De VOORZITTER zegt, dat zijn talent op het gebied van het maken van dia's nihil is. Wellicht zijn er onder de raadsleden amateurs die bereid zijn, om van de punten die de meeste aanstoot geven, dia's of foto's te maken, Spreker zou het dan wel bijzonder op prijs stellen, wanneer hij deze aan de P.U.E.M. zou mogen overhandigen, want het valt bepaald niet mee zoals de hoogspanningsmasten het beeld van de gemeente verstoren. Het is een nare zaak. De heer VAN POPPELEN zegt, dat hij niet vaak kwaad wordt in een raadsvergadering. Als hij kwaad wordt, dan is het vaak doordat er iets misleidends wordt gezegd. In de door de heer Oldenboom bedoel de vergadering is spreker ook behoorlijk kwaad ge weest, toen hij namens de raad aan het adres van de directie van de N.V. P,U E.M. had gesproken. De heer Oldenboom heeft verzocht, dia's te laten maken. Spreker zou liever iets anders willen voorstellen, dat nog meer zal kunnen uitrichten. Hij zou een deputa tie van de P.U.E.M. willen uitnodigen en hen door enkele leden van de commissie grondbedrijf en uit breidingsplan laten zien, wat voor fraais - maar dan in negatieve zin - men heeft aangericht. De VOORZITTER: Dat zou dan maar eens in de be trokken commissie moeten worden besproken. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 213 Voorstel tot verhuur, voor de duur van één jaar, van het genot van de jacht op gronden, gelegen tussen de Wieksloterweg W.Z., Dorresteinweg en Koningsweg, aan de heer H.J. van de Brink. De VOORZITTER deelt mede, dat de financiële commissie met het voorstel akkoord gaat, met uitzon dering van één lid dat tegen het voorstel is. De heer VAN POPPELEN zegt, dat hij vandaag een afschrift van een aan burgemeester en wethouders gerichte brief d.d. 31 juli jl. heeft gekregen die hij graag wil voorlezen, De inhoud luidt: „Met mijn schrijven d.d 18 augustus 1969 verzocht ik u te mogen pachten het genot van de jacht op de gronden, gelegen tussen de Wieksloterweg-Konings- weg-Dorrestein en het landgoed Pijnenburg, Na een telefonisch onderhoud hieromtrent berichtte ik u bij mijn schrijven d .d. 30 januari 1970 voorlopig van de pacht af te zien, zulks ter besparing van veel werk voor de gemeente Soest, zoals het uitzoeken van kadaster- en sectienummers enz., ECHTER ON DER VOORBEHOUD dat ik de eerste gegadigde zou zijn, zodra de gemeente tot wederverpachting zou overgaan. Nu echter vernam ik dezer dagen dat de gemeente doende is bedoeld jachtterrein aan derden te verpach ten. Ik voel mij hierdoor diep gegriefd en teleurgesteld in de loyaliteit van de gemeente en kan deze achterstel ling en passering niet begrijpen. Beleefd doch dringend moet ik u daarom verzoeken het onderhandelen met derden te staken en het jacht- recht aan mij te verpachten tegen een door uw college vast te stellen bedrag." Spreker weet niet, in hoeverre het gestelde in deze brief, die afkomstig is van de heer W. van Dorresteyn, Wieksloterweg W,Z, 23, juist is. Het is daarom goed dat deze brief ter sprake komt, voordat de raad het genot van de jacht op het betrokken terrein aan de heer H.J. van de Brink verhuurt. Wanneer dit nu niet mogelijk is, zou spreker willen verzoeken om het agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering. De VOORZITTER Het is inderdaad het beste om de beslissing op te schorten Het stuk wordt aangehouden. 214 Voorstel tot wijziging van het onteigeningsplan „Klaar- water", 215 Voorstel tot aankoop van grond met opstallen, gele gen aan de Klein Engendaalweg van K J. van Baggem. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangeno men. 216 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van voordeuren in gemeentewonin- gen Mevrouw ALTING AMBROSIUS zegt, dat het tegen woordig „in" is om een moderne voordeur te hebben. Zij kan begrijpen dat men zijn huis wil verfraaien. Het bedrag dat voor de vervanging van bedoelde voordeu ren in gemeentewoningen wordt gevraagd, is echter f. 100,- hoger dan de 35 maal f. 265,-, die het de ge meente gaat kosten, nl. f, 9.375,-. Er staat, dat het bedrag is afgerond. Waarom is dit dan niet op f, 9.300,- afgerond? Behoeft wellicht één van de 35 bewoners het eigen geld niet te betalen? Wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt, dat het de bedoeling is dat alleen diegenen de f. 100,- betalen, die daartoe bereid zijn. Een aantal mensen heeft ermede ingestemd om dit te doen. Het kan niet worden opgelegd. Bij hen die geen bijdrage leveren, wordt de deur op de normale manier opge knapt. Mevrouw ALTING AMBROSIUS- Waarom niet afge rond op f. 100, De VOORZITTER: Het bedrag van f. 9.375,- is een tikfout; het moet zijn f, 9.275,-, Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 217 Voorstel tot het aangaan van een ruiling van gron den, gelegen: a. aan de Klaarwaterweg en Beukenlaan met K.P.J. Wiss c.s.; b. nabij de Zandlaan met de gemeente Amersfoort. Deze voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen, c. aan de Veldweg en Nijverheidsweg met H, Wolfsen. De VOORZITTER deelt mede, dat de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan met het voorstel ak koord gaat, maar dat twee leden zich hun stem voor behouden. De financiële commissie gaat eveneens ak koord met het voorstel; ook hier behouden twee leden zich hun stem voor. De heer GEERLINGS zegt, dat hij met de heer Blaauw behoort tot de, door voorzitter genoemde vier leden, die hun stem hebben voorbehouden; de twee anderen zijn afwezig. Men weet al lang dat de weg over de Eng de V.V.D.- fractie niet zint Zij zou zeker niet aan de onderhavige grondruil willen medewerken die zij prematuur acht, nu de zaak in hoogste instantie nog niet is uitgevoch ten -, ware het niet dat in dit geval het er mede om gaat, dat het bedrijf van de heer Wolfsen naar het in dustrieterrein verdwijntDeze zaken tegen elkaar afwe gend, meent de fractie dat de onderhavige kwestie wel 130

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 131