Nn 10 21 oktober 1971 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 21 oktober 1971 te 19.30 uur. VOORZITTER de burgemeester, de heer mr. S.P. Ba ron Bentinck. SECRETARIS de heer H. Borreman. Tegenwoordig de leden: mevrouw G.G.A. Alting-Ambrosius, L.J. Dijkstra, J.J. Ebbers, M.A. van Ee, J.W.H. Geerlings, P. Grift, M. de Groot, K de Haan, H.M. Jonker, J.C. Korte, mevrouw E. Korthuis-Elion, K. Levinga, R.A. van Logten- stein, G.H. Oldenboom, mevrouw P.J. Oranje-Entink, PC. Pieren, J.R. van Poppelen, A.H.F. Smit, J.C. Smits, P.L.J.M. Storimans, C. Verheus, mevrouw T.R. Walma van der Mo len-De Vries en mevrouw M.C.P. Walter-Van der Togt. Afwezig met kennisgeving zijn de leden: W.A. Blaauw en D. Hoekstra. De VOORZITTER opent de vergadering en stelt voor om met gebed te beginnen. Hierna vindt voorlezing van het ge bed door de voorzitter plaats. Vervolgens deelt hij mede, dat bericht van verhindering is ingekomen van de heer Blaauw - en wegens verblijf in het buitenland - van de heer Hoekstra. 227 Vaststelling raadsnotulen d.d. 16 september 1971. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming on gewijzigd vastgesteld. 228 Ingekomen stukken. a. Brief d.d. 12 juli 1971 van drs. G.S. de Hoog, inza ke de bespuiting van bermen en trottoirs met chemi sche bestrijdingsmiddelen, met voorstel adressant overeenkomstig de bij de stukken ter inzage gelegde concept-brief te berichten. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES zegt, dat zij zich met de inhoud van de concept-brief niet zo goed kan verenigen. Zoals men ongetwijfeld reeds heeft vernomen, heeft de heer De Hoog op de concept-brief al een antwoord geschreven. Zij neemt aan dat het college deze brief ontvangen heeft. Het is natuurlijk een beetje vreemd dat iemand een antwoord doet toekomen op een brief die nog niet is verzonden. Kan dit antwoord in de onderhavige discussie wor den betrokken? De VOORZITTER merkt op, dat de heer De Hoog kennelijk helderziende is geweest. Hij heeft er vast op gerekend, dat hij de concept-brief zou krijgen. Hij heeft alreeds op deze brief gereageerd. Het antwoord van de heer De Hoog heeft het college nog niet kunnen bestuderen. Er zal ook eerst moeten worden beslist, of de concept-brief moet worden ver zonden. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES zegt, dat zij wel had verwacht dat de door de voorzit ter aangegeven procedure zou worden gevolgd. Zij hoopt dat men het haar niet erg kwalijk zal nemen, als zij aan de onderhavige kwestie wat tijd besteedt. Het gaat nl. niet om zo maar iets. Het lijkt een klein probleempje te zijn, maar het is verweven met het enorme vraagstuk van de milieuverontreiniging, waarmede de mensheid over de gehele wereld wordt geconfronteerd. Dit probleem houdt spreekster zo bezig, dat zij als raadslid de concept-brief, hoe goed die ook is bedoeld - en zij neemt aan dat hij goed is bedoeld - niet kan accepteren. Grotere instanties dan de gemeenteraad van Soest, zoals de rijksoverheid, houden zich met de milieuverontreiniging bezig. De „Club van Rome" is niet voor niets in het leven ge roepen. Alle verschijnselen van milieuverontreiniging, in kleine gemeenschappen en in kleine hoeveelheden, vormen delen van een optelsom. En de kleine optel sommen zijn weer onderdeel van een grote optelsom die op de gehele wereld betrekking heeft. De totale lucht-, bodem- en waterverontreiniging valt niet eens te overzien. Dit niet kunnen overzien brengt mede, dat men, nu de noodklok heeft geluid, zich niet meer genuanceerd kan opstellen met betrekking tot de mi lieuverontreiniging. Als men wil dat er aan deze kwes tie iets wordt gedaan, dan zal men ervan moeten uit gaan dat ook de lagere overheden een voorbeeld die nen te stellen Zij zullen het werken met herbiciden en/of groeibelemmerende stoffen een halt moeten toeroepen, want deze stoffen vormen ook een facet van de milieuverontreiniging. In de concept-brief staat, dat de bespuiting van tegel paden in het Soesterveen een duidelijk preventief ka rakter had. Preventief handelen in deze heeft weinig zin, omdat de gebruikte middelen snel afgebroken worden. Indien er gespoten wordt op plaatsen waar nog niets staat, is het gif verdwenen voordat de on kruiden er zijn. De voetpaden zullen trouwens niet snel overwoekerd raken, want zij worden bijna overal veelvuldig belopen. De door het college gemaakte ver gelijking met het Amersfoortse industrieterrein, ten aanzien van het verschijnsel hoe snel onkruiden tegel paden kunnen overwoekeren, gaat daarom niet op. Bovendien zullen er weinig mensen zijn die absoluut grasloze tegelpaden eisen; niemand stoort zich eraan wanneer hier en daar een graspol te zien is. Het college spreekt van „hinderlijke onkruidgroei". Wanneer het hiermede negatieve economische gevol gen bedoelt, dan doet het er goed aan te bedenken, dat het meermalen bespuiten van het gehele gebied duurder is dan zeer incidenteel wat tegels vernieuwen. Spuiten waar hinderlijk onkruid verwacht kan wor den, is een tendentieuze uitdrukking. Immers, vol gens de maatstaven van het college kan men dit overal verwachten, wat de gemeente een blanco volmacht zou geven, om overal te spuiten. Er zijn nog enkele andere bezwaren tegen de onkruid verdelging door middel van bespuiting aan te voeren. Er wordt nl, niet zo zorgvuldig gespoten als het colle ge suggereert. Verder is het Soesterveen erg kinderrijk. Het risico dat een kind gif naar binnen krijgt, is niet denkbeeldig Misschien zal het er dan direct niets van krijgen, maar de gevolgen op lange termijn zijn niet bekend. Van inwerking van verschillende stoffen op elkaar binnen het lichaam weet men niets. Iedere dag wordt het aantal van dit soort onbekende stoffen gro ter. Het is dus raadzaam om geen onnodig risico te lopen, Voor de wegbermen geldt dat er niet nauwkeurig wordt gespoten. De gehele berm wordt in zijn lengte en in zijn breedte gepakt. In de concept-briéf staat dat de uitvoerende bedrijven weten wat zij doen. Dit is on juist, want zij letten slechts op de technische kant van de zaak; denken aan planten is hun zorg niet; dit is hun ook niet opgedragen. In feite schuift het college zijn verantwoordelijkheid in deze af; een situatie ver gelijkbaar met die van Randstad. Als er gemaaid wordt, ontgaat de fractie van D'66 de noodzaak van het spuiten volkomen. Maaien als be heersmaatregel juicht zij toe. Maaien heeft een posi- 135

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 136