Soest en Soesterberg, waarvan de kosten in de orde van grootte van 2 a 3 ton liggen. Wanneer Soesterberg hetzelfde als Soest wil hebben, dan zal het op dezelf de manier moeten meebetalen. Het college zal proberen of er voor de papieren vuil niszakken meer verkooppunten kunnen worden ge creëerd. In de prijs van f, 0,50 per zak was vroeger het reinigingsrecht inbegrepen In het nieuwe systeem past het om deze zakken tegen de kostprijs van f. 0,25 beschikbaar te stellen Wanneer men de em meradministratie zou handhaven, zullen de zakken weer twee kwartjes moeten kosten. De heer GEERLINGS voelt zich ten aanzien van de onderhavige voorstellen als een pier die aan een haak je in het water hangt De raad zal er niet aan kunnen ontkomen om hier en daar nogal wat verhogingen aan te brengen. Er zouden wat marginale wijzigingsvoor stelletjes kunnen worden gedaan die een paar duizend of tienduizend guldens minder opbrengen en die in derdaad wat minder pijn doen ontstaan bij de direct betrokkenen Aan de andere kant kan dan weer el ders een even grote pijn opkomen, die dan ook weer moet worden gestild Een echt aanvaardbaar alterna tief van enige allure is er niet. Daarom zal de V.V.D.- fractie het voorstel steunen, zij het met de bekende tegenzin, hoewel men voor zo'n opmerking niet veel koopt, omdat het niet anders kan De VOORZITTER: Dames en heren, het is reeds vrij laat geworden en ik vermoed dat hier en daar iemand zit, die snakt naar een sigaret Vindt men het goed dat het rookverbod nu wordt opgeheven? De heer VAN POPPELEN: Mijnheer de voorzitter, hoe lang denkt u nog door te gaan met vergaderen? De VOORZITTER: Dat hangt voor een groot gedeel te van de raadsleden af. Men zal gemerkt hebben, dat ik bepaalde punten al heb overgeslagen Ik zou nog willen behandelen de punten 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259 en 260 De heer OLDENBOOM zegt, dat wanneer de voorzit ter het sluitingsuur overlaat aan de vergadering, dit in strijd is met een eerder genomen motie van orde. Er is een nog steeds niet opgeheven ordevoorstel dat om half elf de vergaderingen worden gesloten. De VOORZITTER: Dat is geschied in de voor-vorige raad en sedertdien zijn er allerlei wijzigingen in de procedure getreden De raad heeft zich aan de tijd van half elf ook niet meer zo gehouden. Bovendien vergaderden wij toen in een ontzettend benauwde raadszaal. Het vergaderen was toen na half elf niet meer te harden. Er was ook geen rookverbod. Mevrouw ORANJE ENTINK: Wanneer denkt u de aangehouden punten te behandelen? De VOORZITTER: In november. Maar laten wij nu onze tijd niet verdoen De heer DE GROOT zegt, dat de heer Pieren de enige is geweest die ten aanzien van de onderhavige voor stellen om hoofdelijke stemming heeft gevraagd. Aangezien het reglement van orde voorschrijft dat zo'n verzoek nog door een der leden moet worden on dersteund, wil spreker deze vriendendienst gaarne aan de heer Pieren bewijzen en zijn voorstel onder steunen. Spreker hoopt, dat de voorzitter de raad zo spoedig mogelijk in de gelegenheid zal stellen om een uitspraak over de onderhavige voorstellen kenbaar te maken. Spreker wil er met klem op aandringen, dat geen nieuw agendapunt meer aan de orde wordt gesteld. Het is inmiddels over elf uur geworden. Hij wil, zoals reeds is gedaan, wijzen op het oude raadsbesluit, dat een vergadering niet langer dan half elf mag duren. De meeste van de raadsleden hebben ongetwijfeld een lange dagtaak achter de rug. Hij is vanmorgen om vier uur begonnen en morgen zal hij om vijf uur moeten aanvangen. Hij ziet niet in waar het goed voor is, de vergadering tot bij middernacht te laten duren als men ziet, hoe de raad met de tijd is omgesprongen. De heer VERHEUS zegt, dat hij heeft gevraagd of er tot een spreiding van de betaling kan worden overge gaan. Hij heeft daarop geen antwoord gekregen. Wethouder EBBERS wil zien, hoe de mogelijkheden voor een gecombineerde betaling liggen. Hij meent dat realisering hiervan bijzonder moeilijk zal zijn. Wanneer men een gespreide betaling wil, dan zal men dit moeten doen zoals het gasbedrijf het doet, nl. door accept-girokaarten. Omdat de kosten ongeveer f. 2,50 per inning bedragen, kan men zich afvragen of men daarmede het paard niet achter de wagen spant. Voor degenen die met de betaling problemen zouden hebben, is wellicht in overleg nog wel een regeling te treffen. In zo'n geval zal de gemeente er niet op staan, dat de termijn tot betaling wordt gehandhaafd. Het voorstel tot verhoging van de straatbelasting wordt in stemming gebracht en aangenomen met 18 tegen 4 stemmen. Voor gestemd hebben de leden: Logtenstein, mevrouw Walma van der Molen De Vries, Verheus, mevrouw Al- ting-Ambrosius, Ebbers, mevrouw Oranje-Entink, Van Ee, Dijkstra, Smits, Korte, Van Poppelen, mevrouw Walter-Van der Togt, mevrouw Korthuis-Elion, Jon ker, Smit, Geerlings, De Haan en Storimans. Tegen gestemd hebben de leden: Pieren, Grift, Le- vinga en De Groot. Hierna wordt het voorstel tot verhoging van de opcen ten op de hoofdsom van de personele belasting in stemming gebracht en aangenomen met 18 tegen 4 stemmen. Voor gestemd hebben de leden: mevrouw Walma van der Molen-De Vries, Verheus, mevrouw Alting-Am- brosius, Ebbers, mevrouw Oranje-Entink, Van Ee, Dijkstra, Smits, Korte, Van Poppelen, mevrouw Wal- ter-Van der Togt, mevrouw Korthuis-Elion, Jonker, Smit, Geerlings, De Haan, Storimans en Logtenstein. Tegen gestemd hebben de leden: Pieren, Grift, Le- vinga en De Groot. Vervolgens wordt het voorstel tot verhoging van het rioolafvoerrecht in stemming gebracht en aangenomen met 18 tegen 4 stemmen. Voor gestemd hebben de leden: Verheus, mevrouw Al- ting-Ambrosius, Ebbers, mevrouw Oranje-Entink, Van Ee, Dijkstra, Smits, Korte, Van Poppelen, mevrouw Walter-Van der Togt, mevrouw Korthuis-Elion, Jon ker, Smit, Geerlings, De Haan, Storimans, Logtenstein en mevrouw Walma van der Molen-De Vries. Tegen gestemd hebben de leden: Pieren, Grift, Levin- ga en De Groot. Ten slotte wordt het voorstel tot verhoging van de vuilnisrechten in stemming gebracht en aangenomen met 16 tegen 6 stemmen. Voor gestemd hebben de leden: mevrouw Alting-Am- brosius, Ebbers, mevrouw Oranje-Entink, Van Ee, Dijkstra, Smits, Korte, Van Poppelen, mevrouw Wal ter-Van der Togt, mevrouw Korthuis-Elion, Smit, 154

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 155