5r - was ge- s dit 1 aanzien nen wij college len. ngen an de :den aan zaken emeen- relke 1 van zichtig- ta van ïdigen- ijke, on- mt naar- rroep volko- ouwin- r inmid- mbare itge- ;ij daar- sugges- :en mas- al op- forma- l-gei'n- aar lag anzien i mid- ssies, ge in de inge wongen aarheid ng op ijke te- ntrale e- ge- ch het Echter- t. Vitus rie laat •ring lt- n het csmo- ;emeen- ners- i de be- isis d on eer ;en en De remedie is naar onze mening duidelijk: Geen springpro cessie, doch een consequentë op openheid gerichte beleids strategie waar alle uitvoeringsmaatregelen tevoren aan wor den getoetst. Eerst dan kan ook het werk van een voorlich tingsambtenaar volledig tot zijn recht komen, De gehouden voorlichtingsavonden, de populaire uitgave van de begroting en het toekomstige voorlichtingsblad zijn logische stappen op de door ons voorgestane weg, die tot vormen van meedenken en meepraten door het geïnteres seerde deel van de bevolking zal leiden. Hopelijk zal de be grotingsbehandeling van volgend jaar daar reeds de sporen van kunnen dragen. De gemeentelijke ideeënbussen zijn een aardige gedachte, doch er zal vele malen de aandacht op moeten worden gevestigd als men ze aan hun doel wil laten beantwoorden. HET FUNCTIONEREN VAN DE GEMEENTERAAD. Bij de huidige samenstelling van de gemeenteraad wordt er meer en harder gediscussieerd dan vroeger. Zoals een van mijn collega-fractievoorzitters het laatst in een vergadering van het seniorenconvent stelde: Vroeger vergaderden we maar één maal per vier jaar op deze manier, te weten vlak vóór de verkiezingen. Hij achtte de huidige gang van zaken een achteruitgang. Naar onze mening is het juist een verbe tering; wij zien geen enkele reden om de, op een aantal ge bieden bestaande tegenstellingen, niet in openbare raads vergaderingen naar voren te laten komen. Dat kost dan wel eens tijd, maar de democratie is geen, ter wille van de effi ciency in het leven geroepen procédé. Zaken als luchtvervui ling en andere milieuproblemen, zoals chemische onkruid- bestrijding, zijn nu eenmaal belangrijk genoeg om er uitvoe rig bij stil te staan. In die situatie waarin alle partijen het hartroerend met elkaar eens zijn, achten wij het overigens een juiste oplossing om zulks door één per geval te kiezen woordvoerder namens de gehele raad te laten vertolken. Dergelijke situaties deden zich het afgelopen jaar bijv. voor bij de lichtmasten van de P.U.E.M. en recentelijk bij de N V. „Randstad". Terzijde zij opgemerkt, dat deze laatste in een kwade reuk staande N.V. naar de mening van onze fractie zo snel als de bestuurlijke en juridische molens dat maar toestaan, dient te verdwijnen uit onze fraaie gemeen te. MEERJARENPLANNING. De nieuw opgezette planningorganisatie en de investerings nota 1971-1985 zijn lofwaardige voorbeelden van een meer professionele aanpak, die in een snel groeiende gemeente als de onze onontkoombaar is. Het is nu mogelijk met één oogopslag de invloed op de geraamde financiële conse quenties af te lezen indien zich ingrepen van buitenaf voor doen, bijv. indien de Kroon het Engwegplan zou verwerpen. Zelfs in Soesterberg zal thans een geplande en systemati sche ontwikkeling op gang kunnen komen, ongetwijfeld tot vreugde van de recentelijk nog doorgelichte middenstand al daar, doch in eerste instantie bedoeld ter leniging van de woningnood ter plaatse. WONINGBOUW. De algemeen te bespeuren afkeer van hoge bouw voor wo ningen wordt thans versterkt door de relatief sterker toene mende kosten in deze sector, Waren het eerst leefbaarheids aspecten, het zijn nu ook economische factoren die ertoe leiden, dat meer laagbouw wordt toegepast. Nieuwe verkave lingsprincipes, waardoor hogere bebouwingsdichtheden mo gelijk zijn, een efficiënter gebruik van parkeerruimte en een verder doorgevoerde scheiding van voetgangers- en autover keer zijn de basis voor deze