een ander stukje grond". Inmiddels is aan de heer De Kort een bouwvergunning toegewezen. Hij kan die vergunning afhalen, maar hij heeft spreker verteld, het volledig van het vanavond door de raad te nemen besluit te laten afhangen of hij de vergunning al dan niet zal afhalen. Naar sprekers mening moet het gemeentebestuur niets zodanig forceren, dat het zich bij de burgerij in opspraak brengt. De heer De Kort neemt het allemaal bijzonder sportief op, zij het dat hij het wel bijzonder vervelend vindt dat een en ander zo lang geduurd heeft, maar naar sprekers gevoel komen zaken als de onderhavige bij de burgerij bijzonder slecht over. Hij meent dat ervoor moet worden gewaakt, dat in de toe komst iets dergelijks zich nog eens voordoet. Spreker gelooft, dat hetgeen hij nu heeft verteld toch zeker ook in de commissie grondbedrijf aan de orde had moeten komen. Hoewel spreker eerst niet van plan was om zich ak koord te verklaren met de door het college voorgestel de prijs, gelooft hij dat hij nu, uitsluitend om morele redenen en met het oog op de lange duur van de onder havige zaak, alle tragiek en alle problemen die hier achter zitten, zich toch met het voorstel van het col lege kan verenigen. Wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT merkt op, dat er twee problemen aan de orde zijn, na melijk: 1. de grondprijs die de gemeente voor de on derhavige grond zou willen geven; 2. de behande ling van de heer De Kort. Spreekster zou het aanmerken van deze grond als nor male agrarische grond ten sterkste willen bestrijden. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij de be paling van grondprijzen. In sommige gevallen, wanneer er sprake is van bouwpercelen, van agrarisch erf, van aan snede zijn of niet aan snede zijn, is er een diffe rentiatie in de grondprijzen mogelijk. Gelet op het feit, dat de raad het rapport over de grondkosten in de regio in januari a.s. zal behandelen, lijkt het spreekster goed hierop vandaag niet verder in te gaan, omdat hier bij te veel aan de orde is dat vanavond niet zo vlug kan worden uitgelegd. Het perceel van de heer De Kort aan de Wieksloterweg met een huisje erop kan worden aangemerkt als een bouwperceel. Dergelijke bouwmogelijkheden zijn schaars. Er zijn altijd nog mensen, die in Soest en om geving op zoek zijn naar dergelijke niet al te grote per celen met een bouwmogelijkheid, waarop men nog eens wat kan tuinieren of een pony houden. Toen de grond, waartoe het in het voorstel genoemde gedeelte behoort, werd geveild, is de gemeente er in derdaad in gei'nteresseerd geweest; daarover is ook ge sproken met de commissie grondbedrijf. Maar de heer De Kort heeft de grond uiteindelijk gekocht. Hij heeft zich bereid verklaard het onderhavige gedeelte aan de gemeente af te staan. In het volgende voorstel wordt een andere prijs ge noemd dan in het nu aan de orde zijnde voorstel. Het stukje grond waarop het volgende voorstel betrekking heeft, heeft totaal geen relatie met het voorterrein waarover het nu gaat, en daarvoor is een andere waar dering gehanteerd. Spreekster neemt aan, dat de raad het er, na de be spreking van het rapport over de grondprijzen in de regio, met haar over eens zal zijn, dat de gemeente in het onderhavige geval rustig f. 5,— per m2 kan betalen zonder een precedent te scheppen ten aanzien van de overige agrarische gronden. Het is mogelijk dat er in de, ten aanzien van de heer De Kort, gevolgde procedure wat misverstanden zijn ge weest. Er zijn misschien wat brieven van hemhiet di rect beantwoord, maar spreekster meent, dat er toch wel voortdurend mondeling contact en overleg met de heer De Kort is geweest. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. b. de Wieksloterweg W.Z. van R.G. Ruis te Bantega. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. c. de Molenweg van mr. S. Knoppers te Amersfoort. De VOORZITTER deelt mede, dat de commissie grond bedrijf en uitbreidingsplan met dit voorstel akkoord gaat, met dien verstande dat twee leden van deze com missie zich hun stem voorbehouden. De heer VAN EE zegt, dat hij dit een iets moeilijke aankoop vindt. Zijn fractie is voor een deel voor de aankoop van het onderhavige perceel, voor een ander deel is zij daar beslist tegen. De fractie gelooft dat in dit geval, vanwege het feit dat er ook een andere be stemming in het geding is, de aankoop de voorkeur ver dient. Daarom is zij voor deze aankoop. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 268 Voorstel tot ruiling van gronden, gelegen nabij de Bos straat en de Wieksloterweg O.Z. en ten zuiden van het landgoed Pijnenburg ter hoogte van kampeercentrum „De Blokhut" met mr. J.H.O. Insinger en consorte. 268b.Voorstel tot het aangaan van een ruilovereenkomst be treffende gronden, gedeeltelijk met opstallen, gelegen in het Soesterveen en aan de Beukenlaan, aan de Wal deck Pyrmontlaan en aan de Lange Brinkweg met G. Floor. 269 Voorstel tot vaststelling van een nieuwe archiefveror dening. De voorstellen onder de volgnummers 268, 268b en 269 worden achtereenvolgens zonder discussie en zon der hoofdelijke stemming aangenomen. 270 Voorstel tot verhuur voor de duur van één jaar van het genot van de jacht op gronden, gelegen tussen de Wiek sloterweg W.Z., Dorresteinweg en Koningsweg, aan de heer W. van Dorresteyn. De VOORZITTER deelt mede, dat de financiële com missie met het voorstel akkoord gaat, uitgezonderd één lid. De heer LEVINGA zegt, dat hoewel jagers best aardige mensen kunnen zijn en de heer Van Dorresteyn daarop waarschijnlijk geen uitzondering zal maken, spreker toch hun hobby verafschuwt; een hobby die gericht is op het neerknallen van levende wezens in de vrije na tuur. Nu de woon- en fabrieksbouw in de richting van de Wieksloterweg steeds verder voortschrijdt, vindt spreker het gewoon waanzin om in het onderhavige, betrekkelijk kleine stukje terrein nog levende wilde dieren te laten uitroeien. Ja, uitroeien, want daarom gaat het als de gemeente de slachtvergunning, pardon de jachtvergunning verleent. Het uitroeien van het ko nijn wordt door burgemeester en wethouders zelfs ge- eist, alsof het luizen of ander ongedierte betreft. Soest subsidieert een kinderboerderij, onder andere om de kinderen in contact met dieren te brengen. Tegelijker tijd gaat de gemeente meewerken aan het uitmoorden van de laatste dieren die dezelfde kinderen nog in de vrije natuur kunnen observeren. De woorden „uit-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 162