nerlediging. Het college begroot voor deze post f. 195.000,—. Tijdens de afdelingsbehandeling is in vraag 16 om een specificatie gevraagd, uitlopende op bedragen per ton respectievelijk per kubieke meter. Per ton grof huis vuil komen wij precies op f. 70,- voor het ophalen en stor ten binnen de regio. Welnu, aan meergenoemd artikel is te ontlenen, dat zulks niet meer dan f. 20,- zou mogen kos ten. Wederom constateren wij een zeer aanzienlijk verschil in ons nadeel. Verwijdering van vuil per container, waar de gemeente al leen maar de huur van containers, het transport naar de stortplaats, alsmede het storten ter plaatse (in casu het kippen in een gat) moet betalen, becijfert het college op f. 20,- per ton. Dit is wel al aanzienlijk minder dan wat het grof huisvuil ons kost, maar dat hangt natuurlijk mede sa men met het feit, dat de kosten van het ophalen bij contai ners niet spelen. Het transport alleen kan nooit meer kosten dan f. 5,— a f. 6,— per ton. Vergelijk hiermede bijv. de af voerkosten van reststoffen van het kompostbedrijf, die in dezelfde orde liggen. Zou dan het hele verschil, in casu cir ca f. 15,— per ton nodig zijn voor het huren van containers en voor het kippen in het stortgat? Twee belangrijke vragen rijzen in dit verband, nl.: 1. moeten wij niet meer met containers doen, bijv. door meer stortplaatsen in te richten? 2. ligt Soest in zijn kosten niet erg hoog? Beide vragen kunnen wij hier en nu niet verder beantwoor den. Zij lijken mij evenwel gefundeerd genoeg om ze door grote specialisten, in casu de Stichting Verwijdering Afval stoffen, gevestigd te Amersfoort en nauw gelieerd met de rijksoverheid, te laten onderzoeken Een hiertoe strekkende motie zal ik zo dadelijk indienen. Inmiddels gaan wij er niet mee akkoord om de nog aan te vragen f. 100.000,— voor een grof-huisvuilauto voor dit doel te besteden. Voor wat betreft de laatste tak in de cyclus van het verwer ken van afvalstoffen in een open gat, merken wij het vol gende op. Tot nog toe verdwijnen deze stoffen in open stortplaatsen, waarvan enkele binnen onze gemeente liggen. Men noemt deze plaatsen de zweren in ons landschap. En terecht. Zij zijn meestal zichtbaar vanaf de openbare weg; zij staan al te vaak in brand, nog afgezien van het feit dat zij ratten aantrekken en andere dierlijke plagen veroorza ken. Wij spreken nu nog slechts over de ons bekende stort plaatsen en niet over de tientallen andere en vaak illegale plaatsen, waar chemische en andere ongewenste stoffen ge stort worden. Een ten hemel schreiend schandaal waar wij schijnbaar nog weinig tegen kunnen doen. Wij menen dat het college in deze zaak zelf initiatieven moet nemen. Wij stellen u voor, dit onderwerp in het bestuur van het gewest Eemland op korte termijn te behandelen. Of er een ambte lijke stuurgroep opgericht moet worden om dit onderwerp nader te onderzoeken en het probleem te quantificeren voor dat er een studie-opdracht gegeven wordt, eveneens bijv. aan voornoemde Stichting Verwijdering Afvalstoffen, laat ik graag aan u over. Ten aanzien van het kompost- en rioolwaterzuiveringsbe- drijf Soest-Baarn vraag ik uw aandacht voor: de in gang zijnde uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsin stallatie, de toekomst van het kompostbedrijf, het gebruik van het kompostbedrijf. Op de thans onder handen zijnde uitbreiding van de riool waterzuiveringsinstallatie, die klaar zou zijn in 620 werkba re dagen na december 1969, is naar zeggen van het college achterstand ontstaan, waarvan het college zegt, dat die kan worden ingehaald Wij delen het optimisme van het college niet. Is met de aannemer overeengekomen, dat hij bijv. door middel van overwerk zijn achterstand inhaalt? En zou niet op dezelfde