iven- niet r fees iet ge- .estuur iting teel lat er lanwe- slter- iets tngen- rokken Dan kan :t geko- :t het inge- en voor. ;nomen a beke- te ne- :nde is geïn- t men ablieke lebben geno- trokke- vaarop 1. Dat is len voor- trokke- lat het Evenals at ook en gaan. p de 1 de net de ;n, dan elijk in han- m ad- n burge- ;n „dus uden aan te lopen egde ad- om geen geen s sluiten, ilik is. meester de staten igst van van de p gemeen tepolitiek van D'66 inzake probleem scholenbouw Smitsveen met het voorstel de werkgroep te berichten conform de door burgemeester en wethouders opge maakte nota dienaangaande. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES zegt dat haar fractie bijzonder blij is met het door het college gegeven antwoord. Uit dat antwoord blijkt dat burgemees ter en wethouders minstens zo bezorgd zijn over de scho lensituatie als de fractie van D'66. Bij het onder letter j ingekomen stuk is reeds oeverloos gesproken over alle moeilijkheden die de gemeente thans het hoofd moet bieden. Steeds weer wordt het gemeente bestuur geconfronteerd met een financieringstemporise- ring - om niet te spreken over een financieringsstop - van de hogere overheid. Te verwachten valt dat er binnenkort in Soest sprake zal zijn van een noodsituatie. Daarom verdient het aanbeve ling een telegram te sturen aan de minister van onderwijs en wetenschappen, terwijl een kopie van het telegram kan worden gestuurd aan de vaste Kamercommissie voor het onderwijs. De tekst van het telegram luidt: „Aan de minister van Onderwijs, Den Haag. Wijzen op noodsituatie openbaar l.o. in Soest stop Verzoeken onmiddellijke toestemming tot financiering van tenminste twee hoogst urgente schoolgebouwen Gemeenteraad van Soest." Mevrouw ORANJE-ENTINK zegt dat zij niets heeft tegen verzending van een telegram, wanneer zo'n telegram zin heeft. Misschien kan de wethouder van onderwijs mede delen of de minister van onderwijs en wetenschappen moet worden aangeschoten of de minister van financiën. De heer VAN POPPELEN zegt dat hij, alvorens zijn stand punt te bepalen, duidelijk wil weten of het zenden van een telegram al dan niet zin heeft. Bovendien mag niet worden vergeten dat er in geheel Soest behoefte is aan nieuwe schoollokalen. De heer PIEREN sluit zich geheel aan bij hetgeen de heer Van Poppelen heeft opgemerkt. Reeds tijdens de begro tingsbehandeling is uitvoerig gesproken over de in Soest bestaande noodsituatie. Meent de wethouder van onder wijs dat het zin heeft een telegram te verzenden? Na het antwoord van de wethouder zal de PAK-fractie haar de finitieve standpunt bepalen. De heer OLDENBOOM vraagt zich af of de situatie wer kelijk zo dramatisch is. In andere gemeenten komt het wel voor dat er kinderen naar huis moeten worden ge stuurd. Is dat ook in Soest reeds gebeurd? Wanneer dat het geval is, kan er van een noodsituatie worden gespro ken. Is er voor het lesgeven een ploegendienst ingesteld? Ook dan zou men kunnen spreken van een noodsituatie. Naar sprekers wijze van zien is er in Soest slechts sprake van een ernstige situatie. Daarom zal de gemeente haar kruit droog dienen te houden voor het geval er werkelijk een noodsituatie ontstaat. