en wethouders hun functie inmiddels ter beschikking heb ben gesteld, dan is dat percentage zeer hoog. Het werk van raadslid wordt hoe langer hoe moeilijker en het is goed dat de burgers van Soest weten en begrijpen, dat ook wij maar gewone mensen zijn die dit werk in de vrije avond- en nachturen moeten verrichten. Wij zijn uw college er dankbaar voor, dat het de raad in het afgelopen jaar een financieringsplan over langere termijn heeft aangeboden Onze fractie heeft op het samenstellen daarvan in de afgelopen jaren regelmatig aangedrongen. Het verheugt ons echt, dat wij dit belangrijke rapport ter be schikking hebben Wij willen wethouder Ebbers en zijn ambtenaren daarvoor onze dank betuigen. Zijn grote zorg zal nu zijn de benodigde financieringsmiddelen te verkrij gen In verband met dit rapport achten wij het noodzake lijk, dat er een meerjarenbegroting tot stand komt Wij we ten dat dit een moeilijke zaak is, toch vragen wij uw college om in de loop van 1972 eens dieper op deze zaak te stude ren en zo mogelijk met een voorstel in deze richting te ko men. Ten aanzien van de financiering zijn wij van mening, dat uw college steeds bij de rijksoverheid moet bepleiten dat de Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen niet wordt toegepast ten aanzien van de hoogst noodzakelijke investeringen, zoals bijv aankoop en bouwrijpmaken van gronden voor de woningbouw Tevens is mijn fractie van mening, dat uw college en de raad steeds moeten pleiten voor doelmatige uitkeringen bij de rijksoverheid ten aanzien van deelgenootschappelijke ta ken, dat wil zeggen: taken welke door het rijk of de provin cie aan de gemeenten worden opgedragen. Wij zijn ons er volledig van bewust, dat ook uw college in deze een zeer moeilijke taak heeft en dat uw college in feite gedwongen wordt de gemeentelijke belastingen te verhogen. Onzes inziens dienen deze belastingen dan te worden gehe ven met een sterke progressie. Wij allen weten dat de moeilijkheden bij de financieringsmogelijkheden niet alleen in Soest liggen. Overal in den lande worden nu of binnen kort in de raden van de gemeenten de beschouwingen over de begroting 1972 gehouden. In vele daarvan komt het pro bleem van de financiering ter sprake Maar wij kunnen het in Soest niet veranderen, dat kan alleen de rijksoverheid. Daarom moeten wij in Soest trachten binnen het raam van de mogelijkheden en onze eigen vrijheid de belangen van de gemeente te behartigen. Veel wordt er gesproken over de democratisering van het gemeentelijk bestuur Wij menen dat uw college op de goe de weg is Onze fractie is van mening, dat uw college de bur gers van een wijk vroegtijdig dient in te lichten over belang rijke plannen. Het instellen van de commissies Eng-Park en Kerkpad achten wij zeer juist. Wij verzoeken uw college echter steeds „feeling" te houden met deze commissies. Wij achten het instellen van dergelijke commissies zeer be langrijk; hierdoor wordt het contact met en de inspraak van de burgerij bevorderd. Bij het afdelingsonderzoek is uitvoerig gedebatteerd over de openbaarheid van de commissievergaderingen. Met elkaar moeten wij trachten de gang van zaken te verbeteren ten aanzien van de publieke belangstelling. Doch met nadruk willen wij stellen, dat de raadsleden in andere besloten ver gaderingen de gelegenheid moeten en kunnen krijgen onge remd met de collegae-raadsleden over bepaalde zaken die nog in voorbereiding zijn, van gedachten te wisselen. Wij menen dat uw college de betrokkenheid en de inspraak van de burgerij meer dient, door het instellen van commissies zoals reeds genoemd en wij verzoeken uw college deze goed ingeslagen weg te volgen In dit verband willen wij niet nalaten uw college te com plimenteren met de werkwijze van