eze rijf na- niet estelde m be st plan- e ïen zijn, 3erg als het HES e van ef van zoals straten, leboel litgeko- kozen „Korte krijgen raatna- einde er een kwestie, ou zijn, v nog r toe- in de- reliëf n. i in de le naam itweg deze >g meer n naam iw was :en zou- maar de om in De latnaam- tam kozen oorko- im aan :ker ver- m „Kor- is ge il. de t dat :rd >rte Os- l. ing aan rediet ngsinstal- 158 Voorstel tot het vaststellen van een besluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, (voorbereidingsbesluit) 159 Voorstel tot vaststelling van de vergoeding over het jaar 1970 op grond van: a. artikel 103, 2e lid der Lager-Onderwijswet 1920; b. artikel 191 van het Besluit Buitengewoon Onder wijs 1967. 160 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van buitenmateriaal ten behoeve van de openbare kleuterschool „De Blokkendoos", De voorstellen onder de volgnummers 157 tot en met 160 worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen 161 Voorstel tot ruiling van grond, gelegen: a. op de Eng en in het Eemgebied met de heren B.W.J en W.B Smeeing De VOORZITTER deelt mede dat de financiële com missie met het voorstel akkoord gaat Zij verzoekt, ook de bepaling op te nemen dat de wederpartij de rente van 1% per maand verschuldigd is bij niet tijdige verrekening, zoals dit bij agendapunt 9b is bepaald. Het college kan met dit voorstel akkoord gaan. Het voorstel wordt, met inachtneming van de door de financiële commissie voorgestelde wijziging, zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangeno men. b. aan de Laanstraat met W Berkhof. De VOORZITTER deelt mede dar de commissie grond bedrijf en uitbreidingsplan met het voorstel akkoord gaat, maar dat zij wel gaarne een toelichting op voor waarde 4a van het besluit wil horen. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt dat in punt 4a, vierde regel, staat: geen ga ragebedrijf en/of benzineverkooppunt In de oorspronkelijke overeenkomst was het garagebedrijf niet genoemd; het is plotseling geïntroduceerd, maar kan toch vervallen De betrokken commissie weet er van. Het voorstel wordt - met inachtneming van de door de wethouder aangegeven wijziging zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het verbeteren van de Praamgracht Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het bouwrijp maken van de secties 6 en 9 van het bestemmingsplan „Klaarwater" Deze beide voorstellen wotden achtereenvolgens zon der discussie en zonder hoofdelijke stemming aangeno men. 164 Voorstel tot wijziging van de begroting 1971 in ver band met verhoging en toekenning van enkele subsi dies. De VOORZITTER deelt mede dat de financiële com missie akkoord gaat met het voorstel Zij had gaarne gezien dat het bedrag van het subsidie aan de jeugd biljartvereniging BIOV was vermeld Spreker zegt dat het de bedoeling was om een subsidie te geven als ware de zaalhuursubsidie hierop van toe passing. Het voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen 165 Voorstel tot het opnieuw vaststellen van de verorde ning marktgeld. 162 163 166 Voorstel tot verkoop van grond, gelegen aan de Laan straat aan G. v.d. Munt Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zon der discussie en zonder hoofdelijke stemming aange nomen 167 Voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van leningen voor de bouw of aankoop van eigen wo ningen Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN DE VRIES zegt, dat bij de stukken een aardig boekje lag, waarin aanwijzingen werden gegeven met betrekking tot het verwerven van een eigen woning volgens de nieuwe regeling. Zou het gemeentelijke voorlichtingsbureau ervoor kunnen zorgen dat op een duidelijke manier de nieuwe mogelijkheden in de krant worden afge drukt? De VOORZITTER zegt dat het om een publikatie van het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening gaat, die een ieder kan krijgen. Het college is bereid de aandacht op deze voorlichting te vestigen en mede te delen waar het geschrift te verkrijgen is. De heer PIEREN zegt dat de televisie al enige malen aandacht aan de desbetreffende brochure heeft ge schonken. Iedere Nederlandse burger kan dit geschrift aanvragen bij postbus 51 in Den Haag, waar men trouwens alle mogelijke voorlichting ter zake kan krij gen, Men weet dat spreker voor voorlichting is, op ieder gebied, maar Soest dient de taak van de eigen voorlichtingsambtenaar niet te verzwaren door hem ook nog zaken, de rijksvoorlichtingsdienst betreffen de, op te dragen. De heer VAN POPPELEN wil gaarne de woorden van de heer Pieren onderschrijven. De heer Van Os moet niet alles worden opgedragen, Spreker dacht dat de betrokken gegadigden wel weten waar Abraham de mosterd haalt. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 168 Voorstel tot het aankopen van grond met opstallen, gelegen aan: a de Wijnand Toplaan van B Petersen; b de Eigendomweg van mevrouw M. Appelhof-De Ruygt; c. de Parklaan van J.W. Sukel. 169 Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst inza ke uitbetaling van rente in verband met een gesloten koopovereenkomst met: a. B. Petersen; b. mevrouw M. Appelhof De Ruygt; c J.W Sukel. Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zon der discussie en zonder hoofdelijke stemming aange nomen. De VOORZITTER sluit, te 21.10 uur, de vergadering. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op 16 september 1971. De secretaris, De voorzitter, /vlUuu^uJ- 109

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 110