hoewel nog niet met de bouw van nieuwe scholen is be gonnen, hoopt reeds in augustus a s. een school te heb ben geopend. De een na laatste alinea van het concept-antwoord begint als volgt „Ons college heeft een openhartige benadering van de moeilijkheden rond de onderwijsvoorzieningen in de wijk Smitsveen voorgestaan Spreekster meent dat er sprake is van een bepaald over bodige vermelding, want het spreekt vanzelf dat het col lege een openhartige benadering voorstaat. De een na laatste alinea van het concept-antwoord ein digt als volgt: „Daarbij is ons helaas gebleken, dat juist deze oudercom missie onvoldoende begrip voor de moeilijkheden, waarin de gemeente met betrekking tot onderwijsvoorzieningen verkeert, heeft kunnen opbrengen Deze zin staat ook in de brief van de oudercommissie van de Rinke Tolmanschool. Het is h.i voor een goede onderlinge verhouding niet nodig dat een opmerking over onvoldoende begrip wordt teruggespeeld. Het is juist haar wens dat uit de brief blijkt dat het college dankbaar is voor de aandacht die de leden van de oudercommissie geven aan de moeilijkheden Zij verzoekt dan ook de in het concept-antwoord voorkomende kleine braampjes weg te slijpen. De heer HOEKSTRA merkt op dat men in nieuwe woon wijken altijd wordt geconfronteerd met het probleem dat er onvoldoende lokalen zijn voor de kinderen die de scho len moeten bezoeken. Deze situatie doet zich ook in het Soesterveen voor Uit het concept antwoord van het col lege blijkt dat alle scholen binnenkort volledig bevolkt zul len zijn. Het zou zelfs kunnen gebeuren dat de kleuterklas sen, die op het ogenblik in de basisscholen zijn gevestigd, moeten wijken. Dat zou ontzettend jammer zijn De school Soest Centrum heeft vier noodlokalen in ge bruik, terwijl twee klassen zijn gevestigd in de oude In genhof. Thans moet er nog een klas worden geplaatst. In de brief van de Rinke Tolmanschool staat dat deze klas zou worden geplaatst in de oude m.a v o, aan de Middel wijkstraat. Spreker heeft ook gehoord dat deze klas zou worden ondergebracht op de eerste verdieping van de Ingenhof. Deze laatste oplossing lijkt hem niet zo goed. Voor de betrokken klas dient een goed onderdak te wor den gezocht. Kan het college in dezen enige mededelin gen doen? De fracties van de K.V.P. en de P.C.F hebben liever dat de klas blijft waar zij thans is, omdat het geen aanbeve ling verdient een kleuterklas, gevestigd in een der basis scholen in het Soesterveen, het veld te laten ruimen. Zou dat wel gebeuren, dan is er sprake van een verplaatsing van het probleem, met als gevolg een verplaatsing van het probleem van de kleuterscholen naar de peuterzalen. In de raadsvergadering van november jl, heeft spreker burgemeester en wethouders gevraagd om te proberen ge waar te worden hoe de stand van zaken zal zijn aan het begin van het nieuwe cursusjaar 1971 1972 De wethouder van onderwijs heeft een dergelijk onderzoek toegezegd Het wordt thans zo zoetjes aan tijd om een en ander te bekijken, opdat kan worden bepaald hoeveel lokalen er in het komende cursusjaar nodig zullen zijn voor het ge ven van gewoon lager onderwijs en kleuteronderwijs. Te hopen zij dat het vandaag verschenen krantebericht, waarop mevrouw Oranje reeds heeft gedoeld, juist is. Het verdient aanbeveling dat het eerst de school aan de Weeg breestraat wordt gerealiseerd. De heer DE GROOT zegt dat bij de raadsstukken een aan de oudercommissie van de Rinke Tolmanschool te verzenden concept-brief ter inzage is gelegd. In deze con cept-brief wordt ontkend dat zowel in de christelijke school in het Soesterveen als in de r.k.