ri"f n, wel- iiing le be- het deken, :ctie- allege eer te fonds r op 1,~ twoor- offers der- e trach- i red- ke bij- aan ren, zo Bond ns het het tam, ten ïun tijd n? En ouden? om lanko- door >ods ring te het rachtje ige- daar- den nt- aen in- ond- r ten ;eno- tde, aan. ij naar >ble- ;en zal zaak nissie- sekere be- :g ni- liet ne neu- )g steeds oor de rel is, laden ïstig re Iraag zouden wij zien, dat de commissies meer in de avonduren konden vergaderen. De directe publieke belangstelling zou dan zeker verbeteren. Met het teruglopen van de conjunc tuur zullen de financieringsmoeilijkheden in de naaste toe komst ongetwijfeld toenemen. Het wordt gaandeweg moei lijker onder die omstandigheden een gemeente, en zeker een zo snel groeiende gemeente als de onze, behoorlijk te besturen. Het is van enorm belang dat het publiek ook via de openbare commissievergaderingen van die moeilijkheden en de vele problemen waarmede wij steeds meer geconfron teerd worden, kan kennis nemen. Alleen bij een open beleid kunnen en mogen wij ook begrip verwachten voor soms moeilijke en impopulaire besluiten, welke ongetwijfeld meermalen zullen moeten worden genomen. Wij hopen en vertrouwen dat wij, met voorbijzien van partij politieke belangen, in het komende begrotingsjaar, dat voor onze gemeente ook op bestuurlijk gebied een bewogen jaar zal worden, slechts het waarachtig belang van de ge meente voor ogen mogen hebben; dat wij ons werk als raadslid dan ook zo mogen verrichten, dat wij ons^in de eerste plaats afvragen wat de kiezers er wel van vinden; maar dat wij ons allen in de eerste plaats afvragen wat God er wel van vindt. Dan, maar ook dan alleen, kunnen wij instem men met de woorden van de dichter van Psalm 90, als hij bidt tot zijn God: „En bevestig Gij het werk onzer handen over ons". „Ja, het werk onzer handen, bevestig dat". De VOORZITTER sluit hierna, te 21.22 uur, de vergade ring, die op woensdag 24 november 1971, te 9.00 uur zal worden voortgezet. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op 17 februari 1972. De secretaris, De voorzitter, 171

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 178