A, meente met de grondprijzen zo doorgaat, er een huur uit de bus zal komen die vrij dicht tegen de f. 400,- per maand zal aanliggen, hetgeen veel te hoog en niet noodzakelijk is Kan de raad een overzicht krijgen van de grond- kosten van alle uit te geven gronden en van de toezeggingen die zijn gedaan aan toekomstige bou wers in het plan-Klaarwater? Dan beschikt de raad over een vergelijking van de grondprijzen in de vrije, de premiebouw- en woningwetsector. De heer LEVINGA zegt, dat de heer Korte heeft opgemerkt, dat men niet meer behoeft te denken aan huurprijzen die voor de laagstbezoldigden te betalen zijn. Volgens spreker dient men daaraan elke dag te denken, Wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT merkt op, dat men allerwegen kan lezen, dat er niet meer kan worden gebouwd voor de laagstbe zoldigden Dit i£, helaas, een feit waaraan men niets verandert door er elke dag aan te denken. De bouwkosten zijn nu eenmaal hoog. De grond moet een bepaald bedrag opbrengen, gezien de exploi- tatieopzet. Doorstroming of een bepaalde subsi dieregeling zal daarom voor de laagstbezoldigden soelaas moeten bieden. In het onderhavige geval is over de grondprijs o- verleg gepleegd in Utrecht en de gemeente is daarmede rond gekomen. Er zijn wat kortingen toegepast op de berekende grondprijs en er zijn toezeggingen gedaan, dat, als later mocht blijken, dat de grondprijs hoger moet zijn en dit verant woord is, de verhoging zal worden meegerekend. Het is nog niet helemaal bekend, welke huren de onderhavige woningen zullen hebben, Het college heeft van tevoren wel eens een huur bekend ge maakt, maar later bleek dan, dat dit niet helemaal klopte als gevolg van meerwerk, risicoregeling en dergelijke zaken. Tegenwoordig moet men voor huren van eenge zinswoningen al gauw rekenen met f. 300,- a f. 400,— per maand. Als men f. 200,- a f. 300,- per maand voor een flat moet betalen, dan is in vergelijking met het woongenot f. 300,- voor een eengezinswoning niet te gek Onlangs is de raad een overzicht gegeven van het geen in het plan-Klaarwater zal worden gebouwd. Binnenkort zal dit overzicht ook in ruimere kring bekendheid krijgen, De exploitatieopzet is uiter aard aanwezig geweest bij het gereedkomen van het plan. Inmiddels zijn er wat wijzigingen in aan gebracht. Dit is de reden waarom agendapunt 283 tot de volgende maand wordt aangehouden. Dan komen ook de grondaankopen voor Honsbergen en andere grondaankopen ter sprake. Daarbij krijgt men dan inzicht in de exploitatieopzet en de te berekenen grondprijzen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 285 Voorstel tot het vaststellen van een besluit als be doeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelij ke Ordening (voorbereidingsbesluit). 286 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aan vullend krediet voor de bouw van een openbare school voor gewoon lager onderwijs aan de Molen straat, alhier. 287 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een kre diet voor het aanleggen van parkeerplaatsen aan de F.C. Kuyperstraat. De Voorstellen onder de volgnummers 285 tot en met 287 worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De VOORZITTER sluit, te 20.37 uur, de verga dering. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op 20 januari 1972. De secretaris, De voorzitter, 12 van het der gen 19.30 t VOOR SECRI Tegenv W.A. B J.W.H. stra, H, K. Levi vrouw A.H.F. mevrot M.C.P. De VO met gel bed do De VO Algemt trekkir en die i van hel 1972. De hee Mijnhe voor 1' rijke oi gemeer de doe valprol uitlope de begi willen Vooral staan b periodi de aan 1972,' de proi de ver! de begi het ins dit jaai de do o van en onze w de geb zijnde tevens het on het gel bouw; het afr lering het grc ter. Dit alli voor v\ om in gen. W ger de: wel in 164

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 165