uit handen loopt, heeft de burgemeester tenminste de macht om in te grijpen. De VOORZITTER zegt dat burgemeester en wethou ders hopen dat er als gevolg van het bepaalde in artikel 41a ook geen stroomdraden zullen komen op plaat sen, waar het aanbrengen van deze draden niet kan worden verboden door de overheid. De bevoegdheid van de gemeentelijke wetgever gaat niet verder dan langs de openbare weg. Door middel van artikel 41a wordt duidelijk door de overheid gezegd, dat het aan brengen van een niet geïsoleerde stroomdraad schan dalig is. Door de techniek van de wetgeving kunnen degenen die op eigen terrein een dergelijke draad aan brengen, niet in hun kraag worden gegrepen, Deze mensen kunnen pas in hun kraag worden gegrepen, wanneer er een ongeluk is gebeurd; dan is er, als het ware, sprake van het dempen van de put nadat het kalf is verdronken. Te hopen zij, dat dwaze zaken thans achterwege blijven. Wat de cafetaria's betreft wil het college vasthouden aan een sluitingstijd van 23.00 uur als algemene regel. Iedere aanvraag om ontheffing zal op haar eigen méri tes worden bekeken. De regeling wordt in het leven geroepen om overlast en excessen te voorkomen. Wanneer er geen overlast en geen excessen zijn, kan de gemeente veel soepeler zijn. Bovendien is het voor taan mogelijk de eigenaars in de hand te houden. Zij weten dat zij de kans lopen, de aan hen verleende ontheffing van het sluitingsuur kwijt te raken. Daar door zullen zij eraan medewerken dat er geen exces sen plaatsvinden. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 184 Voorstel tot wijziging van de „Verordening halvedag- sluiting winkels" ten behoeve van kappers. De heer OLDENBOOM meent, dat de consument bij zonder gediend is met een uniforme sluitingsdag van alle winkeliers. Voor degenen die niet zo verschrikke lijk honkvast zijn, is het altijd weer een avontuur om te weten waar men zijn bril moet laten repareren of wanneer men naar de kapper kan gaan. Wanneer men enkele keren voor een dichte deur heeft gestaan, is men reeds gauw geneigd om naar een buurgemeente te gaan, wanneer men weet dat in die buurgemeente alle winkels op dezelfde dag zijn gesloten. Het is ook in het belang van de winkeliers wanneer zij gezamenlijk komen tot een uniforme sluitingsdag (bijv. op maandag). Bestaat daarop enig uitzicht? De heer SMIT zegt, dat op dit moment elders een ver gadering plaatsvindt die kan worden bezocht door al le Soester winkeliers, niet behorende tot de textiel- en schoenbranche en niet vallende onder de verplichte halvedagsluiting. Getracht zal worden om een akkoord te bereiken over sluiting van de winkels in Soest op maandag. (Er vindt alleen overleg plaats tussen de Soester winkeliers, omdat Soesterberg een eigen dorpskern heeft met een geheel andere problematiek.) De problematiek is zeer moeilijk, iedere branche heeft haar eigen bezwaren en/of voorkeuren. Er wordt ech ter gestreefd naar het bereiken van een uniforme rege ling. In de textiel- en schoenbranche is inmiddels over eenstemming bereikt. Vanavond hoopt men voor de overige bedrijven tot overeenstemming te komen. In dien dat mogelijk is, zal er volgende week een bespre king plaatsvinden met de voedingssector (in deze sec tor zijn de winkels thans op woensdagmiddag geslo-, ten) en de tabakssector. In een later stadium zal apart overleg met de kappers plaatsvinden; ook al omdat zij het onderling niet eens kunnen worden. Een aan tal kappers wil per se de dinsdagmiddag als vrije mid dag behouden, terwijl een overwegend aantal kap pers de vrije halve dag op maandagmorgen wil genie ten. Bij de kappers gaat de democratie zover dat men niet zegt dat de meerderheid van stemmen be slist; de stem van iedere kapper afzonderlijk is be slissend. De Soester middenstandsorganisaties hebben spreker medegedeeld dat zij de thans voorgestelde verorde ning betreuren, maar zij kunnen begrip opbrengen voor hetgeen wordt voorgesteld. In de loop van het najaar hopen deze organisaties het college een voor stel te kunnen doen, waarin de winkelsluiting zal worden geregeld op volledig vrijwillige basis; waar behoefte is aan een verplichte sluiting, zal deze die nen plaats te vinden op maandag. De heer VAN EE vindt de opmerking van de heer Oldenboom, gelet op de belangen van de consument, een beetje vreemd. Wanneer men een vaste kapper heeft, dan weet men dat deze op maandagmorgen of op dinsdagmiddag is gesloten. Wanneer men dat niet weet dan kan men, indien de kapper die men wil be zoeken, niet open is, in ieder geval bij een andere kapper terecht. In het onderhavige geval wil een aantal mensen uit eigen verkiezing verschillende dagen hebben. Spreker vindt dat de democratie een dergelijk verlangen niet in de weg mag staan. Mevrouw ORANJE-ENTINK acht de vrijheid, om zelf te mogen beslissen wanneer men zijn winkel ge sloten wil houden, heel plezierig. De arme consu ment, die altijd op de laatste plaats wordt genoemd, zal zeer gebaat zijn met hetgeen thans wordt voorge steld, want hij kan in het vervolg iedere dag naar de kapper gaan. Het is zeer verheugend dat er op het onderhavige terrein in Nederland - een land waar zo veel verboden is en waar zoveel geboden zijn - een klein beetje vrijheid komt. Wethouder EBBERS meent dat de opmerkingen van de heer Smit reeds in grote lijnen antwoord geven op de vraag van de heer Oldenboom of er uitzicht be staat op een uniforme regeling. Te hopen zij, dat de winkeliers inderdaad tot een uniforme regeling kun nen komen. De groep kappers die de winkel op dinsdagmiddag gesloten wil houden, is ongeveer even groot als de groep kappers die de winkel op maandagmorgen ge sloten wil houden. Dat is feitelijk een beroerde situa tie. De Kamer van Koophandel en Fabrieken advi seerde de betrokkenen de vrijheid te laten, waarna na verloop van een jaar kan worden gesproken over het bereiken van een definitieve regeling. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 185 Voorstel tot intrekking van „de Verordening vakan tiesluiting winkels". Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. 186 Voorstel tot vaststelling van „de Verordening koop avond". De heer PIEREN zegt dat er sprake is van een pro bleem, waarover genuanceerd wordt gedacht. Er dient bij de behandeling van het probleem o.a. aan dacht te worden besteed aan de vrijheid en de demo cratie van het personeel. In het schrijven van de DE- COM - in dit schrijven komt o.a. de volgende zinsne- 114

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 115