-school nog gerui me tijd een lokaal zal blijven leegstaan. In de concept brief wordt gesteld dat zeer binnenkort aan beide scho len een extra leerkracht zal worden verbonden. In dit verband schrijven burgemeester en wethouders met betrek king tot de christelijke school: „Bedoelde leerkracht zal in het thans nog leegstaande lokaal van de Prof. J. Wate- rinkschool worden gehuisvest," en met betrekking tot de r.k.-school: „Deze extra leerkracht zal in het nog leegstaande lokaal van de R K school „De Wiekslag" worden ondergebracht Aangenomen mag worden dat beide zinsneden niet let terlijk moeten worden opgevat, maar dat er sprake is van nieuwe leerkrachten die onderwijs zullen geven aan klas sen die in de leegstaande lokalen zullen worden onderge bracht. Waarom gebruikt het college uitdrukkingen die door een leek verkeerd kunnen worden uitgelegd en op gevat? Waarom wordt niet precies gezegd waarom het gaat? Kunnen de woorden „gehuisvest" en „onderge bracht" niet worden vervangen door een beter woord? De wethouder DIJKSTRA zegt dat er reeds maanden lang van bepaalde zijde een actie gaande is om te komen tot een herindeling van de drie nieuwe scholen in het Soesterveen. Men probeert het college zover te krijgen dat het een bestaande werkovereenkomst met twee bij zondere schoolbesturen gaat doorkruisen. Het college heeft bekeken of een dergelijke gang van zaken behoor lijk en verantwoord zou zijn. Bovendien is bekeken of, gesteld dat de beide andere partijen zouden instemmen met een afwijking van hetgeen is overeengekomen, een dergelijke maatregel effect zou sorteren. Het college en de inspecteur voor het basisonderwijs zijn echter steeds weer tot de conclusie gekomen, dat het in hoge mate on verstandig zou zijn om tussentijds klassen te verplaatsen. Door het vorige college is een afspraak gemaakt met het schoolbestuur van „De school met den Bijbel" en het bestuur van de r.k.-scholen. Wanneer drie partijen een overeenkomst sluiten, dan moeten er toch wel zeer bij zondere omstandigheden - calamiteiten - aanwezig zijn die het zich onttrekken aan de overeenkomst door een der partijen rechtvaardigt. Burgemeester en wethouders menen dat dat bepaald nog niet het geval is. De gehele situatie is regelmatig doorgesproken met de twee betrokken schoolbesturen. Alle drie partijen zijn het geheel eens over de huidige situatie. Men meent dat er op het ogenblik onvoldoende aanleiding is om in de loop van het huidige schooljaar het onderwijs geweld aan te doen door verplaatsing van kinderen van de ene school naar de andere school Verplaatsing zou een rampzalige maatregel zijn. De inspecteur voor het basisonderwijs heeft gezegd dat er sprake zou zijn van een fatale maat regel, wanneer men kinderen die geacclimatiseerd zijn in een bepaalde schoolomgeving - zij zijn ingesteld op een bepaalde didactische en pedagogische aanpak -, tij dens een schooljaar gaat verplaatsen, waardoor zij zullen moeten wennen aan een geheel ander systeem. Deskun digen hebben verzekerd dat het vier a zes weken duurt, voordat de kinderen zich hebben ingesteld op de nieuwe methode. Een dergelijke overplaatsingsmaatregel zou te vens tot gevolg hebben dat de thans aangebroken testpe riode volkomen wordt gedwarsboomd met noodlottige gevolgen voor de leerlingen. In de brief van de ouders van de Rinke Tolmanschool komen enkele onjuistheden voor, waardoor het gehele uitgangspunt eigenlijk onbruikbaar is. In de brief wordt gesproken over een aantal lege lokalen. Op dit ogenblik zijn er - evenals in december 1970 - twee ongebruikte lo-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 10