van de at op laaide kennis vorden :er Van ognose enkele onder- jgelijk /an het i dat de Ier kin derrijk zijn, onder meer omdat de huren hoog zijn. Op het moment dat het college over voldoende gegevens beschikt om een variant op schrift te stellen, zal dat ge beuren, Mevrouw ORANJE ENTINK merkt op dat het nieuwe cursusjaar begin augustus zal aanvangen. Op dat moment zijn er meer lokalen nodig. De ouders dienen te weten waaraan zij toe zijn, waar zij hun kinderen kunnen aan melden. Zodra er een oplossing in zicht is, dient deze in zeer wijde kring te worden gepubliceerd De wethouder DIJKSTRA: Deze opmerking van me vrouw Oranje zal ik gaarne beantwoorden bij de behande ling van het onder letter n ingekomen stuk. De VOORZITTER Akkoord Met betrekking tot het stuk wordt hierna besloten over eenkomstig hetgeen daaromtrent door burgemeester en wethouders is voorgesteld. k. Brief d.d. 11 december 1970 van het bestuur van de Jeugdsociëteit Colensoos inhoudende het verzoek om subsidie voor de inrichting van een gebouw met het voor stel te berichten overeenkomstig de brief van burgemees ter en wethouders d.d. 22 januari 1971, afdeling IVa, De heer JONKER merkt op dat in het concept antwoord door het college wordt gesteld, dat het met belangstel ling kennis heeft genomen van het verzoek om een subsi die van f. 3.000,- voor het inrichten van een clublokaal. Het college toont begrip voor het feit dat het bestuur van de jeugdsociëteit Colensoos zelf niet in staat is deze inrichtingskosten te financieren Daarna somt het college een aantal bezwaren op tegen het verlenen van de ge vraagde subsidie. Deze bezwaren luiden: „1. Indien aan een vereniging door de gemeente finan ciële steun wordt gegeven, dan moet IN PRINCIPE iedere inwoner lid van die vereniging kunnen worden Uw sociëteit heeft een besloten karakter. Het bestuur kan een adspirant lid de toelating weigeren zonder ver plichte opgaaf van redenen. (Past dit overigens nog wel in een tijd van inspraak en openheid? 2. Alvorens een subsidie verleend wordt moet tenminste enige zekerheid bestaan, dat de vereniging levensvatbaar heid heeft. 3. Uit het verzoek blijkt niet, welke inspanningen u zich hebt getroost om het benodigde geld op andere wijze te verkrijgen. 4. Niet duidelijk is welke activiteiten u - behalve het bie den van verstrooiing - denkt te ontwikkelen, 5. Een gespecificeerde opgaaf van kosten is niet overge legd." Ten slotte eindigt het concept antwoord met de volgen de aanmoedigende zin: „Uit ervaring weten wij echter, dat de jeugd vindingrijk en actief genoeg kan zijn om met gezamenlijke inspan ning een eigen „home" in te richten, zodat de afwijzen de beslissing heus geen beletsel behoeft te zijn om het ge stelde doel te verwezenlijken. De fractie van D '66 kan wel instemmen met hetgeen wordt voorgesteld door het college, onder meer omdat niet is gebleken welke inspanningen de aanvragers zich zelf hebben getroost. In verband met de onderhavige subsidie-aanvraag zij het college erop gewezen dat andere gemeenten beschikken over een afdeling jeugdzaken of een ambtenaar die speci aal is belast met jeugdzaken Deze ambtenaar kan dan hulp en begeleiding geven aan een club als de jeugdsocië teit Colensoos, waardoor de organisatoren de juiste weg kan worden gewezen. Kennelijk weet men de juiste weg niet. Met enige aanwijzingen zou die juiste weg echter misschien wel te vinden zijn. Het verdient aanbeveling dat de gemeente een dergelijke begeleiding ter hand neemt, want telkenmale blijkt dat gelijksoortige initiatie ven op de een of andere manier schipbreuk lijden. Met betrekking tot de jeugdsociëteit Colensoos komt in de Soester Courant van 15 januari jlhet volgende be richt voor: „De politie beschikt over een ledenlijst, maar dat is vol gens brigadier L.J. Meijer alleen om repressieve redenen, voor het geval zich toch eens moeilijkheden mochten voordoen." Kan het college mededelen welke die repressieve rede nen zijn? Is die ledenlijst door het bestuur aan de poli tie opgedrongen of heeft de politie wellicht om die le denlijst gevraagd? De VOORZITTER antwoordt niets te weten over een ledenlijst. Men behoeft beslist geen ledenlijst te geven aan de politie. De heer JONKER: Dat antwoord stelt mij wel gerust; blijkbaar is er sprake geweest van een vrijwillig gebaar. De VOORZITTER: Er staat nergens dat men, wanneer men met een aantal mensen een clubje vormt, een leden lijst moet geven aan de politie. De wethouder DE HAAN zegt dat er op het gemeente huis heus wel een ambtenaar is die ter zake het nemen van initiatieven een verstandig advies kan geven, ook al heeft de betrokkene nog niet de officiële titel van jeugd- ambtenaar, Zo'n officiële titel gaat helaas vaak gepaard met veel geld, dat niet altijd even doelmatig wordt be steed. Het college meent dat Soest beschikt over een ambtenaar die wel van toeten en blazen weet en die be hoorlijke adviezen kan geven en dat ook doet, wanneer men althans de moeite neemt om advies te vragen. De communicatie met de burgerij behoeft niet van een kant te komen. De heer JONKER: Nu blijkt dat er wel een ambtenaar is die zich wil bezighouden met het begeleiden van een initiatief als het onderhavige, verdient het aanbeveling in de laatste alinea van het concept-antwoord de naam van de betrokkene te vermelden, zodat men weet tot wie men zich moet wenden. De wethouder DE HAAN: Dat kan. Met betrekking tot het stuk wordt hierna besloten over eenkomstig hetgeen daaromtrent door burgemeester en wethouders is voorgesteld. 1. Brieven d.d. 15 december 1970 en 30 december 1970 van de heer J.P.C. Veldhuizen inzake de bestemming van het terrein, gelegen tussen de Vinkenweg en de Nachte- gaalweg (oude kleuterschool „Prinses Marijke") met het voorstel de brieven in handen te stellen van burgemeester en wethouders om advies. De heer GRIFT zegt dat hij, op gevaar af een terecht wijzing te krijgen van de voorzitter of de heer Olden- boom, enkele adviezen wil geven. Wellicht dat het colle ge iets kan doen met deze adviezen. Ter plaatse is een prachtige kleuterschool gekomen. Rondom deze kleuter school dient echter nog wel het een en ander te gebeu ren. Wanneer er niet snel maatregelen worden genomen, valt te vrezen dat het hek rond de kleuterschool zal om vallen. Daarenboven wordt het talud, dat vrij toeganke lijk is, door de kinderen gebruikt als speelterrein. Er zul len zo spoedig mogelijk zoden moeten worden gelegd op het talud, omdat thans alle zware grond wegspoelt. Er is thans een verzoek binnengekomen van de postdui venvereniging De Vriendschap om ter plaatse een nieuw gebouwtje te mogen neerzetten. Het verdient aanbeve- 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 12