kundigheid een breed terrein te willen overzien en te willen vatten; men wil ingrijpen in een proces dat al veel te ver is voortgeschreden om te kunnen zeggen: Dat draaien wij terug. Door het nalaten van bepaal de handelingen en van bespuitingen zouden wel eens plagen kunnen ontstaan, die men niet meer verwacht, omdat de natuurlijke bestrijding van deze plagen al vele jaren geleden ten gronde is gegaan, mede door de verstedelijking, door de verandering in leefgewoonten, enz. Men dient vanuit een te smalle deskundigheid niet te snel het woord „verschrikkelijk" te gebruiken, zoals mevrouw Walma van der Molen een paar maal heeft gedaan, Dan kan dit woord wel eens versleten zijn vóór het moment, waarop het verschrikkelijk zou kunnen gaan worden Spreker krijgt in de raad wel eens de indruk dat er mensen zijn, die zich te veel af zetten tegen hetgeen er nu is en te weinig het risico van het onverwachte incalculeren, zoals door enkele andere biologen dan de heer Van der Lek kortelings nog is betoogd. Het nalaten van bepaalde bestrijdings middelen kan tot gevolg hebben dat men plagen op roept, waarvan niemand nog gedroomd heeft. Men zal met zijn allen het gehele proces van de chemische bestrijdingsmiddelen van de milieuverontreiniging en dergelijke moeten bekijken. Dus niet alleen vanuit de idiologische of de chemische kant van de zaak, noch alleen vanuit de plantenziektenkundige dienst. Men zal de zaak ook niet incidenteel moeten benaderen. Men zal zich dus niet alleen bezorgd moeten maken over wat plantsoentjes, maar zich bezig moeten hou den met het veel grotere probleem van de lucht-, bo dem- en waterverontreiniging. De VOORZITTER deelt mede, dat het college voor stelt de concept-brief te versturen, en het college te machtigen om in overleg met de heer Van Poppe- len - er misschien nog een enkele aanvulling aan toe te voegen en er een woord van dank aan de heer De Hoog in op te nemen. De raad heeft toch wel uit de discussie begrepen, dat het college zich zeer goed bewust is van de geva ren die door bespuitingen kunnen ontstaan. Het ge meentebestuur moet vele en soms wel eens tegen strijdige belangen behartigen Daarvoor is een goed, afgewogen beleid nodig. Dan is in de eerste plaats van belang dat men zich bewust is van gevaren, zodat daarmede rekening kan worden gehouden. De discussie is heel nuttig geweest, omdat de zaak van verschillende kanten is belicht. De brief van de heer De Hoog was in zoverre ook wel nuttig, omdat daardoor nog eens speciaal op het reële gevaar van het spuiten met chemische middelen is gewezen. In derdaad dient het gemeentebestuur alert te zijn om zoveel mogelijk de nadelige gevolgen van bespuiten te voorkomen, Met betrekking tot dit stuk wordt - met in achtne ming van hetgeen de voorzitter dienaangaande heeft medegedeeld - besloten overeenkomstig hetgeen daar omtrent door burgemeester en wethouders is voorge steld. b. Kopie van de brief d.d. 20 augustus 1971, afdeling 5, nummer BO/259 van gedeputeerde staten van Utrecht, gericht aan de minister van binnenlandse zaken inzake de opheffing van de gemeente Hoogland. Het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. c. Brief d.d. 30 juni van mevrouw E.M.T. Rademaker- Beuken c.s., inzake vragen betreffende hinder van een tweetal bedrijven op het industrieterrein, met voorstel adressanten overeenkomstig de bij de stuk ken ter inzage gelegde concept-brief te berichten. De heer VAN EE zegt, dat hij graag nog een en ander aan de concept-brief zou zien toegevoegd. De com missie grondbedrijf en uitbreidingsplan heeft een be zoek gebracht aan de N.V. Tapijtfabriek Intertuft, een van de twee onderhavige bedrijven. Vastgesteld moet worden, dat deze industrie voor de Soester gemeenschap beslist een waardevol bedrijf is. Soest zou zich gelukkig mogen achten, wanneer het in dustrieterrein vol stond met dergelijke bedrijven. Desalniettemin is het natuurlijk waar, dat dit bedrijf op het ogenblik nog een produktieproces heeft, dat zeker niet beantwoordt aan de normen die men mag stellen met betrekking tot het uitstoten van gassen, welke onder bepaalde weersomstandigheden neer slaan op de woonomgeving. In het gesprek heeft de directie toegezegd, dat het tot nu toe gevolgde pro duktieproces tegen het einde van het jaar, wanneer de bestelde machines zijn gekomen, zal worden be ëindigd en dat dan zal worden overgegaan op een an der produktieproces. Niet helemaal duidelijk is naar voren gekomen, wat er gebeurt als de machines te laat komen. Uit eigen ervaring weet spreker dat le veranciers zich niet altijd houden aan de afgesproken levertijd. In het onderhavige geval zou het heel erg vervelend kunnen worden, wanneer de omschakeling van het arbeidsproces niet aan het einde van het jaar zijn beslag zou krijgen. Daarom verzoekt spreker het college deze kwestie in het oog te houden. Wanneer Intertuft na zijn mondelinge toezegging niet snel met het bericht komt, dat en wanneer het proces zal worden gewijzigd, dient het college aan de bel te trekken. Iedereen is het er roerend over eens, dat er een einde moet komen aan het tot nu toe gevolgde produktieproces van Intertuft. Hoe sneller deze kwestie wordt opgelost, hoe liever het sprekers fractie is. De heer VAN POPPELEN merkt op, dat men in het onderhavige geval weer met een voorbeeld heeft te maken van de situatie, waarvan men kan zeggen dat het goed is dat de concept-brief niet aan mevrouw Rademaker c.s. is verzonden. Had zij de brief wel ontvangen - misschien heeft zij hem ook wel gele zen -, dan was zij er waarschijnlijk niet helemaal voldaan over geweest. Spreker is buitengewoon ver heugd over de brief van mevrouw Rademaker c.s., die duidelijk in het licht heeft gesteld wat er in Soest met betrekking tot bepaalde bedrijven gebeurt. Als spreker goed is geihformeerd, zou er over de onder havige kwestie nog een brief met ongeveer 300 hand tekeningen aan het gemeentebestuur zijn gericht. Het gaat dus niet om een paar mensen, maar om een groot aantal gemeentenaren. Verleden week is de brief van mevrouw Rademaker c.s. in de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan in behandeling ge weest. Sedertdien zijn er bij spreker nog enige gedach ten over de kwestie opgekomen. In de derde alinea van de concept-brief staat: „Van de zijde van het bedrijf werd toegegeven, dat de klachten over stankoverlast gegrond zijn." Het bedrijf heeft volgens het gestelde in de concept brief direct maatregelen genomen om de stankover last te beperken; het zogenaamde p.v.d.-proces, dat de oorzaak is van de stankoverlast, zou zijn gestaakt. Een dag voordat de commissie grondbedrijf en uit breidingsplan een bezoek aan het bedrijf bracht

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 142