- en voorbereidend hoger en wetenschappelijk onderwijs. Al jaren wordt in Soest om dit onderwijs geroepen. Alle frac ties hebben dit vraagstuk in het verleden of onlangs aan de orde gesteld Met de realisering van het plan Klaarwater in zicht en in verband met de verder in voorbereiding zijnde be stemmingsplannen is naar de mening van onze fractie nu dringend de tijd gekomen, meer concrete plannen met be trekking tot het genoemde onderwijs te gaan voorbereiden Vorig jaar hebben wij reeds voorgesteld een onderzoek in te stellen naar het aantal scholieren, Is dit onderzoek inge steld? Zo ja, wat is het resultaat? Zo nee, is het college be reid in de loop van 1972 dit onderzoek in te stellen en zo nodig plannen te dien opzichte uit te werken? De realise ring en verwezenlijking van bedoelde plannen kost nl, nog zo veel tijd, dat onze fractie meent, dat het in 1972 tot een meer concrete uitwerking moet komen van wat wij willen binnen het raam der mogelijkheden. Wij hadden gehoopt nu in de aanbiedingsbrief een wat meer positief geluid over dit onderwerp te vernemen. Wij betreuren het, dat de wethou der aan dit punt is voorbijgegaan Waar gaan wij met het onderwijs heen? Hetgeen in de aan biedingsbrief is gesteld, getuigt niet van optimisme Moeten wij als raad ook hier zwijgen? Ten aanzien van het onder wijs zijn wij immers zo afhankelijk van de rijksoverheid. De begroting onderwijs van de regering heeft onder alle vakmensen grote ontsteltenis verwekt. Onder meer hebben de Nederlandse Katholieke Schoolraad en vele andere des kundige instellingen hun grote bezorgdheid dienaangaande uitgesproken, Hoe moeten wij als raadsleden nu proteste ren tegen deze afbraak van ons onderwijs? Het gaat om de toekomst van onze jeugd, van de schoolgaande en van de werkende jeugd Ook van confessionele zijde wordt dit on derwijsbeleid zwaar bekritiseerd. Het gaat om de toekomst van onze samenleving. Tast het onderwijs aan en men onder graaft de fundering van onze samenleving. Als wij een van de leden van het college sterkte en wijsheid toewensen, dan is het wel wethouder Dijkstra. Hij staat ook met de rug te gen de muur. Als raad mogen en moeten wij vertrouwen en hopen dat hij nog tracht te bereiken, wat binnen het ka der der mogelijkheden aanwezig is Wij willen er met het college nog onze grote teleurstelling over uitspreken, dat de wettelijke voorschriften geen ver goedingsregeling voor schoolzwemmen kent. Onze fractie is van mening, dat schoolzwemmen gratis moet worden gege ven Dat kan je wel wensen, te realiseren is het niet. Onze fractie heeft verder geen behoefte dieper in te gaan op de onderwijsbegroting, Wij willen het college alleen verzoe ken om, zoals ook al regelmatig naar voren is gebracht bij het aankoopbeleid van leermiddelen, in de meest uitgebrei de zin des woords te trachten de nodige rationalisatie in acht te nemen. Met de schoolhoofden, ouderraden en het convent moet zulks op doelmatige wijze te bespreken en uit te werken zijn. Wij hebben met onze algemene beschouwingen misschien veel tijd gevraagd. Men kan er echter van overtuigd zijn dat hetgeen wij als fractie gezegd hebben, ons is ingegeven door onze zorg voor en in het belang van de gemeente Soest, een gemeente die ook ons zeer lief is. Het college gaat een moei lijke tijd tegemoet. Wij wensen het veel kracht en wijsheid toe. Mijnheer de voorzitter! Het is de laatste maal dat u deze begrotingsvergaderingen zult leiden. Wij zijn u in het bijzon der dankbaar voor de prettige wijze, waarop wij onder uw leiding in het afgelopen jaar hebben mogen vergaderen De gemeente Soest is een gemeente welke een dynamische ontwikkeling doormaakt. Onze fractie hoopt in het jaar 1972 met begrip en waardering voor elkanders standpunt met de andere fracties samen te werken. Met elkaar