er een onvoorstelbare hoeveelheid werk bijgekomen is die meer samenhangt met de toekomstige groei dan met de groei van dit moment Die werkzaamheden lopen vooruit op de groei; het maken van plannen, bestekken en tekeningen is allemaal werken vooraf Ik kan niet anders zeggen, dan dat iedereen een bijzonder positieve instelling heeft, dat ieder een met plezier werkt en dat iedereen zijn best doet op de plaats waar hij staat Wanneer het nodig zou zijn, hier of daar een onderzoek in te stellen naar de wel of niet efficiën te werkwijze (er zijn misschien wel een paar aspecten die eens bekeken moeten worden), dan moeten wij daarover overleggen met de commissie openbare werken en ons mijns inziens beperken tot de afdelingen ten aanzien waar van dat werkelijk nodig zou zijn Wanneer er met betrekking tot het probleem van de reini ging en de verwerking van grof vuil getallen genoemd wor den, gaan er toch wei rode lampjes branden. Want er is niets gevaarlijker dan het vergelijken van bepaalde cijfers. Vandaar dat wij uiteraard direct hebben laten nagaan waar de getallen vandaan komen die de heer Van Ee genoemd heeft, om de onze ermede te vergelijken Ik moet zeggen dat de heer Van der Kuil, aan wie de heer Van Ee zijn gege vens ontleend heeft, bijzonder schrok en zei: Mijn getallen zijn niet bedoeld om zodanig gehanteerd te worden en als zodanig zijn ze ook volledig onbruikbaar Hij kon zich niet eens herinneren, dat hij wat het grof vuil betreft een bedrag van f. 20,- per ton heeft genoemd Van de, door de heer Van Ee genoemde f, 30, - per ton huisvuil zei de heer Van der Kuil: Dat is toevallig aan de lage kant; ik had wat dat betreft ook f 70,- kunnen noemen; wat dat betreft kunnen de bedragen van gemeente tot gemeente in bijzonder sterke mate verschillen. Hij had toevallig een heel goedkope ge meente bij de hand gehad, een gemeente waar de woningen nogal dichtbij elkaar staan en waar het vuil in een dichtbij gelegen gat wordt gestort Hij zei ook, dat wij in Soest be slist niet aan de hoge kant zitten; wij zijn wat dit betreft ook geen goedkope gemeente, maar wij bevinden ons onge veer op het gemiddelde. De Stichting Verwijdering Afval stoffen is er niet op ingesteld deze soort van onderzoekin gen te doen en heeft er ook geen tijd voor De hele problematiek van het verwerken van grof vuil is een landelijk probleem Hierover wordt van alle kanten veel gedacht. De heer Van der Dussen is lid van de vereni ging van directeuren van reinigingsdiensten en hij is dus bij voortduring op de hoogte van ervaringen elders en van het zoeken naar de desbetreffende oplossingen Regionaal wordt deze zaak ook bekeken Met het oog op dit alles dacht ik, dat wij hiermede toch even voorzichtig moeten zijn. Vooral nu wij enige ervaring hebben met de contai ners achter de brandweerkazerne, dacht ik dat wij toch niet gauw moeten denken aan een tweede plaats waar het vuil gestort kan worden, want de problemen hier zijn al zeer groot. Wij denken er al over, om er hekken omheen te zetten en er eventueel toezicht in te stellen. Er gaan zelfs stemmen op, er maar helemaal mee op te houden. Ik geloof niet dat wij dat moeten doen, want de thans bestaande mo gelijkheid voorziet kennelijk in een grote behoefte. Het is alleen zaak, het geheel wat te stroomlijnen en daarbij ook te trachten, het storten van- vuil van mensen van buiten de ge meente te voorkomen Ik dacht, dat dit het beste zou kun nen door het probleem regionaal te bespreken, want wan neer iedere gemeente een dergelijke stortmogelijkheid zou hebben, zou men er geen behoefte meer aan hebben om van elders naar een nabij gelegen gemeente te gaan voor het storten van vuil De zorg voor de bomen is voor het college een serieuze zaak. Wij hebben het frappante resultaat van het Aerocarto- onderzoek van heel nabij kunnen bekijken Door het systeem van infrarode