Ja. De heer VAN EE zegt, dat dit natuurlijk geen ant woord is. Mevrouw ORANJE-ENTINK: Toch wel. De heer VAN EE wil refereren aan het gesprek van de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan met de directeur van Intertuft, waarin deze duidelijk naar vo ren heeft laten komen, dat op het onderhavige terrein geen produktiebedrijven zullen komen, maar opslag ruimte en dergelijke. De heer VAN POPPELEN zegt, dat hij geen betoog heeft gehouden. Hij heeft alleen gevraagd om een be vestiging dat er op het onderhavige terrein geen voor de omgeving hinderlijke industrie zal komen. Wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT: De VOORZITTER zegt, dat in de onderhandelingen met Intertuft de door de heer Van Poppelen te berde gebrachte kwestie niet ter sprake is gekomen. Het is nu een nieuw element, waarover wel met Intertuft moet worden gesproken. Intertuft zal duidelijk moe ten worden gemaakt dat de door de heer Van Poppe len geuite wens inderdaad naar voren is gekomen. In het koopcontract zal er ten aanzien van deze kwestie iets moeten worden opgenomen. Hoe het college dit wil formuleren, zal de raad dan maar aan het college moeten overlaten. In het contract zal iets concreters dan de term „schone industrie" moeten worden vast gelegd, ten einde het gemeentebestuur een houvast te geven. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 232 Voorstel tot het weigeren van ontheffing van artikel 1 van de „Zoneverordening Hinderwet", inzake het op richten, in werking brengen en in werking houden van een las- en snij-inrichting op/in het perceel Bos straat 90 te Soest. Het voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. 233 Voorstel tot het aanvaarden van een aan de gemeente Soest geschonken schilderij van een landschap in Soest. De heer SMIT zegt, dat in de raadsstukken de naam van de schenkster wel wordt vermeld, maar dat deze naar buiten niet bekend is geworden. Hij verzoekt het college om de pers alsnog over de naam van de schenkster in te lichten. De VOORZITTER zegt, dat het college graag aan het verzoek van de heer Smit wil voldoen. Het gemeentebestuur spreekt zijn grote erkentelijkheid uit voor de bijzonder aardige geste, waarmee de schenkster van het schilderij het gemeentebestuur heeft bedacht. Het college zal een waardige plaats aan het geschenk geven. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 234 Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden voor het organiseren van sportinstuiven door de Stichting Lichamelijke Opvoeding en Sport Soest. Dit punt wordt aangehouden. 235 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het houden van een woningmarkton derzoek. De heer VERHEUS zegt, dat in de pers heeft gestaan dat de betrokken minister aan gedeputeerde staten bericht heeft gestuurd, dat er geen geld beschikbaar zal zijn voor woningmarktonderzoek in de provin cie. Toegespitst op de regio Eemland zal het onderha vige onderzoek dus geen doorgang kunnen vinden. Is dit bericht juist? De heer VAN EE merkt op, dat over onderzoeken als het onderhavige veel te lezen valt. Onder andere is een artikel verschenen in het Financieel Dagblad van 14 oktober 1971, waarin de resultaten van een min of meer soortgelijk landelijk onderzoek zijn op genomen. Uit dit artikel zijn interessante gegevens te putten. Zo blijkt de vraag en het aanbod van woon ruimte beslist niet op elkaar te zijn afgestemd. Het zijn natuurlijk landelijke gegevens die men niet van toe passing kan achten op het regionale vlak en waar schijnlijk zeer zeker niet op lokaal gebied. In het Sa menwerkingsorgaan Eemland is onlangs gesproken over het probleem van de doorstroming. Een van de belangrijkste conclusies was, dat het dagelijks bestuur zal nagaan op welke wijze de doorstroming kan wor den bevorderd. Spreker heeft het gevoel, dat de raad zich niet alleen akkoord moet verklaren met de uitgifte van nog weer eens geld voor weer een onderzoek, maar dat de koe bij de horens moet worden gevat. Bekeken zal moeten worden wat de lokale problemen zijn op het gebied van de huisvesting. Een directer onderzoek dan in re gionaal verband is naar sprekers mening mogelijk. Hij zou het college daarom willen verzoeken na te gaan, of andere wegen niet sneller tot een duidelijker in zicht in de lokale problemen kunnen leiden. De heer LEVINGA zegt, dat men over de lokale pro blemen kort kan zijn. Soest heeft dringend behoefte aan woningen met betaalbare huren, dat wil zeggen met huren beneden de f. 200,— per maand. De heer PIEREN deelt mede, dat zijn fractie volle dig akkoord gaat met het onderhavige voorstel. Jaren geleden is bij het houden van de algemene beschou wingen de wens naar voren gekomen een woningmarkt onderzoek te houden. Men was toen echter nog niet zo ver dat dit kon worden gerealiseerd. Voor het Sa menwerkingsorgaan Eemland is inmiddels een derge lijk rapport uitgebracht. Woningen met een huur van beneden de f. 200,— per maand schijnen echter een utopie te worden. Er zal alles aan gedaan moeten worden om aan de vraag naar deze woningen te vol doen. Bij het vervullen van deze wens zit men tege lijk met het vraagstuk dat de heer Van Ee heeft ge noemd, nl. met de doorstroming. De mensen die wel willen doorstromen, hebben echter vaak een woning met een groot woongerief. Deze mensen gaan liever niet naar een flatwoning met een klein beetje meer woongerief, maar met een hogere huur. Zij zitten nu vaak in een eengezinswoning met een voor- en/of achtertuin. Hij ondersteunt de gedachte van de heer Van Ee om ten aanzien van de doorstroming eens te gaan onderzoeken, desnoods door een soort van brain-storming met elkaar, op welke manier een ver betering in de doorstroming kan worden bewerkstel ligd. De heer VAN POPPELEN merkt op, dat met betrek king tot het onderhavige punt tot nu toe alleen leden van het Samenwerkingsorgaan Eemland - waartoe hij ook behoort - aan het woord zijn geweest. Hij zal daarom niet te veel uitwijden over het onderhavige onderwerp. Er is een prachtig rapport verschenen, ge titeld: „Woningvoorziening regio Eemland". In dit rapport staat, dat de gemeenten Soest en Amersfoort 146

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 147