kalen, een in de r.k.-basisschool De Wiekslag en een in de christelijke basisschool, de Prof. J. Waterinkschool. Deze beide lokalen kunnen elk moment worden bezet, want het aantal leerlingen van beide scholen voldoet op dit moment ruim aan de leerlingenschaal. Dit betekent dat in beide scholen van de ene dag op de andere dag een ex tra leerkracht kan worden aangesteld, (In dit verband zij aan het adres van de heer De Groot opgemerkt dat het gaat om ruimte voor een leerkracht met een klas.) De be sturen van de beide bijzondere scholen houden er rekening mee dat elk moment de toezegging kan afkomen dat zij een extra leerkracht mogen aantrekken. Er kan derhalve eigenlijk niet worden gesproken van een tweetal leeg staande lokalen. De leerlingen uit het Soesterveen die gewoon lager onder wijs volgen, zijn thans o.a- gehuisvest op drie openbare basisscholen, namelijk de school Soest-Centrum, de Prins Willem Alexanderschool en de Margrietschool. Wanneer voornoemde drie partijen besluiten hun overeenkomst ongedaan te maken, dan krijgt men de volgende situatie: leerlingen die openbaar onderwijs volgen worden inge kwartierd in een christelijke en een r.k.-school, terwijl daarenboven leerlingen die christelijk en r.k,-onderwijs volgen op hun beurt moeten worden ingekwartierd in openbare scholen. Op deze wijze zou een absurde situatie ontstaan. Er is geen enkele reden om een dergelijke maatregel door te voeren. Zoals reeds gezegd zal overplaatsing tijdens het cursus jaar een noodlottig effect hebben voor de leerlingen Een dergelijk effect wil het college tot elke prijs vermijden. Met stelligheid kan worden gezegd dat de hoofden van de meeste bij de onderhavige kwestie betrokken, open bare scholen het standpunt van het college in dezen vol komen delen. Ook zij zouden het rampzalig vinden wan neer er een reorganisatie dient plaats te vinden tijdens het schooljaar. Wanneer een aantal leerlingen wordt weggehaald van de school Soest-Centrum, zal dat de gemeente hoogst waar schijnlijk twee leerkrachten aan de school Soest-Centrum kosten. Het openbaar onderwijs zou met een dergelijke maatregel in hoge mate worden geschaad Summa summarum kan worden gesteld dat er in het al gemeen grote en vele bezwaren bestaan om tegemoet te komen aan het verzoek van de oudercommissie van de Rinke Tolmanschool. Mevrouw Oranje heeft geklaagd over de scherpte van de toon van het concept-antwoord. Misschien is deze op merking wel juist; de ene brief valt wat scherper uit dan de andere. Het is in ieder geval niet de bedoeling van het college om lik op stuk te geven of om scherp met scherp te beantwoorden. Te hopen zij dat mevrouw Oranje be grip zal hebben voor het feit dat niet alle brieven een re dactie vinden die beantwoordt aan ieders persoonlijke smaak. De concept-brief heeft een zekere wordingsge schiedenis doorgemaakt. Er is aan de brief nogal wat ge polijst om hem minder vinnig en minder fel te maken, maar blijkbaar zijn nog niet alle bramen verdwenen. Te hopen valt dat er voor mevrouw Oranje in de toekomst geen aanleiding meer zal bestaan om een soortgelijke op merking te maken. Evenals de oudercommissie spreekt het college in zijn brief over onvoldoende begrip. Oorspronkelijk hebben burgemeester en wethouders een andere uitdrukking ge bruikt. Er is bepaald sprake van onvoldoende begrip, want in de drie en een halve maand dat spreker thans wethou der van onderwijs is, is hij nog nimmer rechtstreeks bena derd door de oudercommissie van de Rinke Tolmanschool; nog nimmer heeft hij een der leden van de oudercommis sie op zijn spreekuur gezien. Natuurlijk is er wel indirect contact en ook het college heeft goed luisterende