de voor: „Mogen wij u verzoeken een afschrift van deze brief te sturen aan de leden van de raad"; dat is helaas niet gebeurd - worden argumenten tegen het in stellen van een koopavond aangevoerd. De DECOM voert steekhoudende argumenten aan. Reeds her en der in den lande zijn er koopavonden. Het zijn veelal de winkeliers uit een winkelcentrum die om een koopavond vragen, zodat man en vrouw op vrijdag- of donderdagavond gezamenlijk hun inkopen kunnen gaan doen. Vergeten wordt echter dat de winkeliers die niet in zo'n winkelcentrum zitten, in grote mate worden beconcurreerd. Uit gegevens uit andere plaat sen is reeds gebleken dat sommige detailhandelsbe drijven een flinke knak hebben gekregen. Uit hoofde van zijn beroep zou spreker nog meer bijzonderheden kunnen geven. Gesteld wordt dat de koopavond een omzetvergroting tot gevolg zal hebben, waardoor de zaak tot bloei kan komen. Niets is minder waar, want het kostenvraag- stuk is groot (vooral in de wintermaanden), waardoor de winkelier niets heeft aan die omzetvergroting, zo deze er al is. Een belangrijker punt is de positie van het personeel. Gesteld wordt, dat de op de koopavond te werken uren zullen worden gecompenseerd, maar het is na drukkelijk bekend dat dat niet waar is. Uit de ar beidsvoorwaarden in de detailhandelssector blijkt, dat er wel een minimum loonregeling is, maar deze rege ling wordt gewoon met voeten getreden. Bovendien houden de werkgevers zich niet aan het te werken aantal uren en de vakantieregeling. Ook de verorde ning die de secundaire arbeidsvoorwaarden regelt, wordt met voeten getreden. In de Soester Courant van dinsdag jl. wordt de me ning van de algemene bond Mercurius over de koop avond weergegeven. De mening van deze bond wordt door de PAK-fractie volkomen onderschreven. De fractie stelt dan ook met het oog op de belangen van het winkelpersoneel en ter bescherming van de mid denstand zelf voor, niet over te gaan tot invoering van een koopavond. De heer SMIT zegt dat de werknemersorganisaties tot taak hebben de positie van de leden - en ook van de niet-leden - te beschermen. Het is zeer sympathiek van de heer Pieren dat deze in diens beschouwing te vens heeft gedacht aan de bescherming van de midden stand. In vrijwel alle omliggende gemeenten worden er koop avonden gehouden. Daarnaast vraagt de werkende vrouw om een koopavond. Men heeft op recreatief ge bied te maken met het verschijnsel van het lange week einde. Er zijn nog meer omstandigheden die de winke liers ertoe pressen een koopavond in het leven te roe pen. Reeds jarenlang wordt er in Soest gesproken over het al dan niet instellen van een koopavond. Thans heeft de winkeliersvereniging de Smitshof als eerste om een koopavond gevraagd. De overige Soester midden standers menen op het initiatief van de Smitshof te moeten inhaken. Overigens zij opgemerkt dat de win keliers op zich zelf ook niet zo geweldig enthousiast zijn voor een koopavond. Uit een publicatie in de Soester Courant van dinsdag jl., blijkt duidelijk dat Mercurius een heel eind kan meegaan, wanneer de winkels o.a. op zaterdagmiddag vroeger dicht gaan. Over dit punt zijn de Soester mid denstanders het bijna geheel eens, want op het mo ment dat de koopavond wordt ingesteld, zal 80% van de winkeliers hun winkel op zaterdagmiddag om vijf uur sluiten. Daarnaast wordt er op het ogenblik reeds aandacht geschonken aan de door Mercurius gewenste uniforme sluiting op maandag. De middenstanders hebben een dienstverlenende taak aan het publiek. Daarom hebben de winkerliersorgani- saties enorm veel aandacht besteed aan het onderwer- pelijke probleem. Men meent thans dat de instelling van een koopavond niet langer kan worden uitgesteld. Ten behoeve van het winkelpersoneel bestaan er be paalde arbeidsvoorwaarden. Aangenomen mag wor den dat iedere winkelier er belang bij heeft om voor zijn personeel een zo gunstig mogelijk werk-klimaat te verschaffen, daar men anders de kans loopt dat het personeel vertrekt. Iedere winkelier die de koopavond wil invoeren, zal wel degelijk verplicht zijn voor een compensatie te zorgen. Wanneer de arbeidsvoorwaar den niet worden nageleefd door de werkgever, heeft het betrokken personeelslid te allen tijde het recht om via de vakorganisatie te protesteren. Deze mogelijk heid houdt, naar sprekers wijze van zien, voldoende waarborgen in. De heer VAN EE merkt op dat er bij de onderhavige kwestie drie partijen betrokken zijn. In de eerste plaats de consument. Deze is gewoon gediend met het feit dat hij meer gelegenheid krijgt om te kopen. Voor be paalde categorieën consumenten zal het tijdstip waar op kan worden gekocht worden verbeterd door het instellen van een koopavond. In de tweede plaats de verkoper. Het is de verkoper die om de koopavond verzoekt. In de derde plaats de werknemers. Er is slechts veron dersteld dat de werknemer wellicht verminderde ar beidsvoorwaarden zal krijgen. Terecht heeft de heer Smit opgemerkt dat niet mag worden verwacht, dat een werkgever goede werkne mers in dienst kan houden, wanneer het werk-klimaat ongunstig is. Tot nog toe heeft spreker nog geen enkel behoorlijk argument tegen de koopavond gehoord. Deze koop avond wordt door alle betrokken partijen gewenst. De heer JONKER zegt dat in het gemeenteprogram ma van D'66 voor de gemeente Soest staat, dat er een koopavond moet komen. Dat betekent dat de fractie in principe gelukkig is met het onderwerpelij- ke voorstel. Aan de onderhavige kwestie zitten verschillende kan ten. Het belang van de consument stelt de fractie zeer hoog. Belangrijke argumenten voor het instel len van een koopavond zijn ook de positie van de werkende vrouw en het lange weekeinde. De heer Pieren heeft echter terecht gewezen op een schaduwkant, nl. de positie van het winkelpersoneel. De heer Pieren heeft het betreurd dat de raadsleden de brief van de DECOM niet hebben gekregen. Spre ker betreurt het niet zo erg dat hij deze brief niet heeft gekregen, want hij heeft zelden zulke langdra dige verhalen gelezen. Het is natuurlijk niet ieder een gegeven om zich compact uit te drukken. De DE COM heeft ontzettend veel woorden nodig gehad. Met enige moeite heeft hij de strekking van de brief begrepen, het gaat om de belangenbehartiging van het personeel. Het is zinvol om de positie van het winkelpersoneel in de gaten te houden. Op dit moment weegt het ar gument van de positie van het personeel echter niet zo zwaar, omdat slechts kan worden verondersteld dat het personeel zal worden benadeeld, wanneer er 115

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 116