gestuurd Baat dit niet, schaden doet het zeker niet. De VOORZITTER zegt, dat het verstandig is, als er een brief aan gedeputeerde staten wordt gestuurd, waarin er met klem op wordt aangedrongen, dat de vergunning niet wordt verlengd Het gaat hier om een heel oude vergunning. Tegenwoordig maken g.s. deze vergunningen veel en veel uitgebreider en wordt een en ander in details geregeld. Dat is met de onderhavi ge vergunning niet het geval In deze staat alleen de al gemene zin dat de afwerking moet gebeuren tot genoe gen van gedeputeerde staten. Als gemeentebestuur heeft men hieraan natuurlijk helemaal geen houvast. De heer JONKER merkt op dat de tweede vraag van de onderhavige brief luidt: „Is het u verder bekend dat de inwoners in het alge meen van mening zijn, dat het gemeentebestuur hier voor verantwoordelijk is en ter plaatse onvoldoende toezicht doet uitoefenen? Spreker begrijpt uit de toelichting van de voorzitter, dat feitelijk g.s. verantwoordelijk zijn. Maar hoe zit het nu met dit toezicht? Zijn er provinciale politie-agenten die toezicht uitoe fenen of heeft de Soester politie in deze ook een taak? De VOORZITTER zegt, dat de verantwoordelijkheid voor het toezicht op het afwerken van het zandgat bij g.s. ligt, Hij neemt aan dat dit college daarvoor een buitendienst heeft. Wanneer g.s. zeggen, dat er met het ontzanden moet worden gestopt en men gaat daarme de toch door, dan wordt de Soester politie ingescha keld om daarop ook toezicht uit te oefenen, G.s. hebben Soest niet verzocht om namens hen, of wie dan ook, toezicht uit te oefenen. De heer JONKER vraagt, of er in de onderhavige kwestie toch geen taak ligt voor de Soester politie, Als men een zandgat niet goed afdekt en kakkerlakken toestanden ontstaan, kan dan niet gesteld worden dat de Soester politie daarop had moeten letten? De VOORZITTER zegt, dat er in de vergunning staat, dat de ontzanding moet worden afgedekt met de oor spronkelijke bovenlaag Er staat helemaal niet bij, dat dit onmiddellijk moet gebeuren of wanneer dit moet geschieden, tenzij g,s nog nadere aanwijzingen heb ben gegeven. Die zijn het college echter niet bekend. Men heeft aan de voorwaarden voldaan, wanneer op 1 januari 1972 de bovenlaag is aangebracht. Zoals ge zegd, zijn de tegenwoordige vergunningen veel en veel gedetailleerder, waardoor het gemeentebestuur meer een handvat heeft om te kunnen optreden, eventueel om g.s. erop attent te maken, dat men buiten de ver gunning om handelt. De heer JONKER: Als er nu gevaar voor de volksge zondheid dreigt, kan de gemeente dan ook niet ingrij pen? De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt, dat men er sedert de kakkerlakkenaffaire van gemeentewerken regelmatig op toeziet, dat de zaak voor het weekeinde afgedekt is. Er is dus wel contro le uitgeoefend. De heer OLDENBOOM: Niet door de week? De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT: Dat weet ik niet. Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen. 206 Voorstel tot verkoop van grond: a. gelegen nabij de Industrieweg aan N.V. Bottelmaat schappij „Het Gooi" Dit punt wordt aangehouden b. gelegen aan de Ossendamweg aan P.J.H M. Rupert; c. gelegen nabij de Laanstraat aan W. van Dijk. Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 207 Voorstel om het ambulancevervoer over te nemen van de Koninklijke Vereniging E H.B.O., afdeling Soest. Mevrouw ALTING-AMBROSIUS zegt, dat hoewel haar fractie het jammer vindt, dat met de overname van het ambulancevervoer een stuk particulier initia tief verloren gaat, zij wel begrijpt, dat het voor de Ko ninklijke Vereniging E H.B.O. Soest niet meer mogelijk is, om dit werk op efficiënte wijze te verrichten. Gaarne wil de fractie een woord van dank brengen aan de heer C Klomp, die gedurende vele jaren op zulk een deskundige wijze het ambulancevervoer heeft ver zorgd. De heer SMITS merkt op, dat de in het leven geroepen werkgroep van deskundigen, die het gemeentebestuur inzake het ambulancevervoer van voorlichting moet dienen, het onderhavige voorstel goed heeft voorbereid. Ook de inspecteur voor de volksgezondheid had prak tisch geen opmerkingen. Zijn enige opmerking betrof de aanwijzing, dat de organisatie van het ambulance vervoer moest kunnen opgaan in een districtsgezond heidsdienst, maar deze opmerking was al gemaakt. De prot christelijke fractie heeft bijzonder veel waar dering voor de samenwerking met het ziekenhuis Zon negloren, waardoor een alarmeringssysteem kon wor den ontworpen, dat de betrokkenen in staat stelt con tact te maken tussen ziekenhuis en bediener van de ziekenwagen. Het krediet dat daarvoor nodig is, acht de fractie verantwoord. De fractie wil graag haar dank en waardering uitspre ken voor de wijze, waarop de E,H.B.O. dit werk al die jaren door heeft gedaan Het betekent gewoon een verschraling dat het dit werk niet meer kan doen, maar daar is de tijd nu eenmaal naar, De heer VAN POPPELEN zegt, dat zijn fractie zich gaarne aansluit bij hetgeen door de vorige sprekers is gesteld. Zijn fractie heeft ook veel waardering voor het werk, dat de E.H.B O. als vereniging op vrijwillige basis in Soest tot stand heeft gebracht. Als er namen genoemd worden, dan wil de fractie niet alleen de heer C. Klomp, maar ook mejuffrouw H. van Herwaar den danken voor het werk dat is gedaan. De heer JONKER zegt, dat zijn fractie ervan overtuigd is dat de E.H.B.O. in Soest zijn vverk op voortreffelij ke wijze heeft gedaan. Zij is deze vereniging daarvoor bijzonder dankbaar. Men heeft hier te maken met een voorbeeld van het verschijnsel dat bepaalde werkzaamheden niet meer door particulier initiatief op vrijwillige basis kunnen worden gedaan. Dit is een algemene tendens die te sig naleren valt. Allerlei zaken die vroeger misschien wel door amateurs, maar in ieder geval met groot enthou siasme en op goedkope wijze konden worden verricht, komen op een gegeven ogenblik in het professionele vlak en bij de overheid terecht. Bij een overgang als hiei; treedt, wanneer mensen voor onregelmatige diensten moeten worden betaald enz., vaak pas aan het licht, wat er eigenlijk aan niet betaalde zorg is geweest. Kan het college reeds iets mededelen over de toe komstige tarieven? De VOORZITTER stelt het zeer op prijs dat de raad 128

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 129