moeten betalen. Maar behelst het voorstel van het college nu de gedachte, om in wezen de vervuiling te bestrijden? De fractie gelooft van niet. Zij is van me ning dat door inschakeling van de burgerij en vooral ook van de scholen - waarover ook al jaren in de raad wordt gesproken - bij de opzet van het beheer van groenstroken e.d. een grotere betrokkenheid ontstaat, waardoor vervuiling en vernielihg zullen verminderen. Het zal dringend noodzakelijk zijn dat de overheid ef fectieve maatregelen tegen de vervuiling treft, maar dan niet op de wijze van belastingverhoging van de vuilnisrechten Deze belastingverhoging zal ongetwij feld de vervuiling bevorderen. Het college stelt voor de vuilnisrechten van een em mer, voor een perceel van f. 24,- tot f. 39,- te verho gen. Wat denkt het college te dien aanzien van de al leenstaanden? Bij 8072 woningen is er slechts één emmer aanwezig, bij 1932 woningen 2 emmers, bij 162 woningen 3 emmers, bij 48 woningen 4 emmers enz. Wanneer men zich bepaalt tot genoemde 8072 en 1932 percelen, dan blijkt dat de gewone burger in het algemeen het gelag zal gaan betalen. Kan het col lege aangeven in hoeveel van de 8072 percelen al leenstaanden en A.O.W.-trekkers wonen? Het verwondert de fractie dat het college, gehoord de discussies in de raad over de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten, met dit voorstel komt. Is Soest een arme gemeente? Spreker krijgt sterk de in druk, dat Soest toch nog behoort tot de rijke ge meenten. Samenvattend meent de fractie, dat: de rijksoverheid meer geld ter beschikking moet stel len aan de gemeenten; de gemeenten, door het financiële beleid van het rijk ten opzichte van de gemeenten om met een sluitende begroting te komen door jaarlijks de belastingen te verhogen, financieel technisch economisch aan te wei nig geldmiddelen worden geholpen; de gemeente, zoals overal geschiedt, meer tegen voor noemd beleid moet ageren en stelling nemen; het voorstel van het college tot verhoging van de vuil nisrechten als ontoelaatbaar ten opzichte van de bur gerij moet worden geacht en de bestrijding van de ver vuiling gepaard moet gaan met een mentaliteitsveran dering; het college de raad eerder had moeten inlichten over de financiële gang van zaken; het voorstel duidelijk een pleidooi inhoudt voor een meerjarenbegroting met bijsturen en kredietbewaking. Op grond van het voorgaande zal het duidelijk zijn dat de fractie tegen de onderhavige belastingvoorstel len is. Zij verzoekt om hoofdelijke stemming. De heer VAN POPPELEN zegt, dat nu men de verschil lende onderdelen van het onderhavige voorstel in de beschouwingen heeft betrokken, hij een paar detailvra gen wil stellen. Men hoort wel eens dat er een zeer gedifferentieerde straatbelasting wordt geheven. Is het mogelijk om op dit punt tot harmonisatie te komen? Ten aanzien van de verhoging van het vuilnisrecht dient men de zaak reëel te bekijken. Wanneer men wil dat Soest een nette gemeente blijft, dan zal men er ook voor moeten zorgen dat dit mogelijk is. Men heeft kunnen constateren dat de containers die achter gemeentewerken staan, in een behoefte voorzien. Het kost de gemeente wel heel veel geld, maar dit is niet erg, omdat het vuil op zo'n manier wordt opgeruimd. Voorgesteld wordt, de vuilnisrechten te verhogen tot f. 39,-. Voor heel veel inwoners van Soest, vooral voor de alleen wonenden, voor de gezinnen met een laag inkomen, zal deze verhoging toch wel vrij fors zijn. Er is een aantal bewoners dat beslist voldoende heeft aan één vuilnisemmer. Spreker stelt voor om voor deze categorie een tarief van f, 30,- in te voeren en voor degenen die meer vuilnisemmers willen ge bruiken het tarief op f. 40,- te stellen. Er is nl. on voldoende uit de verf gekomen dat men voor het ta rief van f. 39,- meer dan één emmer mag gebruiken. Wanneer men sprekers voorstel volgt, is een differen tiatie aangebracht en komt men in grote trekken aan het bezwaar van de heer Pieren tegemoet. De heer VERHEUS merkt op, dat als motivering voor de verhoging van het rioolafvoerrecht wordt aange voerd, dat Soest met Baarn in 1972 een nieuwe riool waterzuiveringsinstallatie zal exploiteren. Om een gedeelte van de in de begroting 1972 geraamde netto meerkosten ten bedrage van f. 100.000,- te dekken, stelt het college voor om de rioolafvoerrechten te verhogen van f. 20,— tot f. 24,— per perceel per jaar. Nu woont een deel van de inwoners van Soest in de wijk Soesterberg, die niet op deze rioolwaterzuive ringsinstallatie is aangesloten. Door de, door het col lege gebezigde motivering zou men kunnen stellen, dat de bewoners van Soesterberg niet onder de verhoging van het rioolafvoerrecht zouden behoeven te vallen. Spreker vindt het voorstel van de heer Van Poppelen om een differentiatie aan te brengen in de vuilnis rechten een gelukkige gedachte. Spreker hoorde in het college reeds de opmerking maken dat dit technisch onuitvoerbaar is. Hij gelooft, dat dit nogal zal kun nen meevallen. Hij zou zelfs nog een stapje verder willen gaan. Vooral mensen met een betrekkelijk ge ring inkomen zullen, wanneer zij een accept-girokaart krijgen met het verzoek om f. 39,— te storten, moei lijkheden kunnen ondervinden. In de regel komt zo'n kaart nl. binnen op de 20-ste. Dan hebben zij tien da gen en de maand daarna de tijd om het bedrag te be talen. Er zijn natuurlijk gezinnen voor wie dit erg moeilijk is. Zou het daarom niet mogelijk zijn bij de tweemaandelijkse betaling van het gasbedrijf een pe riodieke betaling van de onderhavige rechten in te bouwen? Dan is de betaling van deze rechten beter gespreid. Natuurlijk kan men stellen dat de mensen deze bedragen moeten sparen. Maar in de huidige maatschappij is dit vrijwel ondoenlijk. Bovendien zijn er meer gemeenten, die het door spreker bedoelde systeem hanteren, zodat elke maand een vast bedrag wordt gestort. Zo'n methode komt minder hard aan en werkt perfect. Men betaalt nu eenmaal liever twaalf maal f. 25,- dan zes maal f. 50,-. De heer SMIT zegt, dat er met betrekking tot het on derhavige voorstel reeds vele onderwerpen zijn behan deld. Hij kan zich voor een groot gedeelte bij de daaromtrent gemaakte opmerkingen aansluiten. Eén aspect is aan de aandacht ontsnapt, nl. het beschikbaar stellen van de papieren vuilniszakken. Hij heeft in middels begrepen, dat zij zijn losgekoppeld van het le gessysteem, waardoor zij op meer punten in de stad verkregen kunnen worden. Het zou een heel goede zaak zijn als het gemeentebestuur te dien aanzien met een aantal over de gemeente verspreide winkeliers con tact opnam. Vooral de mensen die ver van het ge meentehuis wonen, zouden ermede geholpen zijn, wanneer zij op een redelijke en vrij goedkope wijze aan deze zakken konden komen. Dit zou een positie ve bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen de milieu verontreiniging.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 152