oren. Wel is er herhaalde malen contact geweest met het vorige college. Te hopen zij dat het ontstane verschil van in zicht op de duur uit de wereld kan worden geholpen. Burgemeester en wethouders hebben het volstrekte voor nemen om geen enkele kleuterklas op te heffen of te ver plaatsen. Het college is druk bezig met het zoeken naar een nood- lokaal voor de zevende klas van de school Soest-Centrum. Dit noodlokaal zal worden geplaatst op het terrein van de Ingenhof. Het college wil tot elke prijs voorkomen dat deze school over drie plaatsen wordt verdeeld; de huidige situatie is reeds bijzonder ongunstig. De school is slecht ondergebracht. Het college heeft allereerst gedacht aan de Ingenhof zelf, maar de directie van gemeentewerken heeft het college dringend verzocht geen klas te vestigen op de zolderverdieping. Een verbouwing zou bijzonder kostbaar zijn Voor het onderbrengen van twee klassen op de begane grond zijn vele steunmuren weggebroken, waardoor de bovenverdieping belangrijk minder mag wor den belast dan oorspronkelijk het geval was. Wanneer er een lokaal zou worden ingericht op de eerste verdieping, zou de vloer tot de uiterste grens worden belast. Dat durft het college niet te doen. Burgemeester en wethou ders overwegen thans ter plaatse een noodlokaal te plaat sen. Allereerst wil het college proberen een reeds in Soest aanwezig noodlokaal te krijgen Wanneer dat niet lukt, zal een noodlokaal worden besteld dat zeer snel kan worden geleverd. De aangetrokken zevende leer kracht is thans - op verzoek van het schoolhoofd - aange steld als ambulante leerkracht in de zin van remedial teacher. De prognose waarom de heer Hoekstra heeft gevraagd is reeds enige weken gereed. Men dient wel te bedenken dat een prognose niet meer is dan een prognose. Er is beslist geen sprake van een feilloze voorspelling (die kan niet worden gemaakt), omdat de gezinssamenstelling van de bewoners van de nieuwe woningen aan de Dalweg een on zekere factor vormt. Veiligheidshalve is dezelfde gezins samenstelling als de gemiddelde gezinssamenstelling van de bewoners van het Soesterveen aangehouden, maar het is best mogelijk dat later blijkt dat die gezinssamenstel ling een andere is. Het college gaat ervan uit dat in augustus a.s. meer nodig zijn: drie lokalen voor het openbaar basisonderwijs, twee lokalen voor het openbaar kleuteronderwijs en een lokaal voor het r.k.-kleuteron- derwijs. Burgemeester en wethouders zijn niet pessimis tisch over de mogelijkheden om deze lokalen te realise ren. Wel zal er sprake zijn van noodvoorzieningen. Men zal zich voor de komende jaren vertrouwd moeten ma ken met de gedachte dat men niet zo vrij zal kunnen bouwen en huisvesten als tot voor kort het geval was. Ge zamenlijk zal men de gevolgen van de overbesteding en de investeringsstop dienen te ondergaan. De heer VAN EE merkt op dat uit het antwoord van de wethouder de conclusie kan worden getrokken, dat op de prognose varianten mogelijk zijn; er zullen bepaalde oplossingen zijn. Spreker zou gaarne te zijner tijd kennis nemen van de verschillende mogelijkheden. De wethouder DIJKSTRA zegt dat bekeken zal worden of kan worden voldaan aan het verzoek van de heer Van Ee. Deze dient echter wel te bedenken dat een prognose altijd een prognose blijft. De door het college toegezegde prognose is sinds enkele weken klaar en toegezonden aan de leden van de onder wijscommissie. Deze prognose is zo realistisch mogelijk gebaseerd op de gemiddelde gezinssamenstelling van het Soesterveen. Het college voorziet de mogelijkheid dat de gezinnen van de nieuwe flats aan de Dalweg minder kin-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 11