ling dat het college bekijkt of er geen ander stukje grond beschikbaar is voor dat gebouwtje. Het verschil in hoogte tussen de grond van de kleuter school en van de overige bebouwing bedraagt op het ogen blik anderhalve meter. Wanneer ter plaatse grond wordt opgebracht voor de bouw van een gebouwtje voor de postduivenvereniging, zal een bepaald bedrijf veel water overlast worden bezorgd. In dat geval dient er dan ook zeer zeker een keermuur te worden gebouwd. Ter plaatse is aan een zijde een zogenaamd leemgat, waar in van alles is terechtgekomen, o.a. oude bussen, oude fietsbanden, oude autobanden en allerlei ander oud auto materiaal. Aan een andere zijde - in de richting van de Vangrail - heeft reeds een ophoging plaatsgevonden van ongeveer een halve meter. Het is spreker ter ore gekomen dat er plannen bestaan om aldaar een parkeerterrein te realiseren. Hij moet dat voornemen, gezien de toegang tot de Prinses Marijkeschool, ernstig ontraden. Er ligt ter plaatse allemaal opgereden grond. Van de toegang zal niets meer overblijven, wanneer men er met veel auto's overheen rijdt. Er ligt ook een verzoek om het gebouwtje te mogen ver huren voor feestjes. De woningen zullen op ongeveer 20 m afstand van het gebouwtje liggen. Het verlenen van toe stemming tot het houden van feestjes in dat gebouwtje moet dan ook ernstig worden ontraden. Wellicht is het mogelijk de financiële moeilijkheden van de vereniging te voorkomen door het verlenen van voorschotten of het toestaan van verhuringen gedurende de ochtend of mid- dag. Het verdient aanbeveling dat wordt bekeken of er elders in de gemeente een stukje grond is waarop het gebouw tje van de duivenvereniging kan worden gerealiseerd, waardoor het stukje grond aan de Vinkenweg kan worden behouden voor de kleuters. De heer VAN EE zegt dat er opnieuw wordt gediscussi eerd over een punt waarover het college om advies wordt gevraagd. Het verdient aanbeveling dat de raad eerst het advies van burgemeester en wethouders afwacht. De VOORZITTER: Ik ben het helemaal eens met het geen de heer Van Ee opmerkt. Het punt is echter aan de orde, zodat ik de raad niet kan verbieden erover te spre ken. De raad dient zich in dezen zelf een beperking op te leggen. De heer JONKER zegt wel genoodzaakt te zijn om thans het woord te voeren over de onderhavige kwestie, omdat een van de door hem ter tafel te brengen punten over een maand niet meer zo erg ter zake zal zijn. Uit het reglement van orde blijkt duidelijk dat er niets verkeerds aan is om te spreken over een ingekomen stuk waarover het advies van het college wordt gevraagd. Men kan alleen zeggen dat er misschien sprake is van een dub bele en overbodige behandeling. Uit gesprekken met enige buurtbewoners is het spreker gebleken, dat er sprake is van enige onrust, waaraan iets dient te worden gedaan. In de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan is hij reeds op een aantal punten gerust gesteld, maar zolang de vergaderingen van deze commissie nog niet openbaar zijn (ook nog niet op proef, maar dat zal waarschijnlijk binnenkort gebeuren), gelooft hij dat het zinvol is dat in het openbaar nog eens wordt mede gedeeld wat er precies gaat gebeuren. De buurtbewoners vrezen voor veel ergere dingen dan er in werkelijkheid staan te gebeuren. Achter de huizen staan bijv. mooie heesters. De buurtbewoners denken dat deze heesters te gen de grond moeten en dat de ophoging tot vlakbij de tuinen komt. In de commissie grondbedrijf en uitbrei dingsplan heeft hij begrepen dat de te nemen maatrege len nogal meevallen. Uit mededelingen van bestuursleden van de postduiven vereniging heeft spreker begrepen dat zij helemaal niet zo dol zijn op het verhuren van het gebouwtje voor fees telijkheden. Wanneer het enigszins mogelijk is zal het ge bouwtje niet worden gebruikt voor dat doel. Het bestuur wil het gebouwtje veel liever verhuren aan de Stichting peuterspeelzalen, die het gebouwtje dan voor een veel rustiger activiteit zal gebruiken. Uit correspondentie van de buurtbewoners blijkt dat er enorme waarde wordt gehecht aan het ter plaatse aanwe zige speelterrein. Gesteld wordt dat er van het speelter rein niets overblijft. Daarom is het zinvol wanneer iets kan worden verteld over de mogelijkheid om vervangen de speelterreinen aan te leggen. Kan er alsnog overleg worden gepleegd met de betrokken bewoners, opdat de onrust wordt weggenomen? Dan kan tevens worden bekeken of er kan worden tegemoet geko men aan bepaalde gerechtvaardigde wensen. De heer VAN POPPELEN zegt het eens te zijn met het standpunt van de heer Van Ee. In de verschillende inge komen stukken komen nogal wat tegenstrijdigheden voor. Voordat een definitief standpunt kan worden ingenomen dient de zaak dan ook van beide kanten te worden beke ken. Het heeft weinig zin om thans een beslissing te ne men, terwijl men over de achtergronden onvoldoende is geïnformeerd. De raad is op dit moment eenzijdig gein- formeerd door de 25 bezwaarden. In de pers heeft men ook andere berichten kunnen lezen. Een aantal belanghebbenden is vanavond op de publieke tribune aanwezig. Ongetwijfeld zouden zij graag hebben gezien dat de kwestie vandaag in behandeling was geno men. Het verdient dan ook aanbeveling dat de betrokke nen goed worden geïnformeerd over het tijdstip waarop een bepaald stuk zal worden behandeld in de raad. Dat is wellicht een taak voor de te zijner tijd aan te stellen voor lichtingsambtenaar. Het is voorstelbaar dat de betrokke nen thans enigszins bedroefd naar huis gaan, omdat het stuk niet in behandeling is genomen. Er is reeds meermalen gesproken over efficiency. Evenals de heren Oldenboom en Van Ee meent spreker dat ook de raadsleden zo efficiënt mogelijk te werk moeten gaan. De VOORZITTER zegt dat hij niet wil ingaan op de kwestie zelf. De raadsagenda staat altijd geheel in de Soester Courant. Wanneer men in de raad komt met de gedachte dat er een beslissing zal worden genomen, dan heeft men de krant niet goed gelezen, want duidelijk wordt vermeld dat wordt voorgesteld de brieven in han den te stellen van burgemeester en wethouders om ad vies. Duidelijker kan het college niet zijn. Moeten burge meester en wethouders soms ook nog de woorden „dus het stuk wordt niet behandeld" toevoegen? De heer DE GROOT zegt zich graag te willen houden aan de weliswaar ongeschreven code om niet vooruit te lopen op het door burgemeester en wethouders toegezegde ad vies. Hij verzoekt het college niettemin dringend om geen stappen te ondernemen in het betrokken gebied, geen toezeggingen te doen en geen overeenkomsten te sluiten. Men dient de zaak te laten zoals zij op dit ogenblik is. De stukken worden gesteld in handen van burgemeester en wethouders om advies. m. Brief d.d. 11 december 1970 van gedeputeerde staten van Utrecht, inhoudende het bericht van ontvangst van uw besluit d.d. 19 november 1970 tot wijziging van de „A.P.V. Soest". Dit stuk wordt aangenomen voor kennisgeving. n. Brief d.d. 2 december 1970 van de Werkgroep gemeen- 12

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 13