stel wordt aangenomen het ophalen van grof huis vuil en de containers ten aanzien waarvan overigens nog grote problemen bestaan, beslist effect hebben gesorteerd. Als men in het verleden de gemeentebos- sen inliep, stond men na vijftig meter voor een grote berg huisvuil. Deze situatie is nu verbeterd, al zijn er inderdaad nog altijd mensen die te beroerd zijn om een hoeveelheid vuil naar de container te brengen. Het vuilnisrecht zal nu per perceel worden berekend, want het college wil af van de emmeradministratie. De gehele administratie met betrekking tot het vuil nisrecht kost de gemeente nl. bijzonder veel geld, f. 19.000,- tot f. 20.000, Deze werkzaamheden be treffen dan niet alleen de gemeentereiniging, die een zekere administratie moet bijhouden, maar ook de comptabelen die alle mutaties moeten bijwerken. Doordat de gemeente overgaat tot een tarief per per ceel, kan moeilijk een gedifferentieerd tarief van f. 30,- en f. 40,-, zoals de heer Van Poppelen heeft voorgesteld, worden ingevoerd. Inplaats van een uni form tarief zou men dan weer moeten werken met een emmeradministratie. Een gedifferentieerd straatbelastingtarief kent spreker niet. Hij meent dat deze belasting aan vaste percenta ges van de kadastrale opbrengst is gebonden. Natuur lijk zit er in de kadastrale opbrengst wel een differen tiatie. Heeft de heer Van Poppelen alleen de gemeen te Soest of verschillende gemeenten op het oog? De heer VAN POPPELEN zegt, dat zijn opmerking de gemeente Soest betrof. Hij kan geen concrete voorbeelden noemen, maar hem is medegedeeld, dat men in bepaalde, zelfs oudere straten meer betaalt dan in andere straten. Wethouder EBBERS: Misschien ten aanzien van klei nere huizen? De heer VAN POPPELEN: Neen, in een aantal wijken op Soestdijk betaalt men veel meer dan in Soest-Zuid, terwijl het ongeveer dezelfde huizen zijn. Bepaalde straten in Soestdijk worden om bepaalde redenen ho ger aangeslagen. Wethouder EBBERS: Ik zal het eens bekijken. Voortgaande zegt spreker, dat hij de vraag van de heer Pieren om hoeveel alleenstaanden en A.O.W.- trekkers het gaat, niet kan beantwoorden. Overigens is in de verordening op de vuilnisrechten een onthef fingsmogelijkheid ingebouwd. Op een gemotiveerde aanvraag kan dus ontheffing worden verleend. De heer JONKER merkt op, dat de wethouder eerst algemene informatie heeft verstrekt, maar dat hij nu bezig is om op detailpunten in te gaan. Wethouder EBBERS: De door mij beantwoorde vra gen zijn gesteld in het kader van de algemene opmer kingen. Ik kan dan wel meteen doorgaan. Daarom spijt het mij, dat de heer Jonker zijn vragen over de reinigingsrechten niet heeft afgemaakt. Ik wil hem wel in de gelegenheid stellen om deze vragen nu naar voren te brengen. De heer JONKER begrijpt wel, dat Soest met zijn ta rief van de vuilnisrechten een stuk moet inhalen, vooral als men deze tarieven vergelijkt met andere plaatsen. Maar een verhoging van 63% ineens vindt sprekers fractie toch wel wat aan de forse kant. Zij ziet daarbij ook een aantal kwalijke neveneffecten ontstaan, zoals de toeneming van de particuliere vuil nisbelten. Spreker wijst in dit verband op wat er op de Molenweg bij de beruchte driehoek aan het ontstaan is. Het zou te betreuren zijn als deze soort situaties meer voorkwamen. Spreker kan begrijpen, dat men graag van de emmerad ministratie af wil. De wethouder noemde in dit ver band bedragen van f. 19.000,- en f. 20.000,-. De be sparing zal in werkelijkheid nog wel veel groter zijn, want het is blijkbaar een bijzonder moeilijk probleem. Spreker is twee jaar geleden verhuisd. Hij had toen twee emmers. Maandenlang heeft hij vier emmers en daarvoor talloze lieden aan de deur en aan de telefoon gehad. Als men van de methode van de emmeradmi nistratie af wil, is dit alleen maar toe te juichen. De fractie kan niet inzien dat de gemeente geen gediffe rentieerde verhoging van het vuilnisrecht kan toepas sen. In plaats van een verhoging tot f. 39,— zou zij willen voorstellen om tot f. 32,- te gaan en dit be drag als uniform tarief te beschouwen. Als hij het goed heeft uitgerekend, zal er daardoor een gat in de begroting komen van circa f. 40.000,-, maar door de verhogingen nu aan de orde te stellen, heeft het col lege de raad de mogelijkheid ontnomen om er andere zaken tegenover te stellen. Hoe dit gat moet worden gevuld, ziet de raad bij de begrotingsbehandeling dan wel. Wethouder EBBERS zegt dat, als er een meerjarenbe groting was geweest met een kredietbewaking, de raad waarschijnlijk in een eerder stadium de belastin gen en retributies had verhoogd. Eigenlijk had de raad het reinigingsrecht eerder dan vorig jaar, toen het van f. 21,- op f. 24,- werd gebracht, op een hoger tarief moeten brengen. Indien de verhoging nu niet zou worden toegepast, zou het dekkingspercentage uitko men op 28. Dat is nogal wat. Verleden jaar had de raad reeds het besluit moeten nemen om de verho ging op f. 32,- te brengen. Toen is er over de verho ging tot f. 24,— heel wat te doen geweest. Misschien was de noodzaak van de verhoging toen minder aan toonbaar dan nu; nu spreekt het heel duidelijk. Het komt spreker voor dat, als het voorstel van de heer Jonker zou worden gevolgd, het gat veel groter zal zijn dan de heer Jonker meent. De heer JONKER: Het verschil is 7 x f. 8.000,- is f. 56.000,— en daarvan trek ik f. 16.000,- af als mi nimale besparing op de emmeradministratie. De op brengst is dus f. 40.000,- minder. Wethouder EBBERS: U moet er rekening mee hou den, dat de emmeradministratie weliswaar geld be spaart, maar dat de mensen die daaraan werkten, wel betaald moeten worden. De salarispost van de desbe treffende mensen gaat door. De heer JONKER: Als men efficiency wil bedrijven, dan kan men zich daarvan gewoon distantiëren en zeggen: De eerstvolgende ambtenaar die wij anders in deze groeiende gemeente zouden hebben aangesteld, nemen wij niet aan; een ontstane vacature vullen wij niet aan. Ik geloof dat u rustig met de post van f. 40.000,— rekening mag houden. Wethouder EBBERS: Dit wil ik bestrijden. Er zijn al sedert jaar en dag vacatures bij onze gemeente. De extra winst in tijd kunnen wij misschien gebruiken om vacatures op te vullen. Maar dat is een andere zaak. Voortgaande zegt spreker, dat de heer Verheus er met zijn gedachten over het rioolafvoerrecht rekening mee dient te houden, dat Soesterberg op het ogenblik op de top van zijn capaciteit staat. Er moet een voor stel worden uitgewerkt dat de raad vandaag of morgen zal bereiken, om een verbinding te brengen tussen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 154