellen dat een nieuw raad huis in het begin niet zo veel zal kosten, maar later meer De onderhoudskosten kunnen oplopen. Al de ze kosten zal het gemeentebestuur binnen de 79% moeten trachten op te vangen. Dat kan hier en daar wel pijn geven Hij weet niet wat de gevolgen dan zul len zijn. Als spreker goed is ingelicht, wordt de aanvraag voor de subsidie voor de weg over de Eng voorbereid. De nota is geen opstelling van prioriteiten. Bij deze opzet van de begroting is gestreefd naar een beetje ge lijkmatige spreiding van de investeringen. Wanneer de raad, en dit is het voordeel van deze nota, om welke reden dan ook, een bepaalde post belangrijker vindt dan een andere, dan weet hij onmiddellijk dat er iets anders zal moeten wijken. Als er aanvullingen komen, zal er hier en daar inderdaad wel geschrapt moeten worden. De nota is dus geen vast gegeven, zij moet een flexibel geheel zijn. Bij de planning van de projecten zal men dan ook flexibel moeten zijn. De raad zal te- gelegenertijd de soepelheid moeten weten op te bren gen om de nota aan te passen aan de eisen, die dan het meest noodzakelijk zijn geworden. Elk jaar zal de raad zich bij de begrotingsbehandeling geconfronteerd zien met nieuwe wensen, Dan zal deze nota in het achterhoofd moeten worden gehouden en zal moeten worden gezegd: Dan zal dit en dat maar moeten wor den opgeschoven, In de financiële commissie is reeds ter sprake geko men, de nota in een leesbare vorm voor de bevolking beschikbaar te stellen, Geprobeerd zal worden, nog een inlegblad te maken, waarop wellicht in een nog wat populairder taal dan in de nota gebruikt, een en ander uit de doeken kan worden gedaan. Mevrouw Walma van der Molen heeft met spreker nog altijd verschil van mening over de rendabele en onren dabele sfeer, wat de wijkvoorzieningen betreft. Spre ker gelooft dat zij elkaar nog steeds niet helemaal heb ben begrepen Wat er eventueel aan tekorten in de buurtcentra zal heersen en komen, zal toch wel uit de 79% moeten worden opgevangen Dit is bijv. het geval met een dorpshuis Dit wil niet zeggen dat zij voor een deel worden toegerekend naar de totale pro jecten waarin zij vallen, Als men de lijst van subsidies bekijkt, die in de loop der jaren zo is opgelopen, dan zal men er misschien verbaasd over zijn wat er in deze sfeer nog in de 79% zit. De heer De Groot heeft gezegd dat hij niet optimis tisch is. Als hij de desbetreffende brief goed heeft ge lezen, dan zal hij hebben ontdekt dat ook het colle ge met grote zorgen is vervuld. Het wilde een en an der graag zwart op wit hebben, om te zien en te to nen wat voor consequenties er allemaal in het spel zijn. Het is best mogelijk dat men over vijftien jaar zal glimlachen over hetgeen nu in deze nota staat. Er zijn zoveel dingen waarover men kan lachen. Men vergelij ke maar eens de tien jaar geleden opgestelde progno se over de toeneming van het autobezit in de komen de tien jaar met de werkelijke situatie nu, Een ander geval: het bevolkingsaantal voor Nederland in het jaar 2000 werd eerst geschat op 21 miljoen en een halfjaar later op 16 miljoen. De in de nota voorko mende prognoses kunnen ook wel eens veranderen. Met betrekking tot het stuk wordt besloten hetgeen daaromtrent door burgemeester en wethouders is voorgesteld. g. Brief d.d, 21 mei 1971, afdeling 2B, nummer 1051/1310 van gedeputeerde staten van Utrecht, waarbij de ontvangst wordt gemeld van de bij raadsbe sluit d.d. 18 februari 1971 vastgestelde verordening, regelende het parkeren bij parkeermeters. Deze brief wordt voor kennisgeving aangenomen. h. Brief d d. 28 mei 1971, afdeling IA, nummer 1120 AZ/1855 van gedeputeerde staten van Utrecht, waar bij de ontvangst wordt gemeld van de bij raadsbesluit d.d 21 januari 1971 vastgestelde Verordening, regelen de de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Deze brief wordt voor kennisgeving aangenomen. i. Brief d.d. 24 mei 1971 van de heer H.I Jorna, in houdende een verzoek om de realisatie van enkele bouwplannen te voorkomen, met het voorstel be trokkene te antwoorden overeenkomstig de bij de stukken ter inzage liggende concept brief De VOORZITTER deelt mede dat de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan voorstelt om dit stuk aan te houden voor een nog nadere behandeling. Het college gaat met dit voorstel akkoord. Het stuk wordt aangehouden j. Schrijven van de Vereniging „Voortvarend" d,d. 15 april 1971 inzake de servicekosten flats met antwoord- schrijven van burgemeester en wethouders d.d. 21 ju ni 1971, nummer 2562, met voorstel dit voor kennis geving aan te nemen, De heer VAN POPPELEN zegt dat er van mevrouw Ra demaker e a nog een brief is ingekomen, welke han delt over de firma Lindner. Het is begrijpelijk dat op de brief nog niet kon worden geantwoord. Hij wil niet ingaan op de in deze brief gestelde vragen. Wel wil hij de aandacht vestigen op het feit dat het genoemde bedrijf van 's morgens 5 uur tot 's avonds half 11 nog al vrij veel geluid produceert. Indien hiervoor geen vergunning is gegeven, zal niet tot de volgende maand gewacht moeten worden om tot maatregelen over te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 108