aarvan ran zal 138 >r on- it de ge- ze pro- ordt, dat geveer ren van struikranden, zeker indien er voortuinen aanwezig zijn! Opmerkelijk is de meestal grote oppositie van bewoners te gen kleine wegverbeteringen. Een nadere bezinning op het nut van kleine wegverbeteringen lijkt ons wel gewenst. Is bijv. een bredere tertiaire weg te verkiezen? Kan men bij een overzichtelijke situatie niet meer verkeersongelukken verwachten? De nog jonge wetenschap van de verkeerspsy- chologie heeft op deze vragen zeker nog geen afdoend ant woord gegeven. SPORT, CULTUUR, RECREATIE. Het tekort van de sportstichting is tot grote hoogte gestegen. Het lijkt ons dan ook zinvol, naar een zekere consolidatie te streven. Reeds vorig jaar hebben wij verzocht om cijfer materiaal over de kosten per sportbeoefenaar. Een jaar om deze vragen te beantwoorden lijkt ons een redelijke ter mijn. Wij zouden het dan ook op prijs stellen, indien het college de beantwoording op korte termijn, bijv. vóór 1 februari, zou willen beloven. Wij kunnen ons niet onttrekken aan de indruk, dat met na me de veldsport in Soest niet te kort komt aan de subsidie- ruif. Voor Soesterberg ligt de zaak iets anders, ofschoon hier (zoals mij overigens door een Soesterberger is verteld) het aantal daadwerkelijke sportbeoefenaars drie keer zo groot is als in Soest. Het aanleggen van sportvelden zouden wij zeker niet door de Heidemaatschappij willen laten doen. Maar het college kent ons standpunt hierover reeds. Wij zijn blij met het spoedig tot stand komen van het in- structiebad. Is het, gezien de te verwachten grote toeloop en de steeds toenemende noodzakelijkheid om gelegenheid te geven de lichaamsbeweging te stimuleren, niet tijd om te gaan denken over een echt zwembad? Ten aanzien van de kinderboerderij zouden wij op dit mo ment een zekere consolidatie willen bepleiten. Ook planologisch is een uitbreiding, zoals die waarvan wij op wonderlijke wijze op de hoogte kwamen, o.i. geen goede zaak. Grote bewondering hebben wij voor de inzet waarmee de activiteiten van Artishock worden geleid, met name het educatieve gedeelte. Ook hier blijft het noodzakelijk de vinger aan de pols te houden. Een subsidie van f. 62.000,— is zeker geen te verwaarlozen bedrag. Mede gezien deze sub sidie, zijn wij wel verbaasd over de negatieve opmerkingen die door het bestuur van deze vereniging regelmatig aan het adres van het gemeentebestuur worden gemaakt. BIBLIOTHEEK. Het spijt ons dat ondanks het tekort van f. 60.000,- geen inhalen van de achterstand op het gebied van het boekenbe zit mogelijk was. Als wij de toelichtingen goed begrepen hebben, is er integendeel sprake van een relatieve achteruit gang. Gaarne zouden wij het bestuur in overweging willen geven na te gaan in hoeverre een verschuiving plaats kan vinden tussen personeelsuitgaven en boekenaankopen. GASBEDRIJF. Voor de bedrijfsvoering van het gasbedrijf hebben wij niets dan lof. Wij zien geen enkele reden om tot een concentra tie in de vorm van een provinciaal gasbedrijf te komen. Overigens: de gemeente Utrecht schijnt ons rijkelijk initia tiefrijk op het gebied van concentratie-initiatieven. Niet iedere schaalvergroting werkt per definitie meer econo misch. Ieder van ons heeft ongetwijfeld de ellende met het Waterleidingbedrijf Midden-Nederland in gedachten. Er staat wel een gigantisch hoofdkantoor, maar de tarieven zijn dan ook meer dan verdubbeld. Indien bij de gasdistributie tot grotere samenwerkingsverbanden moet worden gekomen, ligt samenwerking op gewestelijk gebied meer voor de hand. Zeker hebben wij niet alle aspecten van het overheidsbe