ontwikkeling Het is een gerust stelling, dat ook in Soest deze tendensen zijn doorgedron gen. Hopelijk zal een en ander mede bijdragen tot het be houd van een leefbaar Soest in een op menselijke verhoudin gen gebouwde schaal, Het grootste probleem op woninggebied is ook in onze ge meente, dat nieuwe woningwetwoningen bij een huur van f, 300,- a f. 400,— per maand onbetaalbaar zijn voor de groepen die er de meeste behoefte aan hebben. Uiteraard mag voor een betere woonkwaliteit een groter offer van de bewoners gevergd worden, doch dit moet wel in een redelij ke verhouding tot hun financiële draagkracht staan, In het antwoord van het college op het afdelingsverslag, noemt het college de mededeling van de minister van volks huisvesting en ruimtelijke ordening, dat begin 1972 een voorstel te verwachten valt voor de invoering van een huur belasting voor hen die veel te weinig huur betalen. Hope lijk ontstaan hierdoor mogelijkheden om de doorstroming naar de nieuwbouwwijken beter tot haar recht te laten ko men, opdat de nodige oudere en goedkopere woningen worden vrijgemaakt. ONDERWIJS. Wij hebben de indruk, dat het college zich goed op de hoog te houdt van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Ook op vele scholen blijken deze ontwikkelingen op de voet te worden gevolgd. Het nijpend gebrek aan schoolruimte in nieuwe wijken moet worden bestreden door het tijdig in procedure brengen van aanvragen, gebaseerd op lange-termijnplanning en door het zoeken naar efficiënte en flexibele bouwsystemen. De bouw van de nieuwe Weegbreeschool zal hopelijk aan het Smitsveen enig soelaas brengen. Gevreesd wordt, dat de drie geplande scholen in Klaarwater niet voldoende aan de totale behoefte zullen beantwoorden. Opvangmogelijkhe den op scholen in de oudere wijken worden uitsluitend voor het grotere kind als mogelijk gezien en zijn dan nog in vele gevallen een noodoplossing. De installatie van de nieuwe schoolraad is een verheugend feit. Hiermede zijn nieuwe mogelijkheden tot informatie overdracht en inspraak geopend. Wij spreken de wens uit, dat deze raad een levend orgaan wordt. Hetzelfde geldt voor het schoolhoofdenconvent, waarbij zij aangetekend, dat juist de informatie vooraf ertoe zal bijdragen, dat dergelijke instellingen gaan functioneren. SOCIALE ZAKEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK. Met nadruk wil de fractie haar genoegen tot uitdrukking brengen met betrekking tot de ontwikkeling van zaken als de „kinderboerderij" en de „Stichting Peuterspeelzalen" en de steun die daarbij van gemeentewege wordt ontvan gen. Een professionele aanpak in deze kost weliswaar geld aan gekwalificeerde begeleiding, materiaal en voorzienin gen, doch biedt daartegenover waardevolle ontplooiings mogelijkheden voor het jonge kind in een steeds ingewik kelder wordende samenleving. CULTURELE ZAKEN. De fractie is diep teleurgesteld in het feit, dat de vorig jaar in de aanbiedingsnota door uw college geponeerde stelling onverkort is gehandhaafd. Een beter begrip voor het expe riment en de vernieuwende werking van bepaalde groepe ringen zou alleen reeds uit cultuur-historisch oogpunt op zijn plaats zijn. Kunstenaars hebben immers door de jaren heen voorop ge staan bij de veranderingen in de maatschappij. Miskenning van het nut van nieuwe uitingsvormen leidt tot verstarring en kunstarmoede. Zelfs Rembrandt werd verguisd toen hij schout en schepenen niet meer volgens het geijkte patroon had afgebeeld. Het is een misvatting, dat het experiment in kunst en cultuur ook altijd zou inhouden een experiment met de excessen die onze maatschappij kent. Er bestaat geen enkel noodzakelijk verband in deze en zeker niet in Soest. De fractie acht het ten slotte van groot belang, dat er bin nenkort een culturele raadscommissie van een nog nader 169

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 176