betekent, dat de mensen met een iets hogere bezoldiging ernaast stonden; zij kwamen niet in de woningwetwonin gen, maar een andere oplossing was er ook niet Toen is er op een moment voor de gemeente een mogelijkheid gescha pen om premiewoningen te bouwen en wij hebben toen de premiewoningen gebouwd voor deze categorie Die premie woningen zijn nu ook alweer relatief goedkoop Het waren de enige die wij hadden en daarom hebben wij gemeend, ze toch te moeten aanpassen aan meer moderne eisen van woongerief, Nu komen er andere eengezinspremiewonin gen bij Wij krijgen nu dus twee categorieën premiewonin gen, de goedkope en de duurdere Wij zijn van mening, dat wij nu voorzichtiger moeten zijn met het aanbrengen van verbeteringen buiten het normale onderhoud, dus met ver beteringen die resulteren in een huurverhoging, dan een tijd geleden, toen er geen alternatieven waren Bovendien: wanneer er in de premiewoningen verbeteringen worden aangebracht die tot een huurverhoging leiden, is daarvoor een besluit van de raad tot het verlenen van een krediet no dig en dan is er dus nog alle gelegenheid om over de meri tes van dergelijke verbeteringen te praten Maar wij zijn wel van mening, dat wij nu met het aanbrengen van die verbeteringen voorzichtiger moeten worden, opdat het ver schil in huur wordt gehandhaafd, Wat de extra faciliteiten betreft die wij zouden ontvangen - ik zou bijna zeggen: die wij als voorwaarden hebben gesteld - in verband met het opvangen van de overloop van het Gooi, kan gezegd worden, dat het college van gedeputeerde sta ten zijn uiterste best heeft gedaan, ons die te verschaffen, Maar het college van gedeputeerde staten zit ook vast aan de algemene richtlijnen ten aanzien van de financiering. Men is ons ter wille geweest, maar niet zoveel als het ge meentebestuur gehoopt en verwacht had Bovendien is de gehele woningverdeling sedertdien totaal veranderd Men weet, dat het gewest Eemland ten aanzien van de toewij zing van de gesubsidieerde woningbouw als een geheel wordt beschouwd De toewijzing geschiedt dus gewestelijk. Een speciale toewijzing voor het Gooi komt nauwelijks meer ter sprake Mocht dit aan de orde komen, dan ziet het gemeentebestuur van Soest geen aanleiding, om het Gooi in een bevoorrechte positie te plaatsen. Wanneer er gelegen heid is voor mensen van elders om zich hier te vestigen, dan kunnen de Gooiers in dezelfde mate als alle anderen naar de gunst om hier te wonen meedingen Er bestaat voor het Gooi geen uitzonderingspositie meer, Er zijn in het afgelopen jaar twee commissies gevormd uit burgers, de ene naar aanleiding van de problemen van het Kerkpad en de ander met betrekking tot het park op de Eng- Wij zijn van mening dat wij op de goede weg zijn, wan neer de leden van deze commissies bereid zijn, zich serieus in de problematiek te verdiepen, wanneer zij positief de problematiek willen benaderen en tot een advies komen, dat inderdaad bruikbaar is, Onze ervaring tot nu toe met de commissies is, dat zij op deze manier functioneren. De volksvergaderingen, zoals men de inspraak noemt, waarop een ieder zijn wénsen naar voren kan brengen, leveren soms een maximum op van de meest tegenstrijdige wensen en ideeën, waarmede praktisch niet te werken is. Hoogstens kan men dan constateren dat er bijzonder vele en bijzonder tegenstrijdige gedachten zijn, die nog geen richtlijn kunnen zijn voor het beleid. Wanneer deze mensen ook eens met el kaar om de tafel gaan zitten om te zien, hoe men eruit komt, aan zal dit een positieve bijdrage kunnen vormen, voor het gemeentebestuur een steun kunnen zijn en een zekere ga rantie kunnen bieden dat de vaak zeer kostbare maatrege len door de burgerij worden gewaardeerd Gevraagd is om het advies dat burgemeester en wethouders met betrekking tot de huurharmonisatie aan de betrokken minister