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES merkt op dat men bij regeren vooruit dient te zien. Wanneer er thans nog geen sprake is van een noodsituatie, dan is die er in augustus a.s. zeker, want Soest heeft op dat moment zes lokalen te kort, waarvan drie ten behoeve van het ba sisonderwijs. In vele achtereenvolgende raadsvergaderin gen en tijdens de begrotingsbehandeling is uitputtend ge sproken over dit probleem. Het is bekend dat de wethou der van onderwijs minstens, zo niet erger, bezorgd is dan de fractie van D'66, want hij is dag en nacht bezig met de problemen. Er zijn geen financieringsmiddelen voor twee schoolge bouwen die reeds urgent verklaard zijn en die er eigenlijk reeds hadden moeten staan. In augustus 1971 wordt de situatie nog veel nijpender. Daarom is het dienstig thans dat telegram te sturen en niet te wachten tot de noodsituatie er werkelijk is. Het bouwen van een school vraagt minimaal veertien maanden, wanneer men geen te genslag ondervindt. Dat betekent dat men nog weer een jaar verder is voordat een nieuwe school gereed is. De wethouder DIJKSTRA merkt op dat de brief van de werkgroep van D'66 het college allerminst heeft geprik keld. Uit deze brief proeft het college alleen maar steun bij het zwoegen en ploeteren en het vinden van een listi ge methode om toch aan voldoende schoollokalen te ko men. Men zal ook hebben bemerkt dat het college zich in zijn concept-antwoord royaal stelt achter het stand punt van de werkgroep van D'66. De brief van het colle ge is van alle scherpte ontbloot, er zit geen stekeltje aan. Mevrouw ORANJE-ENTINK: Dat kan ik ook zien en voe len. De wethouder DIJKSTRA meent dat D'66 op bijna elk punt gelijk heeft. Niet op dit moment en ook niet op 1 augustus a.s. zal men kunnen spreken van een noodsituatie. Er is ook geen „openbaar kind" dat moet worden afgewezen en er is geen kleuter die niet onderdak kan worden gebracht. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES: Dat is niet waar. De wethouder DIJKSTRA: Ik geef overigens toe dat de situatie op de kleuterscholen minder gunstig is dan de si tuatie op de openbare basisscholen. De vraag is gesteld wat het college doet om in de huidige, bijzonder moeilijke situatie toch te voorzien in gebou wen voor het openbaar onderwijs. Spreker kan slechts summiere inlichtingen geven, hij kan niet alle details noemen, omdat burgemeester en wethouders nog met de zaak bezig zijn. Wanneer alle kleine details zouden wor den genoemd, zou de zaak wellicht worden bemoeilijkt. Het college heeft er uiteraard direct rekening mede ge houden dat er geen permanent schoolgebouw klaar kan zijn op 1 augustus a.s. Op dat moment heeft de gemeen te echter ten minste twee a drie zeer urgente gevallen in de gemeente, die kunnen worden gekwalificeerd als meest urgent, namelijk de school aan de Weegbree straat, de school aan de Molenstraat en de St. Josephschool achter Artishock. Deze laatste school is gehuisvest op een ma nier die weinig florissant is. Het is zonneklaar dat de of ficieuze investeringspot het de gemeente eenvoudig niet mogelijk maakt tijdig permanente schoolgebouwen ge reed te hebben. Nu kan men hoog of laag springen en men kan ook nog verwijten rondslingeren, maar dat helpt allemaal niets, want de regering verschaft geen financie ringsmiddelen. De gehele Nederlandse bevolking heeft te veel besteed met als gevolg dat er dringend moet worden bezuinigd. Wat dan wel? Gedurende een aantal jaren zal de gemeen te moeten zorgen voor zo goed mogelijke noodvoorzie ningen, bijv. door het plaatsen van semi-permanente ge bouwen, allereerst in het Soesterveen. Het college be schikt inmiddels over diverse offertes, zowel voor koop- scholen als voor huurscholen. Het college gaat niet graag over tot de aanschaffing van huurscholen, omdat een dergelijke transactie peperduur is. Men kan veel voordeli ger overgaan tot de koop van een semi-permanent ge bouw. De levertijd is veelal zeer kort, zodat het college zich dienaangaande niet ongerust maakt. Bovendien heeft het college enkele gemeentelijke opstallen achter de hand. Er zijn diverse opstallen die in het uiterste geval op korte termijn zouden kunnen worden ingericht als schoollokaal. 13

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 14