r Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Hierna wordt gepauzeerd. Na hervatting der vergadering stelt de VOORZITTER aan de orde: 197 Voorstel tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 1 van de „Zoneverordening Hinderwet" ten behoeve van een inrichting tot het opslaan en afleve ren van motorbrandstoffen annex een quick-service bedrijf op/in het perceel Smitsweg hoek Weegbree straat. De heer BLAAUW meent dat hetgeen wordt voorge steld reeds zo goed als klaar is; negen dagen geleden was men ter plaatse reeds druk aan het werk De straat is thans weer dicht, kennelijk in afwachting van de beslissing van de raad. Is er wellicht reeds een klei ne toezegging gedaan aan de betrokkene? Is gezegd dat men reeds kon beginnen? Indien dat het geval is, dan is spreker een klein beetje bedroefd In de afgelopen maanden is de raad reeds drie keer ge confronteerd met het feit dat de uitvoering van een bepaalde zaak reeds ter hand was genomen, voordat de raad een beslissing had genomen In de toekomst zal de V.V D fractie stemmen tegen voorstellen waarvan de uitvoering reeds is begonnen. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt niet te weten op welke andere gevallen de heer Blaauw doelt. Zij had eerder gedacht dat de heer Blaauw boos zou zijn over het feit dat de raad ter zake een besluit moet nemen, want feitelijk is er sprake van een stukje per fectionisme. De raad heeft in feite de gevraagde ont heffing reeds verleend, zodat hetgeen wordt voorge steld eigenlijk overbodig is Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 198 Voorstel tot het onbewoonbaar verklaren van de wo ning Noorderweg 37 te Soest 199 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het aanleggen van een ontsluitingsweg tussen de buurtschap „Ons Belangen de Richelleweg te Soes terberg 200 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het bouwrijpmaken van sectie 2 B in het bestem mingsplan „Klaarwater" 201 Voorstel tot het verlenen van medewerking als be doeld in artikel 72 van de Lager-Onderwijswet 1920 aan het bestuur van de Vereniging ,.De School met den Bijbel" te Soest voor het aanschaffen van leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de Groen van Prinstererschool voor g.l.o., alhier. 202 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van meubilair en leer en hulpmidde len ten behoeve van de openbare school voor gewoon lager onderwijs aan de Weegbreestraat, alhier. 203 Voorstel tot aankoop van grond, gelegen aan de Nieuweweg hoek Parklaan van J N de Windt en con- sorte. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De VOORZITTER sluit hierna te 21.45 uur de verga dering. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op 16 september 1971. De secretaris, De voorzitter, 121

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 122