uitzondering van de gemeentereinigingsdienst, en gaat over tot de orde van de dag." MOTIE II. „De Gemeenteraad van Soest, in openbare vergadering bij een op 24 november 1971, nodigt het College van Burge meester en Wethouders van Soest uit, aan de Stichting Ver wijdering Afvalstoffen te Amersfoort onverwijld op te dra gen: het uitbrengen van een advies ten aanzien van de, voor Soest meest wenselijk te achten wijze van verwijdering van grof huisvuil, alsmede ten aanzien van de kostenstructuur van de Reinigingsdienst, en gaat over tot de orde van de dag." MOTIE III. „De Gemeenteraad van Soest, in openbare vergadering bij een op 24 november 1971, nodigt het College van Burge meester en Wethouders van Soest uit, initiatieven te ont plooien die binnen afzienbare tijd kunnen leiden tot het vormen en functioneren van een zuiveringsschap voor het gehele stroomgebied van de Eem, en gaat over tot de orde van de dag." De heer OLDENBOOM spreekt hierna als volgt. Mijnheer de voorzitter. Gaarne zal ik namens de K.V.P.- en de protestants-christelijke fractie algemene beschouwin gen houden. Alvorens onze aandacht te geven aan de verschillende on derwerpen, althans de krenten uit de pap te pikken van de verschillende onderwerpen van overheidszorg in onze ge meente Soest, is het goed stil te staan bij een aspect dat na genoeg alle onderwerpen gemeen hebben: de financiën. Een economisch adagium zegt, dat de menselijke behoeften onbeperkt zijn, doch de middelen om deze behoeften te be vredigen beperkt, en dus schaars zijn. Ergo: er is altijd een tekort. Net zoals bij het individu de wensen de mogelijkhe den altijd zullen overtreffen, zo is het ook bij een groep in dividuen, zoals een gemeente. Het verschil is, dat het bij een groep individuen plotseling minder schijnt aan te spre ken. Wij dachten dan ook, dat een kritische beschouwing van een tekort zeker moet plaatsvinden. Wij vinden, dat het niet in de eerste plaats op de weg van een gemeente ligt, te tornen aan de prioriteiten van de rijksoverheid. Met andere woorden: we dienen de ontvangsten van het rijk als een ge geven te beschouwen. Blijft als enige mogelijkheid over: de plaatselijke belastingen om de inkomstenkant van de begro ting te bespelen. Wij hebben begrepen, dat wij als gemeente Soest zeker niet tot de gemeenten met de laagste belastingen behoren. Zou het mogelijk zijn dat het college ons eens wat meer vergelijkingsmateriaal verschaft? De uitgavenkant is o.i. nagenoeg de enig beinvloedbare fac tor om het tekort in de hand te houden. Hoewel het tekort kan worden opgevangen door de gemeentelijke spaarpot (de saldireserve) en doordat er wel vertraging in de realisering van bepaalde investeringen zal optreden, waardoor ook het tekort minder zal zijn dan wij verwachten, is het toch goed om bij een aantal problemen stil te staan. Stijgende lonen betekenen niet alleen verbeterde inkomens en stijgende kosten, doch maken het ook noodzakelijk dat men zich opnieuw bezint op de verhouding nut versus offer van bepaalde handelingen. Met andere woorden: werkzaam heden die vroeger zinvol en efficiënt waren, kunnen het door gewijzigde verhoudingen nu niet meer zijn. Wij zijn er niet helemaal gerust op, dat dit aspect steeds voldoende aan dacht in onze gemeente krijgt; dit mede gezien het verloop van het personeel in gemeentelijke diensten exclusief het onderwijs. Hiervan vermeld ik nu in indexen het verloop, hoewel ik er mij uiteraard van bewust ben, dat er leugens, grote leugens en statistieken zijn. Ik neem als uitgangsjaar 1967 (1 januari); dit is een willekeurig jaar en dus al een bron van de leugens die kunnen optreden. 