14 Er kan niet worden gesproken van een calamiteit waaruit geen uitweg meer is. Daarvan kan zeker ook niet worden gesproken op 1 augustus a.s. De situatie wordt een beetje overtrokken. Men is er nog niet aan gewend dat er na de zeven vette jaren zeven magere jaren komen. Met dat idee zullen de raadsleden zich echter toch vertrouwd moeten maken. Er is echter bepaald geen sprake van dat zal moeten worden besloten kinderen niet toe te laten tot het openbaar basisonderwijs. Ook op 1 augustus a.s. zul len burgemeester en wethouders niet behoeven te zeggen dat ingekwartierde kleuters plaats moeten maken voor het basisonderwijs. Gelet op het vorenstaande geeft spreker de raad in over weging met het zenden van een telegram te wachten tot het ogenblik, waarop bekend is of gedeputeerde staten al dan niet toestemming verlenen tot het kopen of huren van een semi-permanent gebouw, Wanneer ook die toe stemming niet wordt gegeven, staat de gemeente met haar rug tegen de muur. Maar zover is het op dit moment be paald niet. Het college verwacht dat op korte termijn ze kerheid kan worden verkregen over de vraag of gedepu teerde staten toestemming zullen verlenen tot de aan schaf van een semi-permanent gebouw Wanneer die toe stemming niet wordt verleend, zal er luid aan de bel moe ten worden getrokken in Den Haag De heer PIEREN zegt zich volledig te kunnen verenigen met het laatste gedeelte van het antwoord van de wethou der. Uit het antwoord blijkt dat er met gedeputeerde staten overleg plaatsvindt over de realisering van semi-permanen- te schoolgebouwen in Soest, Het verdient aanbeveling dat dit overleg zodanig wordt bespoedigd, dat in de raadsver gadering van 18 februari a s. opnieuw kan worden ge sproken over de scholensituatie in Soest. De wethouder DIJKSTRA meent gevolg te kunnen geven aan het verzoek van de heer Pieren. Mevrouw ORANJE-ENTINK zegt dat haar fractie het, gelet op het antwoord van de wethouder, niet noodzake lijk acht dat op dit moment een telegram wordt verzon den aan de minister van onderwijs en wetenschappen. Haar fractie zal dat telegram zorgvuldig in portefeuille houden. De heer VAN POPPELEN zegt volledig akkoord te gaan met het antwoord van de wethouder. Terecht heeft de wethouder er in diens antwoord op ge wezen dat het bijzonder onderwijs er even beroerd voor staat als het openbaar onderwijs. Niettemin meent de K.V.P.-fractie dat moet worden afgewacht welk besluit gedeputeerde staten nemen. De heer HOEKSTRA merkt op dat de protestants-chris telijke fractie zich wat het telegram betreft aansluit bij de mening van het college. De rijksinspecteur voor het basisonderwijs staat in de sectie waartoe Soest behoort, bekend als een voortva rend, ijverig en bijzonder welwillend mens. Het verdient aanbeveling dat het college zeer nauw contact houdt met deze inspecteur. Waarschijnlijk zal men daardoor verder komen dan door het zenden van een telegram aan de mi nister van onderwijs en wetenschappen. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES zegt akkoord te gaan met het uitstel van een beslissing over het verzenden van het telegram tot na het moment waar op gedeputeerde staten een beslissing hebben genomen over het verzoek van de gemeente Soest met betrekking tot de bouw van een semi-permanent schoolgebouw. Te hopen zij dat het overleg spoedig zal plaatsvinden en dat de onderwijscommissie op de hoogte zal worden ge houden. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen het be roerd zitten op onderwijsgebied en het helemaal niets hebben, zoals in de nieuwbouwwijken dreigt te gaan ge schieden. Een beroerd gebouw is nog altijd beter dan geen gebouw. Men mocht willen dat men reeds de be schikking had over enige zogenaamde rampzalige nood- lokalen voor het Soesterveen, want een noodlokaal is nog altijd beter dan helemaal niets. Ten overvloede kan het college de hogere overheid er wel licht nog eens op wijzen dat het huren of kopen van noodlokalen of semi permanente gebouwen uiteindelijk gelijkstaat aan het gooien van goed geld naar kwaad geld. De VOORZITTER: Het telegram blijft derhalve in porte- feudle De wethouder DIJKSTRA zegt dat de kwaliteit van het onderwijs belangrijker is dan het gebouw waarin het wordt gegeven. De enig werkelijk goede oplossing zou zijn het op tijd bouwen van goede permanente scholen. Maar dat is niet mogelijk. Met betrekking tot het stuk wordt hierna besloten over eenkomstig hetgeen daaromtrent door burgemeester en wethouders is voorgesteld. o. Rekening 1969 en begroting 1971 van het Gasbedrijf Centraal Nederland met voorstel de door de gascommis- sie gemaakte opmerkingen ter kennis te brengen van dit bedrijf. Met betrekking tot dit stuk wordt besloten overeen komstig hetgeen daaromtrent door burgemeester en wet houders is voorgesteld. p Brief van G. de Valk d d. 29 december 1970 inzake de bouw van een garage werkplaats met werkput op perceel Gallenkamp Pelsweg 12, met voorstel deze voor kennis geving aan te nemen. Mevrouw ORANJE-ENTINK zegt met de briefschrijver erg benieuwd te zijn of er op de betrokken plaats een weekeindbedrijf mag worden gevestigd. Gaarne ontvangt zij enige inlichtingen ter zake. De VOORZITTER merkt op dat er sprake is van een brief die is gericht aan het college van burgemeester en wethouders; de briefschrijver heeft een afschrift van zijn brief gezonden aan de raad. De brief is om bericht en raad naar gemeentewerken gezonden. Het antwoord is nog niet binnen. Het college heeft zich dan ook nog niet verder kunnen beraden over de onderhavige kwestie. Er kunnen derhalve op het ogenblik geen mededelingen worden gedaan. Mevrouw ORANJE-ENTINK: Maar in de toekomst wel. De VOORZITTER: Van het antwoord van het college aan de briefschrijver zullen wij een afschrift aan de raad sturen, zodat deze op de hoogte is van hetgeen wordt ge antwoord. Het stuk wordt aangenomen voor kennisgeving. Voorstel tot het verstrekken van een renteloze geldle ning aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Soest ten behoeve van het verrichten van extra onder houdswerk aan het perceel Veldweg 6. Voorstel tot wijziging algemeen ambtenarenreglement, de arbeidsovereenkomstenverordening, de wachtgeldver ordening en de uitkeringsverordening. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder discus sie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel aan de Stichting Kinderboerderij „De Vrije Teu gel" een subsidie in de exploitatiekosten te verlenen. De VOORZITTER deelt mede dat van de financiële com missie de volgende opmerking is ingekomen: „De finan- De sie, kan vraa Spre dacl aan eind naas dage De l groe zal t lede hoe\ doer ervai als d van i zetti spral Het i perse kelijl sidie, voor de su ten b de he I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 15