van verschillende zijden uiting heeft gegeven aan zijn waardering voor het werk, dat door de E.H.B.O en al len die daarbij zijn betrokken geweest, is gedaan, Bij herhaling heeft spreker de gelegenheid gehad, om de E.H.B.O, hulde te betuigen voor dit vrijwel unieke werk in Nederland, dat hier jarenlang op uitstekende wijze is verricht. Het college heeft er begrip voor, dat de verantwoordelijkheid voor het ambulancevervoer langzamerhand toch te zwaar wordt voor het bestuur van deze afdeling; dat men het niet verantwoord vond om dit werk zelf te blijven behartigen en dat men er vrijwillig afstand van heeft willen doen. Men kan zich voorstellen, dat het bestuur dit besluit met enige pijn in het hart zal hebben genomen. Het gemeentebe stuur kan niet anders dan met grote dankbaarheid en respect terugdenken aan het vele werk, dat vrijwillig voor het ambulance- en ziekenvervoer in Soest is ge daan en de wijze waarop men hier heeft gepionierd, toen er op dit gebied in Soest nog helemaal niets was. Het zieken- en ambulancevervoer is nu een algemeen goed Toen de E H B O met het werk begon, was dit nog helemaal niet het geval, Men heeft zeer baanbre kend werk verricht- De wethouder DE HAAN zegt, dat het prettig is uit de raad te horen, dat men veel dank is verschuldigd aan de E.H.B O,-mensen. De afdeling volksgezondheid kan zich bij deze woorden van erkentelijkheid volledig aan sluiten. De heer Smits heeft de ontwikkeling reeds aangeduid. Het vrijwilliger willen zijn wordt minder duidelijk be leden dan vroeger. De uitbreiding van het werk, die niet is gevolgd door een uitbreiding van het aantal vrijwilligers, heeft de afdeling Soest van de E.H.B.O. genoopt om deze last van haar schouders af te wente len. In goed overleg met de gemeente is het gelukt, dit, op de in het onderhavige pre-advies aangegeven wijze, te regelen, Wat de vaststelling van de tarieven betreft, merkt spre ker op dat het moeilijk is om alles in te calculeren. De ongevallenfrequentie in tijden die als onregelmatige diensten gelden, is niet van tevoren te voorspellen. Anders zou men komen in het vlak van de Kamper brandweer, die een half uur voor de brand moest gaan oefenen. Er is met een redelijke hoeveelheid onregel matige dienst rekening gehouden, Inzake de tarieven wordt uiteraard overleg gepleegd met de omliggende diensten, ten einde op dit stuk niet te geraken tot een merkwaardige concurrentiepositie ten opzichte van overheidsdiensten in andere gemeenten. Dat zou een kwalijke zaak zijn Met Amersfoort, de naaste buur en wederzijds invaller in geval van nood, is over de kwestie van de tarieven overeenstemming bereikt. Wanneer straks in het kader van de districtsgezond heidsdienst, waarvan de opbouw geleidelijk vorderin gen maakt, de kwestie van het ambulancevervoer na der wordt uitgewerkt en geleidelijk uitvoering wordt gegeven aan de op stapel staande wet op het ambulan cevervoer, zal er een regeling zijn die in ieder geval in houdt een uitstekende, directe voorziening van het ambulance- en ziekenvervoer in de gehele provincie, gedirigeerd vanuit centrale punten. Dan zal deze dienst noch in technisch, noch in menselijk opzicht achter behoeven te blijven. Spreker hoopt, dat Soest met medewerking van de mensen van de afdeling E.H.B.O en de adviezen die het gemeentebestuur van verschillende instanties heeft gekregen en ook nog zal krijgen, erin zal slagen om de uitstekende voorziening op het gebied van het zieken vervoer in stand te blijven houden. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 208 Voorstel tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 1 van de „Zoneverordening Hinderwet": a. ten behoeve van een inrichting tot opslaan en afle veren van motorbrandstoffen op/in het perceel Nij- verheidsweg 12; b, voor het opslaan en in voorraad hebben van 700 1. vluchtige vloeistoffen en 80 1. campinggas op/in het perceel Rademakerstraat 5 te Soesterberg. 209 Voorstel tot wijziging van de legesverordening. 210 Voorstel tot voorlopige vaststelling van de gemeente rekening en de bedrijfsrekeningen over 1968 en tot goedkeuring van de rekeningen van de Stichting Openluchttheater, de Stichting Lichamelijke Opvoe ding en Sport en de Stichting Verzorgingshuis De Mal- vahoeve, Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 211 Voorstel tot het verlenen van een startsubsidie aan de Stichting Jeugdwerk Soesterberg i.o. De heer LEVINGA zegt, dat in het onderhavige voor stel twee begrippen door elkaar zijn gebruikt. Er is sprake van een startsubsidie en een eenmalig subsidie, die volgens hem niet hetzelfde aanduiden. Als er een startsubsidie wordt gegeven, sluit dit volgende subsi dies niet uit; bij een eenmalig subsidie is dit in princi pe wel het geval. Wat wordt hier nu bedoeld? Wethouder DE HAAN zegt, dat misschien de schijn van spitsvondigheid zal worden gewekt als hij zegt, dat een startsubsidie betekent een bepaalde vorm mo gelijk te maken van jeugdwerk die nog geen vaste vorm heeft gekregen. Draait de zaak eenmaal, dan komt men meer in het normale vaarwater van de regelingen die er al zijn Dan is het niet meer nodig om op de onderhavi ge, aparte manier te subsidiëren en kan op de gewone wijze worden gesubsidieerd. Het lijkt een beetje op een ingekomen stuk, waarvan is gezegd, dat de schrijver ervan bericht zal krijgen en later op de gewone manier ook nog eens, Het komt er op neer, dat de betrokke nen bezig zijn en de zaak nog niet helemaal rond is. Het college vond het wel van belang om het experi ment te wagen. Het vertrouwt in de ondernemers van het experiment. Als de zaak eenmaal draait, kunnen vanzelf bepaalde regelingen worden toegepast. Dan is geen start of eenmalig of tweemalig subsidie meer nodig Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen, 212 Voorstel tot het verlenen van een zakelijk recht aan P.U.E.M. N V. voor het leggen en onderhouden van een hoogspanningskabel langs het Heezerspoor. De heer OLDENBOOM wil een opmerking maken, die niet helemaal van toepassing is op het onderhavige agendapunt. Hij zou nog even willen herinneren aan een opgewonden vergadering met enige lieden van de P.U.E.M., waarin de raadsleden nogal geprikkeld wa ren over de, van de zijde van de P.U.E.M. gegeven voorlichting en vertoonde dia's met betrekking tot de hoogspanningsmasten in de gemeente. Nu men ziet hoe deze masten op een bijzonder nare wijze het gehele silhouet van de gemeente Soest ingrijpend heb ben beinvloed, zou spreker willen voorstellen om daar van enige dia's te maken en deze te zenden naar de betrokken heren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 130