luchtfoto's zien de zieke bomen er werkelijk pips uit Zij zijn op de foto licht gekleurd. Het schijnt dat deze bomen dan al zo ver heen zijn, dat er alleen maar met hoge kosten wat aan te doen is. In een stad als Amsterdam, waar een boom in het licht van de reiniging van de lucht en welzijnsfactoren wel f, 15.000,- waard is, zal men er sneller toe overgaan om te behouden wat ge spaard kan blijven dan in Soest, dat rijker gezegend is met groen. Wij hebben wel de Heidemaatschappij opdracht ge geven, de bomen langs de rijksweg te onderzoeken en na te gaan, wat de factoren zijn geweest die hier boomsterfte hebben bewerkstelligd Gebleken is dat aardgas en dichte bestrating de oorzaak waren Misschien is het opgevallen, dat hier en daar het stuk grond rondom de bomen - de boomspiegel - vergroot is, hetgeen belangrijk is. Als weerwoord op de van verschillende kanten uitgespro ken waardering voor de werkzaamheden van het gemeente bestuur, wil ik van onze kant dank uitspreken voor de pret tige samenwerking en voor het vertrouwen dat ons is ge schonken. Wethouder DE HAAN: Mijnheer de voorzitter! Het nieuwe college is nu een jaar in functie. Mede dank zij uw uitstekende leiding kunnen wij constateren, dat ook dit college weer is geworden tot een goed sluitend team dat el kaar heel duidelijk vertelt hoe laat het is en dat aan het eind van de rit steeds tot een gemeenschappelijk besluit weet te komen, Ik hoop dat het in deze raadsperiode op dezelfde wijze zal doorgaan, waarbij il: de vriendelijke hoop uitspreek, dat uw aanstaande opvolger in ongeveer dezelfde geest zal trachten dit team te leiden In ieder ge val dank ik u voor uw leiding in ons gezelschap. Ten aanzien van het schoolzwemmen en de voorschriften van instructiebaden is vanuit de raad opgemerkt dat het betreurenswaardig is dat de rijksoverheid instructiebaden nog niet in de vergoedingsregeling heeft opgenomen. Het ziet er voorshands ook nog niet naar uit, dat dit zal gaan gebeuren. Een zekere tegenstelling is hier wel te constate ren. Immers, in het voorontwerp van de wet op het basis onderwijs is het schoolzwemmen als leervak opgenomen, hetgeen impliceert dat dan ook de huisvesting voor het uit oefenen van dit leervak dient te worden betaald, De lijn wordt op dit punt echter nog niet doorgetrokken. De bijdra ge die in het geding is gebracht voor het schoolzwemmen, is nog niet vastgesteld Het overleg over deze aangelegenheid is nog gaande De cijfers die ons hierover bekend zijn van verschillende plaatsen, lopen bijzonder uiteen. Er zal in ieder geval naar worden gestreefd om de heffing zo eenvoudig mogelijk te laten geschieden Voor de periode van 1 januari 1972 tot 1 mei 1972 zal worden geprobeerd om de derde en vierde klassen te laten zwemmen en om daarnaast de niet-zwemmers van de vijfde en zesde klassen zoveel moge lijk de zwemkunst machtig te doen worden, waarmede dan voorkomen wordt dat deze late, wat kleinere categorie tus sen wal en schip zou vallen. Dit is geheel in overleg met de inspectie opgezet Binnenkort, als alle schema's voorlopig zijn bekeken en nader besproken, komen daarover voor de schoolhoofden en schoolbesturen nadere mededelingen. Deze zaak wordt uiteraard in samenwerking met de school sportcommissie en de schoolhoofden nog verder uitgewerkt. Ook hier is de inspraak volledig aanwezig. Voor wat betreft het betrekken van de jeugd bij de oprich ting van een jongerencentrum kan ik mededelen, dat bij de opzet al enige vertegenwoordigers van de „ongebonden" jeugd aanwezig zijn geweest. Zij hebben ook hun inbreng gehad bij het opzetten van de enquêteformulieren en zullen natuurlijk naast de vertegenwoordigers van de georgani seerde jeugd - blijvend bij de verdere uitwerking worden be trokken Ten aanzien van het gemeentepersoneel is wat met verge- 178

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 185