6 Voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van een rekening-courant krediet tot f. 1.750.000,- op te ne men door het Regionaal Werkplaatsschap Amersfoort en omgeving bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeen ten te 's-Gravenhage. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder discus sie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 7 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het aanleggen van parkeerhavens aan de Moerbessenberg te Soesterberg. De heer VERHEUS zegt dat in het voorstel wordt gesteld dat het aanbrengen van parkeerhavens voor 14 tot 16 auto's een bedrag van f. 32.000,— zal vergen. Het is de le den van de commissie openbare werken echter duidelijk geworden, dat hetgeen in de voordracht staat niet juist is, omdat tevens de weg gedeeltelijk zal worden gereconstru eerd. Enige zorgvuldigheid bij het samenstellen van voor stellen is, mede met het oog op het overnemen in de pers, dan ook wel gewenst. Thans is er sprake van een enigszins vertekend beeld. De wethouder mevrouw WALTER VAN DER TOGT merkt op dat er meer parkeerplaatsen komen en dat de rijbaan een meter wordt verbreed. Er is derhalve tevens sprake van een reconstructie van de weg. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 8 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het bouwrijp maken van sectie 3 van het bestemmings plan „Klaarwater". Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelij ke stemming aangenomen. 9 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het treffen van diverse voorzieningen ten behoeve van nog te bouwen woningen aan de Krommeweg/Korteweg en de Talmalaan. De heer VERHEUS zegt dat de woningbouwvereniging Patrimonium voor het bouwen van een aantal huizen moet bijdragen in de kosten die de gemeente maakt om het bouwen van de betrokken woningen mogelijk te ma ken. Wanneer men nu het bedrag dat Patrimonium moet betalen vergelijkt met het bedrag dat de woningbouwver eniging St. Joseph blijkens punt 10 van de agenda moet betalen, dan kan men de conclusie trekken dat Patrimo nium er heel wat beter afkomt dan St. Joseph. Aangeno men mag worden dat het lagere bedrag dat Patrimonium moet betalen zal doorwerken, in de exploitatie-opzet van het gehele plan. Is er een aannemelijke verklaring te ge ven voor dat verschil? Berust het verschil wellicht op in het verleden gedane toezeggingen? Zijn de kosten mis schien inmiddels gestegen De wethouder EBBERS merkt op dat er sprake is van een in het verleden gemaakte afspraak, namelijk op 11 december 1969. Het college heeft gemeend de gemaakte afspraken te moeten nakomen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 10 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de te bouwen 101 woningen te Soesterberg. 11 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een extra kre diet voor het aanbrengen van luiken in de lichtkoepels in de hal van de openbare school voor g.l.o. te Soester berg en voor het aanschaffen van leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de openbare Margrietschool voor g.l.o. te Soest-Zuid. 12 Voorstel tot het verlenen van medewerking als bedoeld in artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920 aan het be stuur van de Stichting voor Katholiek Basis- en Kleuter onderwijs te Soest voor het aanschaffen van een schrijf machine ten behoeve van de St. Theresiaschool voor g.l.o. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 13 Voorstel tot wijziging van de verordening, regelende de samenstelling van de schoonheidscommissie voor de ge meente Soest. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES vraagt of het de bedoeling is dat er thans voordrachten zullen komen waarop slechts één persoon staat vermeld. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, behoeft de raad eigenlijk niet meer zijn fiat te geven. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt dat in de regel altijd de bovenste van de twee op de voor dracht staande personen werd gekozen, nummer twee stond er feitelijk altijd voor „Piet Snot" op. Dat is voor de persoon in kwestie natuurlijk niet prettig. Er waren mensen die jarenlang op de tweede plaats stonden. De le den van de schoonheidscommissie vonden de bestaande situatie ook niet erg prettig. Het is de bedoeling dat de raad ook in de toekomst de leden van de schoonheidscommissie benoemt. Het samen stellen van de voordracht zal worden overgelaten aan het college, waarbij de commissie openbare werken dient te worden gehoord. Het is in deze procedure voor de com missie mogelijk iemand die niet voldoet, te vervangen door een ander. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES zegt dat het haar nog steeds onduidelijk is hoe de samenstel ling van de schoonheidscommissie precies wordt geregeld. Kan degene die in deze commissie zitting wil nemen solli citeren? Of bepalen de leden van de schoonheidscommis sie zelf wie er op een bepaald moment in de commissie dient te komen? Principieel is spreekster tegen voordrachten waarop slechts een persoon staat. Dan ontstaat namelijk een kwestie van ja of ja. Dan behoeft de raad zijn fiat niet meer te geven. De heer SMITS: U kunt toch weigeren? Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES: Men kan hoogstens blanco stemmen, meer niet. Er zijn landen waar men ter stembus gaat om op een partij te stemmen; daarmede zijn wij het toch naar ik hoop met zijn allen ook niet eens. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT: De raad kan besluiten een bepaalde persoon niet te benoe men in de schoonheidscommissie; het college zal dan met een ander voorstel moeten komen. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES: Maar wat weten wij van de mensen die op de voordracht zullen staan? Zij moeten van buiten komen, omdat de mensen uit Soest zelf niet lid kunnen worden van de schoonheidscommissie. Nu stemmen wij steeds op een naam. Wij zouden in de gelegenheid moeten worden ge steld om kennis te maken met de betrokkenen. Ik ben principieel tegen een voordracht waarop een persoon staat vermeld. De VOORZITTER zegt niet te weten of er in de verorde ning zelf sprake is van een bindende voordracht of niet. Wanneer er sprake is van een bindende voordracht, dan is de raad aan de voordracht gebonden en dan kan men geen andere persoon op het stembiljet vermelden. Wan neer er geen sprake is van een bindende voordracht, dan kan men een andere naam op het stembiljet invullen. Geen der leden van het college heeft op het ogenblik de 16

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 17