1967 1971 bevolking 100 114 personeel 100 130 enige diensten: secretarie 100 144 gemeentewerken 100 131 sociale dienst 100 133 politie 100 1,14 Uiteraard kunnen deze cijfers niet zonder meer gebruikt worden om het personeelsbeleid van de gemeente te beoor delen. Echter, dat we een vinger aan de pols moeten houden is zeker! Op dit moment zijn wij zeker nog geen voorstanders van een totale doorlichting van het gemeentelijk apparaat. Wij menen dat hierbij een aantal andere factoren meespeelt en dat er hierbij sprake is van een aantal voor- en nadelen, waar van de nadelen voor ons op dit moment nog zwaarder wegen dan de voordelen. Ook een bezinning op de diverse subsidies is noodzakelijk. De tijd om één en ander nader uit te werken heeft ons deze keer ontbroken. Een bevriezing van de subsidies en toege stane kosten op onderwerpen als openbare veiligheid, na tuurbad, sportstichting, diverse cultuur- en recreatie-onder- werpen ware voor het volgend jaar zeker te overwegen. Het is zo gemakkelijk om alle kostenstijgingen door te bereke nen. Beter is het de betrokken besturen en bestuurders, on der volle verantwoordelijkheid van de uitgaven, aan een maximum te binden. Als illustratie volgen hier nog wat in dexcijfers (waaruit natuurlijk weer geen bewijs kan worden getrokken), waarbij 1975 100: tekort slachthuis 156 tekort natuurbad 820 tekort lichamelijke opvoeding en sport 350 kosten brandweer 450. Hierop aansluitend kan nog worden opgemerkt, dat de op merkingen van het college in het antwoord op vragen, ge steld in het afdelingsonderzoek van de begroting, over tele foon- en andere vergoedingen van hoge ambtenaren, ons matig of in het geheel niet hebben kunnen bevredigen. Een aanpassing, ook van deze zaken, aan, in het particuliere be drijfsleven veranderde gewoonten, lijkt ons verantwoord. Wij zijn blij met de,in nadere instantie, toegepaste afschaffing van een groot aantal subsidies. Met de handhaving van drie subsidies hebben wij het moeilijk, te weten: de subsidie aan Heemschut, de subsidie aan het U.S.O. en de subsidie aan de Stichting Kunst en Bedrijf. Wij menen dat deze drie sub sidies niet overeenkomen met het door ons gestelde crite rium, dat de subsidies speciaal gemeentelijke belangen moe ten betreffen. Met name met de subsidie aan het U.S.O. kunnen wij ons niet verenigen. Als wij het goed uitrekenen (iemand heeft het mij voorgerekend), kost dit f. 45,— per bezoeker. Het is bovendien denkbaar, dat meer inwoners van Soest van het Concertgebouworkest genieten. Zijn wij dan ook bereid om het Concertgebouworkest te subsidiëren? Vervolgens zou ik graag, alvorens op diverse onderdelen van de begroting nader in te gaan, nog een algemeen aspect van het gemeentelijk beleid aan de orde stellen. COMMUNICATIE OVERHEID-BURGERIJ. Als overheid moeten wij streven naar een optimale commu nicatie. Ik zeg met nadruk „optimaal" en niet maximaal. De communicatie is uiteraard een belangrijk aspect, doch kan niet los gezien worden van het gehele overheidsbeleid, zoals dit zich binnen ons democratisch bestuursstelsel ma nifesteert. Een bijzonder goede verandering is geweest de, op aandrang van de K.V.P.- en protestants-christelijke frac tie, aangestelde voorlichtingsambtenaar. De gevolgen hier van zijn reeds duidelijk merkbaVr. Ook juichen wij het ver schijnen van een voorlichtingsblad toe. Met wat andere woorden dan die waarmee wij tot een commu persooi commi: bij de o bliek ai tie, als ning, d: ring zie gericht verondi implice les in r« disseld. ring in bare dc opgaan sen, nl. bij het om via standpi bare co raadsve munica Een on pers. M naar he op de i: het alg< plaats, in dat e geving i pers vo MILIE1 Veel aa milieu te als p bijprod mijdeli door et baar wi is nog 1 van on: voor h( Gemee een go< Zou di tie, om bromfi optred Het vu ge. De ners vo hier mi wij gra Ten aa hebber wijls oi van en: terrein Hoewe ze eige wijze, moder nogma te bem Tot he Soest, vervan 162

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 169