(8 oktober), is door de ambtenaar van de hinderwet echter geconstateerd, dat op die dag nog het p.v.c.- proces is gebruikt. De N.V, Intertuft maakt zeer zeker nog gebruik van dit proces. De heer Van Veen, de directeur van Intertuft, heeft de commissie op 8 oktober met de mededeling gerust gesteld, dat over enkele maanden nieuwe machines in de fabriek zullen worden geplaatst, waardoor de gehe le kwestie van de stankoverlast van de baan zal zijn. Is spreker goed gei'nformeerd, dan zou het moederbe drijf in Krommenie van deze bestelling niets af weten. Hij is het daarom met de heer Van Ee eens, dat de gemeente ontzettend huiverig moet zijn over uitspra ken als door de bewuste directeur gedaan. Aan Inter tuft zou daarom een schriftelijke bevestiging moeten worden gevraagd van de mededeling, dat de bedoel de machines inderdaad in Duitsland zijn besteld en dat is toegezegd dat zij nog voor het einde van het jaar kunnen worden geplaatst, Anders vreest spreker dat men op de vrijdagmiddag van 8 oktober weer met een kluitje in het riet is gestuurd. Op een gegeven moment hebben ambtenaren van de arbeidsinspectie, de heren Schouten en Ister, in de betrokken omgeving metingen verricht. Hierover wordt in de stukken niet gerept. Spreker had het prettig gevonden, wanneer bij de stukken een rapport van hun bevindingen had gelegen. Overigens moet hij opmerken dat hij niet veel verwacht van zo'n rapport. Is hij goed geinformeerd, dan hebben deze ambtenaren deze metingen verricht op een dag dat er door het an dere bedoelde bedrijf, de firma N.V. Verpakkingsin dustrie Lindner, praktisch geen hinder werd veroor zaakt. Het zou veel verstandiger zijn ervoor te zor gen, dat er in de gemeente een soort van meldingska mer of meldingspost kwam, waaraan men kan melden wanneer er behoorlijke overlast is van machines of stank. Dan kunnen stante pede de deskundigen wor den ingeschakeld, hetzij arbeidsinspectie, hetzij T.N.O. Dan weet het gemeentebestuur, waaraan het toe is en kan de raad gefundeerd over de kwestie pra ten. Metingen verrichten op dagen, waarop geen ge luid te horen is of niets te ruiken is, levert wel goede rapporten op, ze zijn evenwel misleidend. Wanneer de gemeente een eigen meldingspost heeft, kan dit pre ventief werken. Op blz. 2 van de concept-brief staat dat de N.V. Ver- pakkingsindustrie Lindner een naverbrandingsinstal- latie op haar oven zal aanbrengen Er is een naam ge noemd van een bedrijf nabij Soest, waar deze installa tie zou zijn besteld Als sprekers informatie juist is, weet dit bedrijf van deze bestelling niets af. Van de zijde van de N.V. Intertuft en van de N.V. Lindner is de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan voor gehouden dat het arbeidsproces zal worden veranderd. Wanneer men dan bemerkt, dat het met de verande ringen nog zo'n vaart niet loopt, gaat men toch wel met de nodige reserve akkoord met de concept-brief. Spreker zou de brief veel scherper willen stellen. Er zal bewijsmateriaal moeten worden overgelegd waar uit blijkt, dat de genoemde bedrijven inderdaad op korte termijn van plan zijn veranderingen in hun pro- duktiewijze aan te brengen. Op blz. 2 van de concept-brief staat: „Het door u bedoelde lawaai (hoge giertoon) werd veroorzaakt door ontsnappende lucht, afkomstig van de in de fabriek geplaatste compressoren." Juist zou zijn om te schrijven: Op de fabriek. Daar door is het lawaai ook zo hinderlijk. De gemeente streeft ernaar dat zich in de gemeente schone industrie vestigt. Er zal op moeten worden toe gezien, dat de industrie ook schoon blijft. De heer JONKER heeft met waardering kennis geno men van de aandacht, die het college besteedt aan de problematiek, waarop door mevrouw Rademaker c.s. is gewezen. De eerste indruk bij lezing van de con cept-brief was, dat er in Soest uitsluitend zeer coöpe ratieve ondernemers zijn, die na zachte aandrang van gemeentezijde onmiddellijk hun leidingen loskoppe len, hun kersverse machines op de schroothoop gooien en op een ander procédé overgaan. Kan men inder daad rustig gaan slapen, al of niet bedwelmd door de restanten stank die incidenteel nog eens mochten voorkomen? Bij een nadere beschouwing van de onderhavige situa tie moeten toch wel enige kanttekeningen worden ge maakt. Vast staat dat er in een tijd dat de milieuhy giëne nog niet in ieders aandacht stond - in de tijd voor de oprichting van D'66 - in Soest een beleid werd gevoerd dat gericht was op beperkte en „scho ne" industrie. Als minpunt gelat daarbij dat het in dustrieterrein gevestigd werd vlakbij de woonwijk 't Hart, die, wanneer de wind uit een bepaalde hoek waait, daardoor wel ongunstig ligt. De nieuwe wijk Klaarwater, die bij agendapunt 10 aan de orde komt, wordt eveneens naast het industrieterrein ge vestigd. Ondanks het feit dat hier gelukkig nog geen Rijnmond-achtige toestanden optreden, wil de frac tie van D'66 het college met klem in overweging ge ven, het mogelijk te maken, dat door permanente registratie gevaarlijke gassen e.d. door deskundigen kunnen worden onderzocht. Een z.g. snuffelpaal, zoals door spreker in de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan is voorgesteld, kan uitkomst bieden. Tot zijn genoegen hoorde hij, dat ook de heer Van Poppelen hierop heeft aangedrongen. Een meldkamer lijkt spreker in de Soester situatie nog niet zo erg nodig: de mogelijkheid om de meldingen aan de poli tie door te geven, lijkt voldoende te zijn. De concept-brief moet wellicht nog bijgeschaafd worden. In de derde alinea staat ten aanzien van de N.V. Tapijtfabriek Intertuft: „Van de zijde van het bedrijf werd toegegeven, dat de klachten over stankoverlast gegrond zijn. Deze stankoverlast wordt veroorzaakt door de toepassing van het zogenaamde p.v.c.-proces bij een gedeelte van de produktie. De eerste klachten werden om streeks april 1970 geuit. Het bedrijf heeft toen direct maatregelen genomen om de overlast te beperken. Onder meer werden in de fabriek sproeiers aange bracht." Naar iemand spreker mededeelde, waren de sproeiers reeds aanwezig voordat de klachten in 1970 werden geuit. Ze zijn intussen alleen maar beter afgesteld. In de vierde alinea wordt gesteld, dat de nieuwe ma chines ter vervanging van het gevaarlijke p.v.c.-pro ces reeds zijn besteld. Ongetwijfeld moet het college zich voor deze mededeling baseren op hetgeen van de zijde van de directie van de N.V. Intertuft is gezegd. Van andere zijden wordt de juistheid van deze mede deling in twijfel getrokken. De fractie zou niet graag zien, dat er in een van de raad uitgaande brief dit soort onjuistheden zou staan. Met de heer Van Poppelen wil de fractie van D'66 het college verzoeken de genoemde mededeling van de di rectie na te trekken. Het bewijs in de vorm van een kopie van de bestelling zal niet moeilijk te leveren zijn. 142

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 143