naar voren is gekomen, een mogelijkheid te schep pen, dat bewoners melding maken van optredend on gerief. Gebruikelijk is dat ieder reukje, ieder geluidje en andere overlast vrijwel direct gemeld wordt aan gemeentewerken, aan de ambtenaar voor hinderwet zaken. Deze is voor die zaken vaak op pad. Men oefent controle uit, tracht na te gaan hoe overlast veroorzaakt wordt en of daaraan iets te doen is. De heer Van der Dussen zal zien of er apparatuur voor te vinden is, ofschoon het natuurlijk denkbaar is dat snuffelpalen alleen op specifieke zaken reageren. Spreekster weet niet of er apparatuur is, die in het al gemeen verontreiniging zal kunnen aantonen, Het streven van het gemeentebestuur is er altijd op gericht geweest dat er - zeker ten aanzien van het aantrekken van nieuwe bedrijven in Soest schone industrie is. Dat men op een nieuw produktieproces overstapt, is niet altijd van tevoren te weten of na te gaan. Meestal wordt er een revisievergunning aan gevraagd. Ook bij verkoop van bestaande bedrijven heeft de gemeente niet in de hand, wat er dan in komt. Dit kan pas via de hinderwetvergunning door het stellen van voorwaarden Het aanwijzen van een bepaald gebied voor industrie terrein is voortgekomen uit de wens, om bedrijven als de onderhavige uit de bebouwing te weren. Zij worden dan op een plek bij elkaar gezet. Men kan dan niet verwachten dat zij allemaal zakjes zitten te plakken. Er zal wel eens gerucht zijn en er zullen wel eens luchtjes zijn, maar natuurlijk zal een hinder als onderhavige bedrijven produceren, voorkomen dienen te worden. De heer JONKER merkt op, dat de heer Pieren heeft gesuggereerd, dat de werkgelegenheid spreker een zorg zou zijn, Hij zou met klem willen opmerken dat de werkgelegenheid hem nauw aan het hart gaat, ook de werkgelegenheid in de nabijheid van de wijk 't Hart. Hij heeft met zijn opmerkingen alleen willen stellen, dat men niet moet denken dat de onderne mers zulke lieve jongens zijn. Het zijn mensen die hard vechten voor het voortbestaan van hun onder neming. Of dit nu uitsluitend wordt gedaan voor de winst of voor het voortbestaan van de werkgelegen heid - veel bedrijven hebben tegenwoordig een sociaal statuut waarin dit laatste, terecht, op de voor grond staat - doet er niet zo veel toe, De mensen vech ten voor hun ondernemingen en doen dat op hun manier. Daarmede dient het gemeentebestuur reke ning te houden. Spreker was enigszins verbaasd te ho ren dat juist de heer Pieren de ondernemers in be scherming nam. De heer PIEREN: Dat heb ik niet gedaan. De heer Jonker heeft gesteld dat na de oprichting van D'66 de bestrijding van de milieuverontreiniging ter hand is genomen. Daartegen maak ik bezwaar. De heer VAN POPPELEN: Terecht. De heer JONKER: Ik dacht wel dat na 1966 belang rijke nieuwe impulsen op het gebied van de milieu bescherming zijn gekomen die in eerste instantie niet van de bestaande politieke partijen afkomstig waren. Er is vanavond echter al uitgebreid over de milieu verontreiniging gesproken. Ik zal daarop nu niet ver der ingaan. Ik was bezig te zeggen, dat de heer Pieren de ondernemers in bescherming nam. Ik begrijp dat hij bang is, dat het bij de instanties, die zich met so ciale uitkeringen bezighouden, wat over de schoenen zou gaan lopen, De heer PIEREN: Ik kan mij nu voorstellen, dat vele treinen van de Nederlandse Spoorwegen met vertra ging binnenkomen. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT: lk heb er bezwaar tegen dat de spoorwegen in de dis cussie worden gemengd! Met betrekking tot dit stuk wordt - met inachtneming van de door de wethouder aangegeven aanvullingen - besloten overeenkomstig hetgeen daaromtrent door burgemeester en wethouders is voorgesteld. d. Brief d.d. 6 augustus 1971 van de N.V. Bouw- en Aannemingsmaatschappij HIBOS, inzake een bebou- wingsvoorstel. Besloten wordt om de betrokkene te antwoorden overeenkomstig de bij de stukken ter inzage liggende concept-brief. e. Controlerapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. De heer PIEREN zegt, in een van de verificatierap porten te hebben gelezen dat het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen er bezwaar tegen maakt, dat bepaalde kasbescheiden door de Raiffeisenbank niet zijn afgestempeld. Dit is een wat vreemde zaak. Andere stichtingen die door dit veri ficatiebureau worden gecontroleerd, krijgen in hun rapporten van het bureau ook geregeld dergelijke op merkingen. Van de zijde van.de Raiffeisenbank is medegedeeld, dat de opmerking van het bureau niet veel om het lijf heeft. Omdat deze kwestie nu al jaren duurt, zou spreker willen voorstellen dat er contact wordt opgenomen met het bureau en dat wordt ge checkt of het afstempelen inderdaad noodzakelijk is. Zo ja, kan dan niet met de hoofddirectie van de Raif feisenbank ter zake een telefoontje worden gepleegd? Wethouder EBBERS zegt, dat de opmerking van het Verificatiebureau ook op de handelwijze van andere stichtingen van toepassing is. Als penningmeester van het Dorpshuis heeft spreker vroeger deze kwestie met het Verificatiebureau wel eens besproken. Er wordt altijd onmiddellijk gesuggereerd, dat het afstempelen de enige manier is om fraude te voorkomen. Hij krijgt wel eens de indruk dat - het is een beetje een verve lende opmerking - men door het Verificatiebureau als fraudeur wordt beschouwd tot het tegendeel is bewezen. Spreker is bereid om te informeren,waarom men zo aandringt op afstempeling en deze kwestie met de desbetreffende banken te bespreken. Het wordt inderdaad een vervelende kwestie. In de finan ciële commissie is al gesteld: Dit is een bekende zinsnede, wij zullen haar maar voor kennisgeving aan nemen. Met betrekking tot dit stuk wordt besloten overeen komstig hetgeen daaromtrent door burgemeester en wethouders is voorgesteld. f. Verantwoording van burgemeester en wethouders van Soest terzake van de gemeenterekeningen en be- drijfsrekeningen over 1969 en 1970. Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen, en voor onderzoek in handen gesteld van de financiële- en belastingcommissie. g. Brief van het dagelijks bestuur van de Opleidings school voor Gemeentepolitie „De Boskamp" te Leus den, waarbij worden toegezonden de rekening 1970, de begroting 1972 en een wijziging van de begroting 1971. 144

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 145