waarden waaraan zij moeten voldoen en de beperkingen die er zijn om tot de gewenste realisering te komen, zullen daarbij in ogenschouw moeten worden genomen. Daar voor zijn bepaalde methoden te hanteren, lk geloof dat de heer Geerlings ook al eens heeft gesproken over de model len lk neem aan dat hij deze in bepaalde gevallen ook wel gebruikt Wij zijn ons aan het beraden in hoeverre wij ook op deze manier tot een nieuwe structuurnota kunnen ko men Een doelstellingennota, een beleidsnota is een wat sta tisch begrip Wij zijn op het ogenblik bezig met een inventa risatie Wij zijn daarmee heel ver gevorderd. Aan de hand daarvan zal het mogelijk zijn om te komen tot een nadere bezinning, maar vooral om te komen tot een doelstellingen nota, een beleidsnota, vooruitlopende op de totale struc tuurnota, waarin vooral de doelstellingen vastgelegd wor den Het gevaar zit er natuurlijk dik in dat - dat is wat ik bedoelde te zeggen met deze onvoorstelbare ontwikkelin gen - er over vijfjaar zaken zijn die wij nu onmogelijk kun nen weten. Men maakt altijd een prognose vanuit de ogen blikkelijke stand van zaken In sommige gevallen kijkt men naar Amerika, omdat dit land ons vooruit is. In Ame rika is men bijv alweer teruggekomen van bepaald verpak kingsmateriaal Het statiegeld komt weer terug, de flessen verschijnen weer Wie weet zoiets van tevoren? Wij moeten dus bijzonder voorzichtig zijn met het verabsoluteren van methoden, met het organiseren om het organiseren, met het „l'art pour 1'art" van de methodiek, want dan bestaat het gevaar dat men zich gaat verliezen in een perfectionis me, waarbij men later tot de ontdekking komt dat het an ders is gelopen dan men had gedacht lk geloof dat wanneer wij de werkwijze gaan volgen dat de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan regelmatig met een en ander wordt geconfronteerd, in die zin dat er een check-list wordt gehanteerd waarbij alle facetten en de stand van zaken aan de orde komen en waarbij er ook wordt bekeken welke beleidsvragen moeten worden beantwoord, hoe dat proces verloopt en wie welke taak in dat proces zal vervullen, wij toch ook als raad (de leden van de commis sie dragen een en ander uit in hun fracties) beter de vinger aan de pols kunnen houden dan tot nu toe gebeurd is. Een facet van deze dingen is bijv de projectorganisatie. Vijf jaar geleden heeft de heer Oldenboom hier de woorden „network planning" en „kritieke pad" laten vallen en daar zaten wij eigenlijk een beetje glazig naar te luisteren. Maar nu, na een bepaalde periode, zijn deze begrippen gemeen goed geworden op de secretarie en bij gemeentewerken. Men weet hiermede te werken En men waardeert deze werkwijze ook, want door de andere binding die er tussen de diverse afdelingen komt, krijgt men meer oog voor el- kaars werk en krijgt men ook te zien wat er gebeurt in het groot in de gemeente, terwijl men tot voor kort meer al leen bij zijn eigen afdeling betrokken was. Het is duidelijk dat wanneer de hele problematiek van de structuurnota wordt aangeroerd, die wij onherroepelijk no dig hebben ook in verband met het ontwikkelen van de de tailbestemmingsplannen, ook het probleem hoogbouw-laag- bouw aan de orde komt Men kan natuurlijk wel zeggen dat men uitsluitend laagbouw wil, maar dan is het de vraag of dat in iedere situatie gewenst is, dan is het ook de vraag of dat financieel haalbaar is en dan is het voorts de vraag of er niet toch bepaalde bevolkingsgroepen zijn die hoogbouw prettig vinden en of in een stedelijke situatie, bijv. bij het centrum, hoogbouw niet toch verkieslijker is dan laagbouw. Dat komt uiteraard in de structuurnota tot uiting. Ten aanzien van het centrum (ik blijf het een naar woord vinden en wij zijn toch wel doende om dit plan een wijk- naam te geven, zodat dat loodzware van centrum en city er een beetje af zal zijn) is op het ogenblik het bureau Van der Grinten