251 252 253 254 255 256 Geerlings, De Haan, Storimans, Logtenstein en Verheus. Tegen gestemd hebben de leden: Pieren, Grift, Levin- ga, De Groot, Jonker en mevrouw Walma van der Molen-De Vries. (Tijdens deze vier stemmingen was de heer Olden- boom niet in de raadszaal aanwezig). Voorstel tot wijziging van de vleeskeuringsverorde ning en tot het heffen van rechten voor het verrich ten van repressieve keuringen door de vleeskeurings dienst. Dit punt wordt aangehouden. Voorstel tot wijziging van diverse begrotingen 1971. Voorstel tot vaststelling van de Bezoldigingsverorde ning 1971. Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 1 van de „Zoneverordening Hinderwet" ten behoeve van: a. een inrichting voor het opslaan van gasflessen ten behoeve van kampeerdoeleinden op/in het perceel Birkstraat 126a; b. een inrichting tot het bakken van voedings- en ge notmiddelen in oliën en vetten op/in het perceel Steenhoffstraat 66. Dit punt wordt aangehouden. Voorstel tot wijziging van de huurovereenkomst met het bestuur van de scholengemeenschap Eemland in zake het gebruik van het gymnastieklokaal aan de Mo lenstraat. Het voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. Voorstel tot het beschikbaar stellen van aanvullende kredieten voor de uitvoering van het werk „doortrek king Stadhouderslaan-Nassauplantsoen". De VOORZITTER deelt mede, dat de commissie voor openbare werken met het voorstel akkoord gaat, evenals de financiële commissie. De laatste commissie merkt op, dat uit de voorlaatste alinea van het voor stel niet blijkt, dat het om een totaal krediet van f. 92.000,- gaat. Er worden nl. twee kredieten ge vraagd, van f. 25.000,- en f. 67.000,-. De heer PIEREN zegt, dat zijn fractie wil protesteren tegen de werkwijze van rijkswaterstaat, welke hoe langer hoe moeilijker te begrijpen valt. Aanvankelijk is door alle toetsende instanties van rijkswaterstaat ge zegd, dat er een bijdrage in de kosten van de onderha vige werkzaamheden zou worden gegeven. Ongetwij feld zullen deskundigen van rijkswaterstaat in deze kwestie in, voor Soest, positieve zin hebben geadvi seerd. Aan te nemen valt, dat de betrokken minister heeft beslist, dat er niet zal worden bijgedragen in de kosten. Men zou kunnen stellen dat men nu principieel tegen het onderhavige voorstel moet zijn, maar clan zit men met de uitvoering van de werkzaamheden. De fractie dringt er wel sterk op aan, dat het college contact met rijkswaterstaat zal opnemen, om alsnog te trachten een bijdrage in de kosten te krijgen. Natuurlijk kan worden opgemerkt, dat alle bronnen zijn aangeboord en dat het neen neen blijft. De fractie meent evenwel dat deze zaak, desnoods met een schrijven aan de mi nister persoonlijk, opnieuw moet worden aangekaart. De heer SMIT wil geen betoog houden over de door trekking Stadhouderslaan-Nassauplantsoen, maar over een randverschijnsel. Waarom heeft geen overleg plaatsgevonden met de winkeliers van de F.C. Kuyper- straat en de Van Weedestraat, die bij de onderhavige kwestie zeer nauw betrokken zijn? Gezien de moei lijkheden die er ook op commissieniveau ter zake zijn geweest, zou spreker het college willen verzoeken om op korte termijn een gesprek met de belanghebbende winkeliers te organiseren. De heer VAN POPPELEN wil gaarne het voorstel van de heer Pieren ondersteunen, om contact op te nemen met rijkswaterstaat, ten einde alsnog een bijdrage in de kosten van de werkzaamheden te krijgen. Kan de gemeente de aansluiting bij Stadhouderslaan- Nassauplantsoen zelf regelen of moet er weer een twee maanden worden gewacht tot zij tot stand komt, zoals thans het geval is bij de Ossendamweg? Deze weg is spoedig klaar, maar het wachten is op de aan sluiting van rijkswaterstaat. Kan de gemeente de aan sluiting zelf ter hand nemen? De heer GRIFT zegt, dat de commissie voor openba re werken met het voorstel wel akkoord is gegaan, maar dat nog de wens is geopperd, om een bespreking te organiseren met de winkeliers uit de F.C. Kuyper- straat. Dit voorstel is door de wethouder overgeno men. Spreker is het met de heer Smit eens, dat het zinvol is dat deze bespreking wordt gehouden. De heer VAN EE zegt, dat de gemeente met dit voor stel weer wordt geconfronteerd met een kostenverho ging van elf procent als gevolg van de prijsstijging. Sprekers fractie wil erop wijzen, dat zij iedere keer schrikt van de te laag geschatte kosten van werken in uitvoering. Te hopen valt, dat de verschillen in de toe komst minder groot zullen zijn. Wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt, dat rijkswaterstaat ten aanzien van de bijdrage in de onderhavige kosten, altijd een slag om de arm heeft gehouden door in de tekst van de afspraak het zinnetje in te lassen: behoudens goedkeuring van de minister. Dit voorbe houd doet de gemeente nu de das om. Er is een mi nisterwisseling geweest en iedereen kan de verande ring bespeuren, die door de wisseling is teweeg-ge- bracht. Men is op het ministerie wat strenger gewor den. Niettemin wil spreekster gaarne het voorstel van de heren Pieren en Van Poppelen overnemen en aan rijkswaterstaat over deze kwestie schrijven. Door een dergelijke handelwijze van rijkswaterstaat zal het be groten van werkzaamheden als de onderhavige en het inpassen van de kredieten in de beschikbare mid delen een moeilijke zaak worden. Het tijdsverloop tussen de aanleg van de weg en het verlenen van de kredieten is zodanig lang geweest, dat men daardoor weer met prijsstijgingen te maken heeft gekregen. Op 15 april 1970 werd het krediet beschik baar gesteld. Er is wel enige ruimte voor prijsstijging ingebouwd, maar niet van de grootte als nu is opgetre den. Problemen met betrekking tot eventuele afsluiting van de F.C. Kuyperstraat zullen nog met de betrokken winkeliers worden besproken. Rijkswaterstaat heeft voor wat dit gedeelte betreft geen eisen gesteld, be houdens die, welke er op neer komt dat het verkeer van Soestdijk naar Soest daar niet linksaf mag slaan. In de betrokken commissie is de kwestie van de af sluiting uitvoerig besproken. Aan de twee voorstellen ter zake zijn voor- en nadelen verbonden. 155

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 156