I goedgekeurd door gedeputeerde staten, zodat de stichting eigenlijk nog niet kan draaien. Er wordt wel reeds hard gewerkt, maar hoofdzakelijk in samenwer king met de dienst gemeentewerken. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 189 Voorstel inzake het opnemen en uitlenen van gelden gedurende het 4e kwartaal 1971. 190 Voorstel tot het verlenen van een éénmalige bijdrage aan de Stichting Zonnebloem Soest ten behoeve van een vervolgcursus voor de welfarehelpsters. 191 Voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van een door het Regionaal Werkplaatsschap Amers foort en Omgeving aan te gane geldlening. 192 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van een graafmachine ten behoeve van het Gasbedrijf. 193 Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke re geling gasvoorziening Centraal Nederland. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 194 Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst tot pachtontbinding met de heer A. Hagen te Soest. De heer VAN EE zegt dat zijn fractie geen bezwaar heeft tegen het onderhavige voorstel, maar hij meent dat was afgesproken dat bij aankopen duidelijk zou worden aangegeven op welke bestemmingsplannen de aankoop betrekking heeft. In het onderhavige geval is deze verwijzing achterwege gebleven. De VOORZITTER merkt op dat er geen sprake is van een aankoop, maar van een pachtontbinding. De grond is bestemd voor sportvelden aan de Eemweg. De heer VAN EE zegt dat hij dat wel heeft begrepen, maar hij meent dat het voor de raadsleden gemakkelij ker is, een dergelijke informatie te weten te komen uit de ter inzage gelegde stukken. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 195 Voorstellen tot voorlopige goedkeuring van de plan nen tot onteigening van gronden, nodig voor de aanleg van de Dalweg, gelegen in de bestemmingsplannen „Soestereng-Park en Centrum" en ,,Soestereng-Weg over de Eng". De heer VAN POPPELEN zegt te weten dat bepaalde Soester ingezetenen, woonachtig in gebieden waar voor voorlopige onteigeningsplannen moeten worden vastgesteld, ongerust zijn geworden na het lezen van hetgeen thans wordt voorgesteld. De fractie zou het bijzonder op prijs stellen, wanneer wordt getracht met de betrokkenen te komen tot een minnelijke schikking. De betrokkenen dienen voor hun objecten een prijs te krijgen die de objecten werkelijk waard zijn. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT antwoordt, dat de gemeente altijd tracht gronden in der minne in eigendom te verkrijgen. Het onderhavige voorstel wordt gedaan om een onteigeningsprocedure te kunnen inzetten, wanneer minnelijke schikking niet mogelijk blijkt. Het zal de raad bekend zijn dat er in de gemeente Soest zelden wordt onteigend, meestal komt het ge meentebestuur wel rond met de betrokkenen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 196 Voorstel tot het vaststellen van een besluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (voorbereidingsbesluit) voor delen van de bebouwde kom. De VOORZITTER deelt mede dat van de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan de volgende opmer king is ingekomen: „De commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan gaat akkoord met het voorstel; twee leden behouden zich hun stem voor." De heer VAN EE zegt dat het onderhavige voorstel bij de V.V.D.-fractie nogal moeilijk ligt. Daarom heb ben de leden van de fractie zich hun stem voorbehou den in de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan. Wat is het geval? Een voorbereidingsbesluit machtigt het college tot het afgeven van bouwvergunningen die in strijd zijn met het algemeen bekende en bestaande bestemmingsplan, maar deze vergunningen zijn niet in strijd met een nog onbekend toekomstig bestemmings plan. Van deze toekomstige bestemmingsplannen we ten de raadsleden - ja zelfs de leden van de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan - in het algemeen niets, laat staan de burgerij. Op deze wijze legt het college als het ware een grauwsluier over een belang rijke materie, terwijl de geest van de Wet op de Ruim telijke Ordening maximale openheid ademt. De fractie meent dan ook, dat van de mogelijkheid tot het nemen van voorbereidingsbesluiten alleen in uitzonderingsgevallen gebruik mag worden gemaakt. Het is daarom verheugend dat zo'n voorbereidingsbe sluit slechts een jaar geldig is. Dat jaar moet dan wor den gebruikt om aan het toekomstige bestemmings plan zodanig vorm te geven, dat het in de openbaar heid kan worden gebracht door middel van tervisie- legging. Gelet op het grote aantal officiële bekendmakingen in de lokale tijdschriften, ontkomt de fractie niet aan de indruk, dat burgemeester en wethouders in de afgelo pen maanden in feite zijn overgegaan naar een vorm van bestuur bij uitzondering, waarvan de raadsleden - naar de mening van de fractie in een te laat stadium - per geval achteraf kennis krijgen. De door het college gevolgde procedure heeft in een aantal gevallen geleid tot: 1. het wagenwijd openzetten van de deur voor gerucht vorming over de bedoelingen van het college; 2. het feit dat vele burgers alleen nog via bezwaar schriften kunnen communiceren met de overheid; 3. het verzwaren van het werk van het college, de diensten en de commissie; de raad wordt door bijza ken afgeleid van hoofdzaken. De V.V.D.-fractie dringt aan op het zetten van zoveel mogelijk vaart achter het voorbereiden van nieuwe toekomstige bestemmingsplannen en op het niet meer tegelijk ter hand nemen van dergelijke plannen, dan het ambtelijk apparaat aankan. Uit het feit dat het college thans voorstelt drie voorbereidingsbeslui ten te verlengen (de in het pre-advies genoemde num mers 1, 2 en 3), blijkt reeds dat men zich heeft over eten, Enkele leden van de V.V.D.-fractie hebben er overwegende bezwaren tegen, aan bedoelde verlengin gen mede te werken, vooral ook omdat het college in het pre-advies niet verder komt dan de simpele mede deling dat de onderhavige bestemmingsplannen na een vol jaar niet zover zijn gevorderd, dat zij ter visie kun nen worden gelegd. Wat zijn ter zake de verwachtin gen van het college? (Niet uit het oog mag worden verloren, dat er nog meer voorbereidingsbesluiten lo pen). 118

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 119