De V.V.D.-fractie is benieuwd naar de mening van de overige fracties. De fractie overweegt om straks hoofdelijke stemming te vragen voor elk van de zes door het college genoem de onderdelen. De heer VAN POPPELEN verbaast zich over het feit dat de V.V.D.-fractie zo onschuldig doet; zij doet als of zij nergens iets van afweet. Er is niets nieuws aan de gang. Gelukkig is er reeds jaren achtereen sprake van voorbereidingsbesluiten in de gemeente Soest. Wanneer er geen voorbereidingsbesluiten zijn, dan kunnen particuliere initiatieven niet worden gehono reerd. Terecht zou dan kunnen worden gesteld dat er in Soest niets mag. Door de voorbereidingsbeslui ten is het gelukkig mogelijk ontheffingen te verlenen. Gaat de heer Van Ee van verschillende gevallen uit of van een bepaald geval? Heeft de heer Van Ee wellicht alleen het oog op het geval-Oosthoek? De brief van de heer Oosthoek is thans niet aan de orde. (Waar schijnlijk zal deze brief volgende maand aan de orde zijn; op dat moment zal spreker dieper op de inhoud van de brief ingaan). Het is betreurenswaardig dat de inwoners van Soest worden misleid door onjuiste voor lichting. In een brief van 12 augustus jl., schrijft de heer Oosthoek onder meer het volgende: „Immers, zonder een nieuw bestemmingsplan in over- weging te nemen, voorbereidingsbesluiten af te kondi gen, die niets anders ten doel hebben dan bouwver gunningen te verlenen in strijd met het vigerende be stemmingsplan, leidt tot de conclusie dat er opnieuw misbruik gemaakt kan worden van wettelijke bevoegd heden". Er is in de gemeente Soest echter nooit misbruik ge maakt van wettelijke bevoegdheden. Het is de brief schrijver, die door middel van de pers de zaak in een verkeerd daglicht probeert te stellen. Het is verheugend dat de pers eind vorige week een behoorlijke correctie heeft aangebracht. De K.V.P.-fractie stemt in met hetgeen thans wordt voorgesteld; de fractie dringt er wel op aan dat de be stemmingsplannen zo snel mogelijk worden klaarge maakt, zodat definitieve besluiten kunnen worden ge nomen. Opgemerkt dient nog te worden dat vele woningen aan Kerkpad en Lange Brinkweg niet hadden kunnen wor den gebouwd, wanneer er geen voorbereidingsbeslui ten waren geweest. De heer JONKER zegt het gevoel te hebben dat de heer Van Ee beslist niet heeft gedoeld op een enkel geval. Tijdens de vorige raadsperiode heeft zich achter de Albert Hahnweg een soortgelijk geval voorgedaan. Dergelijke gevallen doen zich regelmatig voor, waar door er enige onrust bij de bevolking ontstaat. Dienen voorbereidingsbesluiten te worden afgeschaft? De fractie van D'66 meent deze vraag met neen te moeten beantwoorden, want zij gelooft dat het wel degelijk zinvol is om, wanneer een nieuw bestemmings plan in bewerking is, de zaak tijdelijk te bevriezen door middel van een voorbereidingsbesluit. Daardoor heeft men de mogelijkheid om vergunningen af te geven voor bebouwing die in het toekomstige plan past. De fractie meent dat er sprake is van een overgangssitua tie die zo kort mogelijk moet duren. Een jaar is ruim voldoende, verlengingen zijn bijzonder ongewenst. Wat de verlengingen betreft, kan de fractie van D'66 dan ook instemmen met hetgeen de heer Van Ee heeft opgemerkt. In het pre-advies wordt in de laatste regel van de eerste alinea gesproken over gebieden die op de tekening in rood zijn aangegeven. Bij het inzien van de stukken heeft spreker tevergeefs gezocht naar op de kaart aan gegeven gebieden die in rood zijn aangegeven. Hij heeft die gebieden niet gevonden. Waarschijnlijk is er ook op dit punt sprake van een grauwsluier, want in het besluit is sprake van gebieden die op de tekening in grijs zijn aangegeven. Wellicht dient het woordje rood in de eerste alinea van het pre-advies te worden ver vangen door het woordje grijs. Om te voorkomen dat er een onjuist besluit wordt genomen, verdient het aan beveling dat het college een correctie aanbrengt. De heer PIEREN zegt te weten dat ook het college het in feite betreurt dat er voorbereidingsbesluiten moe ten worden genomen. Dergelijke besluiten zijn echter nodig, omdat het klaarmaken van een bestemmings plan ontzaglijk veel tijd en moeite kost. Wanneer men alles binnen de geplande tijd zou willen klaarmaken, dan is vergroting van het ambtelijk apparaat noodza kelijk. Gelet op hetgeen wordt bepaald in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, heeft een voorbereidingsbe sluit bepaalde juridische consequenties. Hoewel in de vergaderingen van de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan reeds enige keren op deze juridische consequenties is gewezen, schijnt de V.V.D.-fractie de juridische consequenties van een voorbereidings besluit nog steeds niet te begrijpen. Spreker kan zich overigens geheel aansluiten bij het geen door de heer Van Poppelen is opgemerkt. De heer OLDENBOOM merkt op dat de protestants- christelijke fractie zich volledig kan verenigen met hetgeen wordt voorgesteld door het college. De fractie is natuurlijk bekend met de consequenties van de te nemen voorbereidingsbesluiten. Het is helaas niet mogelijk om alles tegelijk aan te vat ten. Op een gegeven moment moet er een keuze wor den gemaakt. De fractie meent dat het gemeentebestuur van Soest zich, wat het klaarmaken van bestemmingsplannen be treft, nooit heeft overeten. De gemeente beschikt over een buitengewoon goed uitgebalanceerd ambte narenapparaat; het ene oog is op het heden gericht en het andere oog op de toekomst. Ook de protestants-christelijke fractie zou graag zien dat de looptijd van de voorbereidingsbesluiten kort is, maar zij realiseert zich wel degelijk dat er sprake is van een kwestie van prioriteiten en met prioriteiten is geld gemoeid. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT vindt het vreemd dat er met betrekking tot het onder havige voorstel problemen bestaan. Het nemen van een voorbereidingsbesluit is een volkomen normale wettelijke procedure die de gemeente reeds jarenlang hanteert. Een voorbereidingsbesluit heeft een tweele dig doel. In de eerste plaats kan worden voorkomen dat er wordt gebouwd volgens een vigerend plan, ter wijl reeds bekend is dat hetgeen wordt voorgesteld in strijd is met het toekomstige bestemmingsplan. In de tweede plaats opent een voorbereidingsbesluit de mo gelijkheid om te bouwen volgens het in voorberei ding zijnde nieuwe bestemmingsplan. Het college zou natuurlijk nooit voorstellen een voor bereidingsbesluit te nemen, wanneer er niet werkelijk wordt gewerkt aan nieuwe bestemmingsplannen. Nieuwe bestemmingsplannen zijn in de maak, maar de voorbereiding van deze plannen vraagt veel tijd; zij zijn niet altijd binnen een jaar gereed. De rechtszeker- 119

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 120