de voorlichtingsambte- Alhoewel deze nog maar kort in Soest werkzaam is, kun nen wij vaststellen, dat na een inwerkperiode ook hier een positief resultaat is bereikt. De uitgave van de populaire be groting, welke huis aan huis wordt verspreid, alsmede de te verwachten voorlichtingskrant, wijzen erop, dat de betrok kenheid van de burgerij in voldoende mate wordt gestimu leerd, Op verschillende plaatsen zijn nu ook de ideeënbus sen voor de inwoners van Soest geplaatst. Wij verzoeken het college de raad regelmatig in kennis te stellen van de inge diende ideeën Ten aanzien van de voorlichting wil ik op merken, dat wij moeten waken voor verflauwing Aan de voorlichtende taak zal steeds de nodige aandacht geschon ken moeten worden. Bij de algemene beschouwingen 1971 hebben wij gepleit voor een meer doelgericht subsidiebeleid. Met betrekking tot het subsidiebeleid passen geen bezuinigingen, geen schrielheid, doch duidelijk scherp omlijnde normen. In de beide afdelingen is dit al enigermate tot uitdrukking geko men. Een aantal, niet op Soest gerichte subsidies is ge schrapt, Met nadruk willen wij naar voren brengen, dat het schrappen van die subsidies niet betekent, dat wij karig moeten zijn met de subsidiering van die zaken, die in Soest noodzakelijk zijn. Ik wil nu enige beschouwingen wijden aan enkele onderde len van de begroting. SLACHTHUIS Het vraagstuk van de centralisatie van slachthuizen is nog steeds onderwerp van vele studies. Zolang het bewuste ar tikel 8 van de Vleeskeuringswet niet is geschrapt, zullen wij nog met vele vraagtekens blijven zitten, WONINGBEDRIJF/VOLKSHUISVESTING, Gebleken is, dat het college het contact met groeperingen en comité's, gevormd uit en door de bewoners, in het afge lopen jaar heeft verstevigd, Natuurlijk - en onze fractie be grijpt dit volkomen zullen er wederzijds nog vele wensen zijn, maar de betrokkenheid van de bewoners is er. In dit verband danken wij het college voor de toezegging van de folder ,,U kunt er wat aan doen" Juist om die reden ach ten wij de zogenaamde samenlevingsopbouw van groot be lang. Het college zal de aspecten van deze samenlevingsop bouw steeds in het oog moeten houden. In deze folder wordt een aantal belangrijke aspecten toegelicht. Is het het college mogelijk nu of in een volgende raadsvergadering aan te geven, welke mogelijkheden er voor Soest aanwezig kunnen zijn ten aanzien van de onderwerpen welke in deze folder behandeld worden? Met de bouw van woningen voor de laagst betaalden ligt het zeer moeilijk; maar wat kunnen wij als raad daaraan nog doen? Op dit punt dit moet ons van het hart en wij weten dat vele raadsleden er ook zo over denken - is het raadswerk onbevredigend en dikwijls teleurstellend. Uit het, door de regioEemland ingestelde onderzoek is duidelijk gebleken, dat, gelet op de inkomensposities van de wo ningzoekenden en het zeer geringe deel van de woningwet sector in de toekomstige bouwproduktie, voor een groter tekort aan goedkope woningen dient te worden gevreesd. Dat is bedroevend, maar „wat kunnen wij eraan doen? Onze fractie vindt dit een moeilijke zaak voor de gemeen te, Dit is een zaak, welke alleen door de rijksoverheid kan en moet worden opgelost. Zijn er dan in de nabije toe komst mogelijkheden om te komen tot de bouw van wo ningen voor de laagst betaalden? Het zal bekend zijn, dat door de V.A R.A.-ombudsman een plan is opgezet, om te komen tot de bouw van goedkope woningen. Minister Udink heeft positief gereageerd op dit plan en vele deskun digen zien er ook wel concrete punten in. De uitwerking en realisering van dit plan, zal helaas, nog wel geruime tijd op zich laten wachten. In verband met het feit dat de regio 166

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 173