moeten uitbrengen, eerst in de raad ter sprake te brengen. Dit is niet welmogelijk, want het college moet voor 1 december met een voorlopig plan bij de minister komen. Er wordt op het ogenblik door een werkgroep van vier man van financiën en gemeentewerken hard gewerkt, om het advies gereed te krijgen. Ik ben bang dat zelfs de werkgroep de datum van 1 december niet haalt. Zo gauw als het advies gereed is, zal het moeten worden verstuurd. Wij zullen het in ieder geval voor de raad ter inzage leggen. Dan kan de raad er eventueel nog op terugkomen, zodat, als hiertoe aanleiding is, nog tot een nader advies aan de minister kan worden gekomen De gehele zaak wordt wel in een geweldig ijltempo door de minister afgewerkt. Ik weet niet of het verstandig is om de kwestie op zo korte ter mijn te willen regelen, maar de minister wil dit en daaraan hebben wij ons te houden Wethouder mevrouw WALTERWAN DER TOGT: Mijnheer de voorzitter! Daar zitten wij dan weer om de begroting te bespreken Voor mij is het de vijfde begro tingsbehandeling, voor u de vijfentwintigste. Een jaar is dan zo om. Ieder jaar doen zich bij deze gelegenheid in de frac ties problemen voor van: wat zullen wij er nu weer van ma ken, wat hebben zich voor bijzondere zaken voorgedaan, op welk aspect moeten wij nu weer het accent leggen? Er worden wensen geuit, er worden behoeften kenbaar ge maakt om varkentjes te wassen. In vergelijking met een vorig jaar zijn er dan weer nuanceverschillen te constateren en wordt men vaak geconfronteerd met ontwikkelingen die men niet heeft kunnen voorzien Er hebben veranderingen plaatsgevonden, er zijn resultaten bereikt De veranderingen die zich voltrekken, doen de behoefte gevoelen om de lij nen en patronen in het oog te krijgen De milieubescher ming gaat een grote rol spelen Toevallig hoorde ik onlangs iemand over het vroegere reizen met de stoomtrein vertel len die ook nogal wat vuil uitblies. Dat vond men toen heel gewoon; er werd niet over gepraat. Nu gaat men zich van alle kanten op het probleem van de milieuhygiëne bezinnen. De bevolking van Soest was vroeger agrarisch georiënteerd. Daarna heeft de autochtone bevolking zich met de midden stand vermengd. Later zijn de nieuwe wijken gekomen die bevolkt zijn en worden door een jong, intelligent, kritisch publiek Er komt een heel andere behoeftestroom naar vo ren De koopgewoonten zijn veranderd. Wie had de ont wikkeling kunnen voorzien van grootverbruikersmarkten die zo'n invloed gaan krijgen op de middenstand? Het zijn allemaal zaken die wij jaren geleden niet hebben kunnen voorzien en die toch een grote invloed hebben op de ont wikkeling. Wat is er sedert de opstelling van de structuur nota in 1967, vooral in verband met het feit dat wij dit jaar eigenlijk de nieuwe structuurnota krijgen, niet veran derd Wat zijn er niet voor invloeden geweest die de struc tuurnota van 1967 eigenlijk voor een deel onbruikbaar ma ken. Deze nota is gewoon verouderd. Wij voelen behoefte om, en ik geloof dat de heer Van Ee daarop doelde, te ko men tot een benadering van de structuur van Soest door middel van wat andere methoden, zodat een dynamisch stuk op tafel komt, waarin wordt geregistreerd en geïnven tariseerd en waarin ook duidelijk wordt wat de gevolgen zullen zijn van de invloeden die in komende perioden aller lei veranderingen zullen teweegbrengen. In dit verband heeft de heer Van Ee genoemd de groei van de bevolking, het toekomstige karakter van de gemeente, de woning bouw, het onderwijs, de werkgelegenheid, de winkelvoor ziening en de verdere richting waarin Soest zich in geogra fische zin zal moeten en kunnen uitbreiden Al deze zaken moeten bekeken worden met betrekking tot de situatie nu en in verband met de toestand die wij wensen. De voor- 176

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 183