zullen wij moeten trachten zo goed mogelijk het belang van de gemeente Soest te behartigen Veel van onze kritiek was ge richt tot de rijksoverheid Waarschijnlijk zal men ons dit euvel duiden maar wat kan en moet men anders ten aanzien van de begroting 1972 zeggen? Bij de behandeling van de diverse hoofdstukken komen wij woensdag op onderdelen nog terug. Wij wensen het college voor het komende jaar dus veel sterkte toe. De heet JONKER spreekt hierna de volgende woorden. Mijnheer de voorzitter! Bij de algemene beschouwingen van onze fractie staat deze keer wederom het begrip „openheid voorop, waarbij ook het functioneren van de raad bezien wordt Daarna zullen wij aandacht besteden aan meerjarenplanning, woningbouw, onderwijs, sociale zaken en maatschappelijk werk en culturele zaken. OPENHEID Nu onze fractie ruim een jaar aan het werk van de gemeen teraad deelneemt, is het interessant om na te gaan welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan ten aanzien van het contact met de burgerij en de openheid en doorzichtig heid van het bestuur Het door het college, in de nota van aanbieding bij de begroting gestelde, inzake de bevredigen de belangstelling bij voorlichtingsavonden en dergelijke, on derschrijven wij gaarne; dat de belangstelling toeneemt naar mate er meer specifieke belangen van een bepaalde groep burgers mee gemoeid zijn, achten wij overigens een volko men logisch verschijnsel. Toen wij bij de vorig jaar gehouden algemene beschouwin gen een aantal verlangens op tafel legden, waarvan er inmid dels enige gedeeltelijk gerealiseerd zijn - zoals de openbare commissievergaderingen en de zeer lovenswaardig uitge voerde populaire uitgave van de begroting - zeiden wij daar bij letterlijk: „Wij verwachten van de zojuist gedane sugges ties echt geen wonderen, zeker niet dat er terstond een mas sale belangstelling voor het gemeentelijk gebeuren zal op treden. Wel verwachten wij, dat de pers beter zijn informa tieve taak zal kunnen verrichten en dat de groep wél-gei'n- terresseerden geleidelijk zal gaan toenemen." Blijkbaar lag het verwachtingspatroon van uw college hoger ten aanzien van de publieke belangstelling bij de voornamelijk 's mid dags gehouden vergaderingen van een drietal commissies, die op proef openbaar zijn. Indien de door het college in de aanbiedingsnota geplaatste opmerkingen over de geringe publieke belangstelling en de verloren gegane ongedwongen sfeer een aanloop tot het terugdraaien van de openbaarheid zouden vormen, achten wij een ernstige waarschuwing op haar plaats. Het beeld dat de burgerij van een dergelijke te gen de geest van de tijd en de ontwikkeling bij de centrale overheid en in vele andere - waaronder aangrenzende - ge meenten ingaande beslissing zou overhouden, laat zich het beste vergelijken met de bekende springprocessie te Echter- nach, die daar op de derde pinksterdag ter ere van St. Vitus wordt gehouden en waarbij de deelnemers telkens drie schreden vooruit en twee achteruit springen op de maat van de muziek. Met een recent praktijkvoorbeeld moge ik de verwarring illustreren, die dan in de ogen van de burgerij kan ont staan: Na een tweetal beraadslagingen met de bewoners van het Kerkpad over de toekomstige vormgeving en gebruiksmo gelijkheden van dit pad leek het wantrouwen in de gemeen telijke bedoelingen wat afgezwakt en ging een bewoners commissie opgewekt aan de slag. Vervolgens werden de be woners verrast met een toekomstige aanslag van f. 15,- per jaar als zij per auto hun huis wilden bereiken. Basis daarvoor was een, tot op dat moment ook bij de raad on bekende interpretatie van de legesverordening. De sfeer leek weer grondig bedorven te worden Gelukkig is een en ander inmiddels weer ongedaan gemaakt. 168

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 175