manier de achterstand in een voorsprong kunnen worden omgezet? Immers, aan de verontreiniging van de Eem moet paal en perk worden gesteld. Tenminste zouden wij met de zuiveringscapaciteit in de pas moeten lopen met de hoeveelheid afval, die in de ko mende tijd door het aansluiten van de oude wijken nog weer eens aanzienlijk zal toenemen. Wij zien ook, en vooral op langere termijn, een grote toe komst voor komposteren als huisvuilverwerkingsproces. Al dus wordt de natuurlijke recycling zoveel mogelijk in stand gehouden, hetgeen wij een groot goed achten. Daarom ook zien wij geen heil in grote regionale verbrandingsinstalla ties, die bestemd zijn voor alle huisvuil en bovendien nog de duurste oplossing zijn. Een heel andere zaak is, dat er al tijd wel bepaalde gedeelten van het huisvuil zullen zijn die zich niet lenen voor de kompostering en waarvoor verbran ding na selectie de aangewezen weg is. Wij zullen daarom gaarne voorstellen van de zijde van het college tegemoet zien, ter verbetering van de voorselectie en ter vergroting van de verbrandingsinstallatie bij het bestaande kompostbe drijf. Een laatste opmerking inzake het kompostbedrijf betreft het gebruik van plastic huisvuilzakken. Ze zijn in Soest ver boden, doch in Baarn past men ze nog steeds toe, ten detri mente van de werking van de komposteringsinstallatie. Wij dringen er bij het college op aan, de gemeente Baarn zo snel mogelijk van deze praktijk af te brengen. Wij wijzen er in dit verband op, dat het grote V.A.M.-bedrijf in Wijster ook geen plastic zakken accepteert en in voorkomend geval aan de desbetreffende gemeente een boete oplegt. Vervolgens de Eem. Ons motto zou zijn: Verklaar het gehe le stroomgebied van de Eem tot saneringsgebied. De Eem wordt niet alleen verontreinigd door de industrieën en de gemeenten, alsmede door de landbouw door het ge bruik van chemische meststoffen, maar vooral ook door de in Gelderland sterk in omvang toenemende pluimvee-, var kens- en kalverhouderijen, die de mest niet meer op eigen land kunnen gebruiken. Het probleem van de overtollige stalmest is acuut geworden. Tot nog toe wordt de kalver-, kippe- en varkensmest in de meeste gevallen gewoon in een sloot of in een riool gegooid, waardoor sterke verontreini ging van de Eem en het Veluwerandmeer optreedt. Ook in Soest zijn de eerste tekenen van een slootverontreiniging merkbaar. Dit is een probleem van het grootste belang, niet alleen voor de gemeente Soest vanwege de wens de Eem weer zwembaar te maken zodat we een uitbreiding krijgen van de recreatie, maar het raakt het gewest Eemland in nog grotere mate. Ook in deze zaak zagen wij graag de gemeente Soest initiatieven nemen in gewestelijk verband. Vooruitlopend op een wettelijke regeling van het milieu beheer, stellen wij het college voor, zo snel mogelijk de op richting van een zuiveringsschap Eem te bewerkstelligen. Deze taak zouden wij uit handen willen nemen van de pro vinciale dienst, omdat de Eem zich uitstrekt buiten de pro vincie Utrecht. Volgens mijn informaties is het thans reeds duidelijk, dat een dergelijk zuiveringsschap in de praktijk bewezen heeft de voorkeur te hebben. Het is om deze re den, dat wij ook over dit onderwerp een motie hebben ge formuleerd. Spreker doet hierna voorlezing van de door hem aange kondigde moties. MOTIE I. ,,De Gemeenteraad van Soest, in openbare vergadering bij een op 24 november 1971, nodigt het College van Burge meester en Wethouders van Soest uit om, op basis van een daartoe in te stellen vooronderzoek, binnen enkele maanden een opdracht aan een efficiencybureau te verstrekken tot doorlichting van de dienst gemeentewerken van Soest, met 161

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 168