gen en waarvoor geen verbodsbepaling is opgenomen in de A.P.V. In Soest is men echter, evenals elders in het land, met het spannen van een niet geïsoleerde stroomdraad geconfronteerd, zodat de commissie voor de strafverordeningen meent dat er een verbodsbepa ling moet worden opgenomen in de A.P.V, Overigens was ook de commissie niet geweldig enthousiast, want de door de heer Hoekstra naar voren gebrachte beden kingen leefden ook in de commissie. Toch meende de commissie dat het niet verantwoord was de zaak blauwblauw te laten, Iemand die een niet geisoleerde stroomdraad aanbrengt, doet iets schandaligs dat moet worden bestraft; er wordt gespot met de veilig heid van de burger. Daarom dient het mogelijk te zijn een dergelijke handeling te bestraffen, Door het opne men van artikel 41a in de A.P.V, is het wellicht mo gelijk de wankelmoedige van geest preventief te beïn vloeden. Naar aanleiding van het aan de A.P.V toe te voegen ar tikel 63 heeft de heer Verheus gevraagd, wat onder een open ruimte moet worden verstaan. Spreker meent dat een ruimte omgeven door drie muren, een dak en een vierde wand - het doet er niet toe of deze wand de gehele dag wagenwijd openstaat of zelfs niet kan worden aangebracht - moet worden beschouwd als een besloten ruimte. Bovendien is er in artikel 63 sprake van de open aanhorigheden, Heel gemakkelijk toegankelijke cafetaria's - er is er een in Soesterberg - zullen derhalve eveneens onder de bepalingen van ar tikel 63 vallen. Het is begrijpelijk dat de cafetariahouders niet zo ge lukkig zijn met hetgeen thans wordt voorgesteld. Tot nu toe was het „vrijheid, blijheid". De cafetariahou ders behoefden zich niet te houden aan regels waar aan anderen zich wel moeten houden. Dat zal thans afgelopen zijn Het zal duidelijk zijn dat er voor de ca fetariahouders geen uitzonderingspositie kan worden geschapen. Er wordt voorgesteld om de sluitingstijd van de cafe taria's te bepalen op 23 00 uur. Dat wil niet zeggen dat er geen ontheffing van die sluitingstijd kan worden gevraagd. Iedere aanvraag om ontheffing zal op haar eigen mérites worden bekeken. De cafetariahouders zullen, wanneer de raad het onderhavige voorstel aanneemt, nog ruim voldoende tijd hebben om ont heffing aan te vragen, want het duurt nog wel een paar maanden voordat gedeputeerde staten het raads besluit zullen hebben goedgekeurd. De commissie voor de strafverordeningen heeft de sluitingstijd heel bewust op 23 00 uur gesteld Cafeta ria's en snackbars worden in hoofdzaak bezocht door jeugdige personen, (Er zijn ook cafetaria's die aan we gen voor doorgaand verkeer zijn gevestigd; deze cafe taria's zullen als eerste in aanmerking komen voor een latere sluitingstijd dan 23.00 uur). De overlast die de jeugdige personen veroorzaken, bestaat uit ru moer op straat. De burgerij heeft over het algemeen meer last van een cafetaria dan van een café, Daarom is gekozen voor een sluitingstijd van 23.00 uur. Het is mogelijk om ontheffing van deze bepaling te vragen. Op verschillende punten in de gemeente wordt ge klaagd over de hinder die men ondervindt van de aan wezigheid van cafetaria's. Daarom verdient het aanbe veling de sluitingstijd van de cafetaria's op 23,00 uur te bepalen en het aan het beleid van de burgemeester over te laten welke cafetaria's later mogen openblij ven. Spreker zegt, dat hij reeds voor de aanvang van de vergadering is benaderd door mevrouw Oranje. Zij heeft medegedeeld, er geen bezwaar tegen te hebben, wanneer de heren vanavond hun jasje uittrekken. Het voorstel van mevrouw Oranje wordt ondersteund door de andere dames. Ook spreker heeft er geen enkel be zwaar tegen dat de heren hun jasje uittrekken. De heer PIEREN herinnert eraan dat de Dolle Mina's wel eens zeggen, dat zij door de mannen worden on derdrukt Het schijnt echter andersom te zijn; de mannen moeten van de vrouwen toestemming heb ben om hun jasje uit te trekken. Een en ander neemt niet weg dat spreker de dames echt dankbaar is voor het feit dat het de heren thans is toegestaan hun jasje uit te doen. De heer VAN POPPELEN vindt het prettig dat de he ren hun jasje hebben mogen uittrekken, maar hij vraagt zich af of er niets is te doen aan de ventilatie in de zaal. Met het oog op de cursussen die in de zaal van de brandweerkazerne plaatsvinden en de, in de toekomst te houden, raadsvergaderingen is het be langrijk dat de ventilatie van de zaal wordt verbeterd. De heer PIEREN zegt dat de cafetaria's in Soest in derdaad in hoofdzaak door jonge mensen worden be zocht, maar in Soesterberg is de situatie anders. De aldaar gevestigde cafetaria's worden in hoofdzaak be zocht door militairen, die 's avonds gezamenlijk ver tier zoeken, Zij willen bijv. een plaatje draaien. Bij deze cafetaria's is het rustig Bovendien worden be doelde cafetaria's bezocht door chauffeurs van het beroepsgoederenvervoer, Deze chauffeurs, die bij nacht en ontij langs de weg zitten, hebben op een gegeven moment wel eens trek in iets warms, Gebleken is reeds, dat de burgemeester deze cafetaria's onthef fing van de sluitingstijd van 23.00 uur zal willen ver lenen. Daarom kan de PAK-fractie zich verenigen met hetgeen wordt voorgesteld. Het verdient aanbeveling dat een soepel beleid wordt gevoerd ten aanzien van de cafetaria's die 's avonds worden bezocht door militairen en chauffeurs van het beroepsgoederenvervoer. De heer VERHEUS sluit zich geheel aan bij de op merkingen van de heer Pieren. In Soesterberg zijn de cafetaria's grotendeels aangewezen op het doorgaan de verkeer. De burgemeester heeft gezegd dat in bij zondere gevallen vergunning zal worden verleend tot het openhouden van de cafetaria's tot 24.00 uur. Over het algemeen kan worden gesteld dat een ope ningstijd tot 24 .00 uur gerechtvaardigd is De over last valt heus wel mee, excessen komen overal voor. Bij een sluitingstijd van 23 00 uur zullen degenen die 's avonds om tien uur naar bed willen gaan ook hinder ondervinden, Daarenboven is het mogelijk dat de jongelui ook na 23.00 uur bij de cafetaria's blijven rondhangen. Een sluitingstijd van 24.00 uur lijkt spre ker bepaald een betere tijd dan 23,00 uur. De heer HOEKSTRA zegt dat het in artikel 41a be paalde, zal gelden voor stroomdraden langs de publie ke weg, in de hoop dat niet weer zal gebeuren wat er in Soest heeft plaatsgevonden op particulier terrein. Aan hetgeen op particulier terrein gebeurt, kan de ge meente ook in de toekomst niets doen. De heer VAN POPPELEN zegt dat wordt voorgesteld artikel 63a lid 2 als volgt te doen luiden: „De burgemeester is bevoegd van de in lid 1 vervatte verplichting ontheffing te verlenen Wanneer de sluitingstijd op 23 00 uur wordt bepaald, dan kan de burgemeester altijd in bijzondere gevallen ontheffing verlenen. Wanneer de zaak dan toch nog

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 114