182 Voorstel tot vaststelling van het plan tot onteigening van gronden, gelegen in het bestemmingsplan „Indus trieterrein". Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 183 Voorstel tot wijziging van de „A.P.V. Soest". De heer HOEKSTRA zegt dat burgemeester en wet houders onder II in het pre-advies schrijven: „Het is in deze gemeente voorgekomen, dat op parti culier terrein een draad werd gespannen, waarop een gevaarlijke elektrische spanning was aangebracht, die tot doel moest hebben onbevoegden van het terrein te weren." en: „De jarenlange, vrij consequente, jurisprudentie van de Kroon en de rechterlijke macht geeft echter aan, dat het stellen van een dergelijk verbod niet tot de competentie van de gemeente behoort". Toch wordt voorgesteld de A.P.V. aan te vullen met een artikel 41a, waarin wordt bepaald dat het verbo den is niet deugdelijk geïsoleerde draden langs wegen aan te brengen of te hebben. Het gaat in dit geval niet om draden die op particulier terrein zijn aangebracht. In het pre-advies merkt het college nog op dat de P.U.E.M. op basis van het burgerlijk recht kan ingrij pen, omdat de afnemer van elektriciteit niet voldoet aan de leveringsvoorwaarden, wanneer deze een niet geïsoleerde draad heeft aangebracht. Het lijkt spreker dat het thans voorgestelde artikel 41a eigenlijk een beetje overbodig is. De gemeente dient geen verordeningen in het leven te roepen die niet he lemaal beantwoorden aan hun doel of die eigenlijk te veel zijn. Het verdient dan ook aanbeveling de A.P.V., die in Soest toch reeds vrij dik is, niet uit te breiden met artikel 41a. De fractie gaat volkomen akkoord met hetgeen wordt voorgesteld ten aanzien van het toezicht op cafetaria's. De heer PIEREN merkt op dat er onder de cafetariahou ders nogal wat ongerustheid is ontstaan. Wanneer de nieuwe verordening van kracht wordt, dan hebben de cafetariahouders geen vergunning meer. Moeten de cafetariahouders, wanneer de verordening vanavond door de raad wordt vastgesteld, reeds vanaf morgen 's avonds om elf uur sluiten? Hoelang bestaat de mo gelijkheid tot het aanvragen van een ontheffing? Het gebeurt meermalen dat mensen die 's avonds uit zijn geweest, juist na elf uur trek hebben in een warm hapje of iets dergelijks. Daarom stelt de PAK-fractie voor, de voorgestelde sluitingstijd van de cafetaria's van 23.00 uur te wijzigen in 24.00 uur. Wanneer het col lege deze suggestie niet wil overnemen, dan stelt de fractie voor het gehele voorstel aan te houden, zodat alsnog met de cafetariahouders kan worden besproken welk tijdstip van sluiting het meest wenselijk is. In de verordening wordt gesteld dat de cafetaria's 's morgens om zes uur open zullen mogen zijn. De meeste cafetaria's hebben daaraan niet veel. Het ver dient aanbeveling dat het gehele probleem wordt be sproken met een afvaardiging van de cafetariahouders. De heer JONKER zegt, dat hij evenals de heer Pieren een sluitingstijd van 23.00 uur voor de cafetaria's rij kelijk vroeg vindt; 24.00 uur zou een aanmerkelijk betere tijd zijn. De fractie van D'66 meent dat het aanvangsuur van zes uur best naar zeven uur mag wor den verschoven. Kan de voorgestelde verordening in deze zin worden gewijzigd? In het pre-advies wordt erop gewezen, dat het met het oog op de openbare orde gewenst is dat er effectief kan worden opgetreden. Het kan best zijn dat effec tief optreden in sommige gevallen gewenst is, maar de vraag rijst of er sprake is geweest van concrete exces sen. Of is hetgeen wordt voorgesteld zuiver preventief bedoeld? Mevrouw ORANJE-ENTINK zegt, dat zij als lid van de commissie voor de strafverordeningen, heeft voor gesteld om de cafetaria's om 23.00 uur te doen slui ten. De cafetaria's worden bezocht door zeer jeugdige personen, veelal gezeten op, of staande naast, hun bromfietsen. De omgeving ondervindt nogal wat ru moerige overlast. De moeders van de betrokken jeugdige personen zul len het waarschijnlijk best prettig vinden hun jeugdige zonen min of meer op tijd weer thuis te krijgen. Spreekster zou dan ook van harte willen pleiten voor een sluitingstijd van 23.00 uur. De heer VAN POPPELEN stemt in grote lijnen in met de gedachte van mevrouw Oranje. Enkele maan den geleden heeft de raad, bij de behandeling van een voorstel tot vestiging van een nieuwe cafetaria aan de Ossendamweg, slechts een bouwvergunning willen verstrekken, wanneer zou worden voldaan aan een vroeger sluitingsuur. Als argument werd aangevoerd de rust van de buurtbewoners. De heer LEVINGA herinnert eraan, dat drie a vier jaar geleden een boer in de Betuwe een niet geïsoleer de elektriciteitsdraad om zijn boomgaard had gespan nen. Door het aanraken van deze draad is een jongen overleden. Het verdient dan ook aanbeveling dat arti kel 41a zal worden toegevoegd aan de A.P.V. De heer VERHEUS zegt dat in artikel 63 wordt op gemerkt wat onder een cafetaria dient te worden ver staan. Er wordt gesproken over een besloten ruimte. Hij meent dat er sprake is van een vreemd begrip, waarmede men alle kanten uit kan. Een open hal die 's nachts kan worden afgesloten door een rolluik, zou z.i. in de zin van artikel 63 geen cafetaria zijn, maar hooguit een automatiek. Zou een dergelijke in richting niet onder artikel 63 vallen? De VOORZITTER zegt, dat wordt voorgesteld in de A.P.V. de bepaling op te nemen, dat het verboden is een stroomdraad aan te brengen langs de openbare weg. Het is de gemeente niet mogelijk om verder te gaan. Het gaat wel om particulier terrein, want aan genomen wordt dat dergelijke stroomdraden wel op eigen terrein worden aangebracht, zij het langs de weg, zodat degenen die op een openbare plaats zijn, met die draad in aanraking kunnen komen. Men zou kunnen zeggen dat het erg ver gezocht is, alle dolle dingen die iemand in zijn hoofd kan halen, verboden te verklaren. Het is eigenlijk heel vreemd, dat de rijkswetgever geen verbodsbepaling heeft op gesteld. Het is mogelijk dat de stroomleveringsmaat- schappij optreedt,maar in dat geval wordt slechts bepaald, dat de maatschappij besluiten kan, dat de af nemer geen stroom meer geleverd krijgt. Dat wil he lemaal nog niet zeggen dat strafrechtelijke sancties mogelijk zijn. Er doen zich gelukkig niet heel veel van dergelijke gevallen voor, maar zij vinden zo nu en dan plaats. In Soest heeft een dergelijk geval zich reeds op een binnenterrein afgespeeld. Daarom meent de commissie voor de strafverordeningen dat er iets moet worden gedaan. Het is de bedoeling dat het arti kel een preventieve werking heeft. Waarschijnlijk is het mogelijk nog meer dingen te vinden die niet mo- 112

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 113