samen met O D. 205 doende om een afgeronde visie op tafel te brengen Men heeft laatst op een avond wat plannen laten zien en nu wordt er ter zake het een en ander op schrift gesteld Ik dacht dat er dan ook een moment ge komen zal zijn waarop openheid en ook inspraak gewenst zijn. De inspraak is ook iets waarover je vijfjaar geleden nauwe lijks dacht. Er werd toen al wel over gesproken, maar de behoefte eraan groeit en ook de mogelijkheden en de erva ring van onze kant met dit aspect groeien. Er zit veel posi tiefs in het horen van de mensen Tot nu toe hebben wij daarmede altijd wel resultaten geboekt; er is altijd wel aan bepaalde wensen tegemoet te komen en de inspraak bevre digt natuurlijk ook wel de behoefte om te weten wat er gaande is en om ter zake ook mee te kunnen sturen Het lijkt mij ook ten aanzien van het centrum wenselijk, dat in een vroegtijdig stadium plannen in het publiek worden gebracht en dat met bepaalde wensen rekening kan worden gehouden, Wat de Engweg betreft, gaan wij rustig verder met de voorbereidingen Wij nemen aan, dat toch het inzicht wel overheerst dat deze weg nodig is, Het is zelfs zo, dat wij toch inderdaad wel eens over provisorische oplossingen denken. Als wij de nood zien op de rijksweg (het is ver velend dat dit stuk straat zes namen heeft; daardoor spre ken wij altijd maar van rijksweg, maar dat is ook weer zo'n loodzwaar woord, terwijl het gewoon een route met een doorgaande functie betreft), dan moeten wij eigenlijk wel over provisorische oplossingen denken. Er ligt een Engweg en misschien zouden wij die, ook al zouden wij het niet graag doen, vanuit de nood eens moeten opknap pen en wat moeten verbreden Wellicht moet er dan een richtingsverkeer ingesteld worden Ik weet dat niet. Af en toe wordt het werkelijk hopeloos op de rijksweg Of het gewenst is, om wat de dienst gemeentewerken be treft, eens hier en daar of ten aanzien van de totaliteit een efficiency onderzoek in te stellen, is natuurlijk niet iets waarover zo maar kan worden beslist. Wij hebben ten aan zien van bepaalde onderdelen van het bedrijf onlangs een onderzoek laten instellen De motorvoertuigenwerkplaats is onder de loep genomen Daarbij is als resultaat uit de bus gekomen, dat ter zake het een en ander centraal toch alle maal fijn geregeld wordt. De plantsoenendienst is in onderzoek Het desbetreffende rapport is nog niet afgerond, maar voor zover ik daar wat van heb gehoord komt daar toch wel uit naar voren, dat alle diensten onderling toch ook weer zo n samenhang heb ben met andere aspecten van het gemeentelijke beleid en ook met dingen ter secretarie, dat men voorgesteld heeft nog een jaar lang mee te gaan lopen om tot een goede be slissing te komen Dat gaat dan bijv weer f. 20 000,-- kos ten. Het is natuurlijk wel fijn om alles te laten onderzoe ken, maar men moet zich natuurlijk eerst wel afvragen of het ook nodig is en of de resultaten die ervan worden ver wacht, de kosten rechtvaardigen Men kan natuurlijk wel bepaalde organisatorische vereenvoudigingen aantonen, maar er zitten ook aspecten van plantsoenkundige aard, van plantensoorten, van gazonbehandeling enz aan, die men vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten niet kan bekijken; men kan van die zijde hoogstens zeggen: Laat dat aspect dan ook eens bekijken. Dat is wat andere onderdelen van gemeentewerken betreft natuurlijk ook het geval. Een beperkte huisvesting kan ergens wel een ineffi- ciency in de hand werken. Aan de andere kant beperkt zo'n huisvesting natuurlijk ook de mogelijkheden om on evenredig uit te groeien. Men is, gewoon doordat er plaats gebrek is, gedwongen om met geringe mankracht veel tot stand te brengen Als men zou zien wat er op het ogenblik omgaat aan bijv. ingekomen post bij gemeentewerken en hoe geweldig die is toegenomen, dan zou men ook zien dat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 184