:en- en wet- i een ster en van zijn ht en oord is nog niet estie. Er ngen mst wel. college i de raad wordt ge- geldle- erlening onder- Jement, itgeldver- der discus- :n. Vrije Teu- lenen. iciële com- De finan ciële commissie gaat akkoord met het voorstel, zij wil graag worden geïnformeerd over de wijze waarop de ge zondheidstoestand van het vee wordt gecontroleerd. Bo vendien vraagt de commissie zich af waarop de grootte van de personeelsbezetting is gebaseerd." De heer LEVINGA juicht de stichting van de kinderboer derij van harte toe. De ligging is ideaal. Daarom heeft hij ook geen enkel bezwaar tegen punt 5 van de agenda, het voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van een te sluiten geldlening ten behoeve van de kinderboer derij. Het komt hem echter voor dat de personeelslasten van ruim f. 41.000,- (reeds thans! aan de te hoge kant zijn. Hij ziet nog geen emplooi voor twee volledige krachten die een dagtaak zullen moeten hebben; mis schien wel in de weekeinden en in de vakantietijd, maar niet op de overige dagen. Wanneer de kinderen naar school zijn, de kleuters naar de kleuterschool en de peu ters naar de peuterspeelzalen, dan zal het vast niet storm lopen. Daarom heeft hij bezwaar tegen het verlenen van een subsidie van f. 26.076,—, ook al zal het rijk te zijner tijd 80% van dit bedrag vergoeden. Een voorlopig wat eenvoudiger opzet - met één gesalarieerde kracht - is juis ter. Een bord aan de weg met daarop de woorden „Kinder boerderij De Vrije Teugel" maakt het voor kinderen (en belangstellende raadsleden) wat gemakkelijker de boerde rij te vinden. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES zegt dat de Stichting Kinderboerderij De Vrije Teugel haar heeft geantwoord, dat de dierenarts, de heer Verheul is belast met de veterinaire begeleiding van de kinderboer- derij. De wethouder DE HAAN merkt op dat mevrouw Wal- ma van der Molen reeds heeft gezegd op welke wijze de gezondheidstoestand van de dieren zal worden gecontro leerd. In het bestuur van de stichting heeft ook een vee arts zitting. Deze heeft beloofd de zaak duidelijk in de gaten te zullen houden. Men zou wellicht kunnen stel len dat het maken van een dergelijke opmerking niet be hoort tot de specifieke taak van de financiële commis sie, maar een slechte gezondheidstoestand van de dieren kan natuurlijk financiële gevolgen hebben. Indirect is de vraag derhalve wel op zijn plaats. Spreker wil waarschuwen voor een al te lichtvaardige ge dachte met betrekking tot de werktijden van de beide aan te trekken personeelsleden. Juist vanwege de week einden zullen de personeelsleden veel uren maken. Daar naast zal er moeten worden gewerkt op de woensdagmid dagen en in het voorjaar en in de zomer op de avonden. De kinderboerderij zal ook openstaan voor bezoek door groepen, o.a. schoolklassen. Bij een goede roosterindeling zal blijken dat er behoefte bestaat aan twee personeels leden. Dat is wellicht niet in de eerste week het geval, hoewel er op dat moment nog wel veel ander werk is te doen. Zowel het betrokken departement, dat wel enige ervaring heeft met de exploitatie van kinderboerderijen, als de ambtenaren die de zaak hebben voorbereid zijn van mening dat er geen sprake is van een overmatige be zetting. Wanneer de zaak eenmaal draait zal er geen sprake zijn van een te ruime bezetting. Het subsidiebedrag houdt verband met een voldoende personeelsbezetting, waardoor het project steeds toegan kelijk is. Het departement stelt: deze opzet of geen sub sidie. Het college meent dat het daarom beter is te kiezen voor de in de voordracht vermelde opzet, want wanneer de subsidie wordt verspeeld, zal de gemeente meer moe ten betalen. En dat zal zeker niet de bedoeling zijn van de heer Levinga. Buitenstaanders kijken wel eens te lichtvaardig naar de weekeinddiensten. Juist in de weekeinden zal er echter een vrij grote druk op het personeel worden uitgeoefend. De heer PIEREN hoopt dat het departement van C.R.M. ook eens op dezelfde manier dorpshuizen zal gaan subsi diëren. De heer BLAAUW: Dan moet men van het dorpshuis een kinderboerderij maken. De heer DE GROOT zegt het geheel oneens te zijn met wethouder De Haan, toen deze opmerkte, dat het niet een taak van de financiële commissie is om zich af te vra gen op welke wijze de gezondheidstoestand van het vee zal worden gecontroleerd. Er wordt de raad gevraagd een subsidie te verlenen in de exploitatiekosten. De vraag of het verantwoord is voor de kinderboerderij gemeenschaps gelden te besteden hangt ten nauwste samen met de vraag of de verzorging van de veestapel in goede en deskundige handen is. Uit het antwoord van het college blijkt dat dat inderdaad het geval is. Daarom zal spreker het voorstel steunen. Hij meent dat de financiële commissie wel dege lijk tot taak heeft zich bezig te houden met de wijze waarop de gezondheidstoestand van het vee wordt gecon troleerd. De heer LEVINGA zegt niet helemaal tevreden te zijn met het antwoord van de wethouder. Ter plaatse is het op het ogenblik een ontzettende puinhoop. Niet te ver wachten valt dat er reeds spoedig klassen zullen zijn die een bezoek gaan brengen aan de kinderboerderij. Boven dien lopen er nog maar een paar diertjes rond, zodat er helemaal niets valt te beleven. Spreker meent dan ook dat het zeker nog niet het eerste jaar nodig zal zijn om twee personeelsleden aan te stellen. Hij blijft dan ook be zwaar maken tegen dit onderdeel van de voordracht. De wethouder DE HAAN zegt de indruk te hebben ge kregen dat de heer De Groot niet helemaal heeft begre pen wat spreker heeft bedoeld. Hij heeft juist gezegd dat er sprake is van een indirecte band, omdat een slechte gezondheidstoestand van de dieren financiële gevolgen zal hebben. Hij is het dan ook volledig eens met de heer De Groot. Spreker begrijpt niet hoe de heer De Groot heeft kunnen concluderen dat zij het niet eens zouden zijn. De heer DE GROOT: Een communicatiestoornis die ge lukkig is opgelost. De wethouder DE HAAN zegt dat de benoeming van de beide personeelsleden ongeveer zal plaatsvinden op het moment dat een nieuw schooljaar is aangebroken. Op dat moment zal de zaak waarschijnlijk behoorlijk kun nen gaan draaien. Met dient niet te oordelen naar de situa tie op dit moment, want dan komt men op verkeerd spoor. Bovendien dient de stichting ook te weten waar aan zij toe is. Wanneer het onderhavige voorstel en het volgende voor stel worden aangenomen, zal de stichting haar werk zaamheden kunnen voortzetten. Er is thans nog slechts een begin gemaakt met de werkzaamheden; er kan nog niet worden gesproken van een volledig functioneren. Er moet een gokje worden gewaagd. Spreker durft dat gokje wel aan. Hij gelooft dat men de initiatiefnemers de ruimte moet geven, opdat zij kunnen laten zien wat zij kunnen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van een door de Stichting Kinderboerderij „De Vrije Teugel" te sluiten geldlening van f. 12.500,-. 15

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 16