n s ja- ^el e lat er ;nt i aan rote ar ten ur- akke lat de - zo- uur- e ge- jaar, n. iet ;r in. oor gaat ter richt rer- :rder ter. ie slen- >uw 3n, oom, :gen el; zon- van ege unt :rs- t op- r de cus- sie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 272 Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst in zake uitbetaling van rente in verband met een geslo ten koopovereenkomst met: a. J.A. v d. Heuvel; b. C. Lagerwey; c. mr. S Knoppers, Het voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen, 273 Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met de N-V. Nederlandse Spoorwegen inzake de wijziging van de beveiligingsinstallatie aan de overweg in de Mo lenstraat. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen 274 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van meubilair en leer- en hulpmid delen ten behoeve van de openbare Rinke Tolman- school, alsmede voor het plaatsen van een hekwerk bij de openbare Margrietschool, De VOORZITTER deelt mede, dat de financiële com missie met dit voorstel akkoord gaat, doch heeft ver zocht de aanvrage door het waarnemend schoolhoofd alsnog te laten tekenen. Spreker deelt vervolgens mede, dat hetgeen de com missie heeft verzocht zal worden gedaan, als het nog niet gebeurd is. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 275 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het treffen van voorzieningen in het belang van de brandveiligheid in de R.K, kleuterschool aan de Mariastraat, alhier. 276 Voorstel tot verhoging van de subsidie in de restau ratiekosten van perceel Eemstraat 2-2a. 277 Voorstel tot het verlenen van een zakelijk recht aan de Provinciale Utrechtse Electriciteitsmaatschappij N.V. te Utrecht tot het leggen, hebben en onderhou den van een hoogspanningskabel langs de N.O.-zijde van de Nijverheidsweg en de N.W.-zijde van de Vrij- heidsweg 278 Voorstel tot pachtbeeindiging van grond, gelegen aan de Molenstraat met W, Steenkamp Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangeno men. 279 Voorstel tot aanwijzing van een lid en zijn plaatsvervanger in het algemeen bestuur van het „Intergemeentelijk Automatiseringscentrum Midden- Nederland". De VOORZITTER verzoekt de heren De Groot en Korte wederom met hem het stembureau te vormen. Uitgebracht worden 2 maal 21 stemmen, waarvan 20 op de heer J.J. Ebbers, 17 op de heer P.C. Pieren, 3 op de heer G.H Oldenboom, 1 op de heer K, de Haan en 1 blanco, zodat zijn aangewe zen de heer J.J. Ebbers, als lid, en de heer P.C. Pieren, als plaatsvervangend lid. 280 Voorstel tot het verstrekken van een uitkering-in eens over 1971 aan het gemeentepersoneel. 281 Voorstel inzake het opnemen en uitlenen van gel den gedurende het le kwartaal 1972. Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen, 282 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een kre diet voor de voorziening van de rest van de oude wijken van riolering. De VOORZITTER deelt mede, dat de commissie voor openbare werken met dit voorstel akkoord gaat, mits voor de riolering van Ons Belang ook een bedrag f. 178.000,- wordt gevoteerd en dat de financiële commissie zich met het voorstel kan verenigen, doch zij verzoekt ook de riolering van Ons Belang ad f. 178.000,- in het plan op te nemen. Spreker deelt vervolgens mede, dat aan het ver zoek van de beide commissies wordt voldaan. De heer VAN EE zegt dat het hem verheugt, dat de commissie is toegezegd dat, wanneer het colle ge eenmaal weet hoe de financiering van de on derhavige werken wordt gerealiseerd, het stuk in de commissie wordt teruggebracht, opdat de com missie dan de prioriteiten alsnog op hun merites zal kunnen bekijken- Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 283 Voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van een door de Stichting Bouwactiviteiten in de Bejaardensector Soest te sluiten geldlening ten be hoeve van de bouw van bejaardenwoningen met een dienstencentrum in het plan Klaarwater. Dit voorstel wordt aangehouden. 284 Voorstel tot het verstrekken van leningen aan de Vereniging tot Voortzetting van „Patrimonium's" Woningbouw voor de bouw van 126 woningwetwo ningen in het plan Klaarwater. De heer KORTE merkt op dat er, met betrekking tot deze in de woningwetsector te bouwen wonin gen, een grondprijs van f. 13.000,- per woning uit de bus is gekomen. Dit bedrag gaat ver uit boven de normen,die op het ogenblik door de minister worden aangehouden. Daarom vreest spreker, dat dit bedrag uiteindelijk niet zal worden geaccepteerd door de minister, ook al met het oog op het feit, dat men op het ogen blik in Den Haag druk bezig is, te zien wat men ten aanzien van de bouw in de woningwetsector door het beschikbaar stellen van extra premies en extra bijdragen kan gaan doen om de huren toch zo laag mogelijk te kunnen houden. Spreker gelooft niet, dat men er tegenwoordig nog aan moet gaan denken, dat de huren laag en be taalbaar zullen zijn voor de mensen met de laagste inkomens. Door de bedoelde maatregelen kunnen de huren waarschijnlijk toch binnen redelijke gren zen worden gehouden. Door de gemeente wordt dit nu enigszins doorkruist, doordat zij f. 13.000,- per woning aan grondlasten berekent. Wat aan de ene kant wordt gegeven, wordt zodoende aan de andere kant weer weggenomen; een handelwijze waarvan de toekomstige huurders totaal geen pro fijt zullen hebben. Het college wijst er op, dat de genoemde bedragen nog wel zullen stijgen. Zij zijn echter al gestegen. Als peildatum voor de risicoregeling wordt n.1. aangehouden 1 juni 1971. Aangezien men nu al een half jaar verder is, zullen wegens de gebruikelijke stijging der prijzen met 1% per maand, de bedra gen nu al zeker 6% te laag liggen. Tegen de tijd dat de bouw gereed is, zal er nog wel minimaal 10% bovenop komen. Dit betekent, dat, als de ge- 163

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 164