r gaan, Zij zullen dan zo spoedig mogelijk moeten wor den getroffen. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt dat zij vandaag van de door de heer Van Poppe- len naar voren gebrachte kwestie heeft gehoord. Er zal met spoed naar worden gekeken. De moeilijkheid is alleen dat de ambtenaar voor hinderwetzaken met vakantie is en dat het niet zo eenvoudig is, om daar voor een ander in te schakelen, Het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. 155 Voorstel tot het verlenen van subsidie aan de oplei dingsschool voor kleuterleidsters te Hilversum, De VOORZITTER deelt mede dat de financiële com missie met het voorstel akkoord gaat. Zij stelt voor om ook het inmiddels voor 1971 aangevraagde subsi die te verlenen. Voor het tijdvak van 1 januari tot 1 augustus bedraagt dit subsidie f. 200,-, De onder wijscommissie gaat met het voorstel akkoord en stelt voor om ook voor 1971 een subsidie te verlenen van f. 200,-. Het college kan zich met het voorstel van de commis sies verenigen, Voor de raad van het volgende jaar is dit gemakkelijk; dan behoeft niet meer een dergelijk besluit te worden genomen. De wethouder DIJKSTRA: Het is de laatste keer. De VOORZITTER: Inderdaad, ik vind het wel een praktisch voorstel. Het voorstel wordt, met inachtneming van de door de genoemde commissies voorgestelde uitbreiding, zon der hoofdelijke stemming aangenomen. 156 Voorstel tot straatnaamgeving. De VOORZITTER deelt mede dat er in de omschrij ving van de loop van een weg een fout is geslopen. De Weideweg loopt van achter gemeentewerken naar de A,P, Hilhorstweg. De heer LEVINGA vraagt zich af waarom is besloten tot bepaling van de naam „Korte Ossendam". Hij vindt de naam Korte Ossendamweg" aannemelijker. De wethouder EBBERS: Een dam is ook een weg! De heer LEVINGA: Inderdaad, maar ik heb gelezen dat de aanduiding „Ossendam" afkomstig is van de boerderij van die naam. Het achtervoegsel „dam" zat dus reeds aan de naam vast, De heer GEERLINGS zegt dat het zijn fractie bijzon der veel deugd doet, dat in het plan-Klaarwater op het stuk van de straatnaamgeving aan enkele algemeen bekende verzetshelden aandacht zal worden geschon ken. Bij velen zullen deze namen nog bekend zijn, maar in de toekomst zou daarin toch wel eens veran dering kunnen komen. Hij verzoekt derhalve om op deze straatnaambordjes een korte aanduiding toe te voegen van de persoon in kwestie. De heer DE GROOT kan met de naam „Korte Ossen dam" volledig akkoord gaan. In het Eemgebied stelt het college voor om voor de meest zuidelijke aanslui ting van de A.P. Hilhorstweg de naam „Spieker- weg" te gebruiken. Wat gebeurt er dan met de be staande Spiekerweg? Zelden zal spreker met zoveel voldoening zijn stem „geven als aan de onderhavige straatnaamgeving in Klaarwater. Jammer is, dat deze wijk zo klein is, dat slechts vijf verzetshelden konden worden vernoemd. Het spreekt vanzelf dat de allergrootsten onder hen daarvoor zijn uitgezocht. Het college is in deze opzet redelijk geslaagd, alleen spijt het hem bijzonder dat de naam van mevrouw Kuipers-Rietberg, de bekende 157 Tante Riek en moeder van het verzet, niet in deze wijk wordt aangetroffen Zij had bij de eerste vijf na men niet mogen ontbreken, Het is hem echter niet mogelijk om een van de door het college voorgestelde vijf namen te schrappen. Zij zijn allen van enorm be lang geweest voor het verzet, Als er straks in het plan- Klaarwater nog weer eens straten, bijv in het te stichten winkelcentrum, of scholen te vernoemen zijn, wil het college dan aan mevrouw Kuipers-Rietberg denken? Hij zou het bijzonder op prijs stellen, als het college deze naam in herinnering wil houden. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES zegt dat zij het gaat hier om een typisch trekje van haar fractie hulde wil brengen aan het initiatief van het college, om bewoners inspraak te verlenen, zoals in dit geval is gebeurd met de naamgeving van straten. Men heeft gezien dat het werkt. Er zijn een heleboel reacties gekomen en er is een geschikte naam uitgeko men. Dit vindt de fractie van D'66 erg leuk. De VOORZITTER zegt, dat er met opzet is gekozen voor de naam „Korte Ossendam" en niet voor „Korte Ossendamweg" om een duidelijker verschil te krijgen met de Ossendamweg, Het is van belang dat straatna men zo weinig mogelijk op elkaar gelijken, ten einde mogelijke verwarring te voorkomen. Op de straatnaambordjes in Klaarwater zal zeker een aanduiding worden gegeven van de persoon in kwestie. Spreker vraagt zich even af of het niet zinvol zou zijn, om in het centrum van de wijk aan een gebouw nog een plaquette aan te brengen, waarop iets meer toe lichting wordt gegeven op de straatnaamgeving in de ze buurt, zodat de Vrijheidsweg enz. iets meer reliëf krijgt. Dit moet nog maar eens worden bekeken. De huidige Spiekerweg zal worden opgenomen in de A.P, Hilhorstweg. De heer DE GROOT' Voor een deel! De heer VAN POPPELEN: De bocht niet. De VOORZITTER: Wij waren bang dat de oude naam Spiekerweg door de aanleg van de A.P, Hilhorstweg verloren zou gaan. Vandaar dat de nieuwe weg deze naam heeft gekregen. Voortgaande zegt spreker dat in Klaarwater nog meer wegen zullen worden aangelegd die dan nog een naam moeten hebben. In verband met de woningbouw was nog niet precies bekend waar en hoe deze straten zou den lopen, vandaar dat op het ogenblik alleen maar de hoofdwegen zijn genoemd Er is nog alle kans om in een later stadium aan het verzoek van de heer De Groot te voldoen. Zijn suggestie zal aan de straatnaam commissie worden doorgegeven, De heer LEVINGA blijft vasthouden aan de naam „Korte Ossendamweg". Wanneer men heeft gekozen voor de naam „Ossendam" om verwarring te voorko men, dan zou men beter een geheel andere naam aan de straat kunnen geven. Dan voorkomt men zeker ver warring De VOORZITTER zegt dat het college de naam „Kor te Ossendam" zinvol vond en dat deze daarom is ge kozen. Er kleefde aan de naam een gevaartje, nl. de mogelijkheid tot verwarring, Het college meent dat deze mogelijkheid wel voldoende is geëlimineerd door het achtervoegsel „weg" weg te laten. Korte Os sendam ligt ook nogal gemakkelijk in de mond. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het aanbrengen van centrale gasverwarmingsinstal- laties in gemeentelijke premiewoningen. 108

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 109