leid in onze gemeente kunnen behandelen; wij hebben enige saillante punten eruit willen nemen. Tot slot, mijnheer de voorzitter, willen wij onze oprechte dank en waardering voor de ambtenaren uitspreken Met zorg, toewijding en enthousiasme hebben zij het functione ren van deze gemeente mogelijk gemaakt. Voor uw leiding, mijnheer de voorzitter, zijn wij u veel dank verschuldigd. Wij hebben de grootst mogelijke bewon dering voor het geduld en de tact waarmede u zowel als raadvoorzitter als als eerste burger van deze gemeente werkzaam was. De gebruikelijke wens tot continuering hiervan is, tot onze grote spijt, dit jaar een zinloze uit spraak. De heer PIEREN zegt daarop het volgende: Mijnheer de voorzitter! Namens de PAK-fractie wil ik eni ge algemene beschouwingen geven over de begroting 1972. Allereerst willen wij het college van burgemeester en wet houders complimenteren met de wijze waarop de aanbie dingsbrief is samengesteld. In deze dank willen wij vooral betrekken de dames en heren ambtenaren die aan de sa menstelling hiervan hun medewerking hebben gegeven. Wij moeten ons als raad er ook mee feliciteren, dat wij in Soest te dien opzichte een goed en deskundig toegerust ambte narenkorps hebben. Ook nu, mijnheer de voorzitter, biedt uw college ons een sluitende begroting aan. De begroting 1971 werd sluitend gemaakt door te beschikken over een bedrag van f. 550.000,- uit de saldireserve. De begroting 1972 is slui tend gemaakt door te beschikken over een bedrag van f. 250.000,-. Op grond daarvan en mede ten aanzien van het verschil in bedrag, zijnde f. 300.000,-, en daarbij gelet op de vele kostenstijgingen, hebben wij sterk de indruk, dat nog meer dan voor 1971 dringend noodzakelijke be hoeften en voorzieningen uit de ontwerp-begrotingen zijn geschrapt. Maar wij kunnen niet anders dan een begroting sluitend maken. Uw college kent ons standpunt ten aanzien van het sluitend maken van een begroting. Wij onderschrij ven dat sluitend maken niet. In de afgelopen jaren is steeds weer gebleken, dat het achteraf wel meeviel en dan bleek, dat wij toch bij het opmaken van de rekening een voordeel tje bleken te hebben Onze fractie heeft zich meermalen afgevraagd: Is Soest nu een rijke of een arme gemeente? Wij durven te stellen dat Soest behoort tot de rijke gemeenten van de provincie Utrecht. Maar wordt de begroting niet sluitend gemaakt, dan wor den we door de rijksoverheid onder - netjes gezegd - voogdij geplaatst. Wij kunnen dus niet anders dan de door het col lege voorgelegde begroting goedkeuren. Onze fractie is be reid binnen het kader van de financiële mogelijkheden in het belang van de gemeente Soest haar volledige medewer king te verlenen. In de tegenwoordige samenleving heeft de gemeente een zeer belangrijke positie en taak. Naar on ze mening heeft de gemeente recht op een eigen vrijheid en autonomie. Het „onder voogdij komen", zou een ware aan tasting van onze vrijheid en democratie betekenen. Het zal u duidelijk zijn, mijnheer de voorzitter, dat het niet alleen voor een college van burgemeester en wethouders steeds moeilijker wordt zijn functie te vervullen, doch dat het ook voor de raadsleden steeds moeilijker wordt hun functie als zodanig te vervullen. De aanbiedingsbrief van het college getuigt steeds weer met welke grote moeilijkhe den uw college te maken heeft op het gebied van de ruim telijke ordening, onderwijs, sociale zorg en wat dies meer zij. In september 1970 zijn de nieuwe gemeenteraden in func tie getreden. Als men landelijk bekijkt, hoeveel raadsleden 165

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 172