ird. Het er alleen id als iging van is, zal is met cht ge- :n na sterfte lichte allen, de 5spro- neente- de pret- is ge- iank zij ook dit i dat el- het sluit le op jke eveer Ier ge- oprich- at bij de lijkingscijfers gewerkt De raad zal het college wel niet euvel duiden, dat het de cijfers in de korte tijd niet precies heeft kunnen analyseren naar hun herkomst en loop. Het is wel mogelijk geweest, ten aanzien van de secretarie nade re gegevens te krijgen. Wanneer het aantal ambtenaren in 1967 op 100 wordt gesteld, geeft 1971 het getal 144 te zien. Wanneer wij dan enkele zeer bijzondere functies apart zetten, dan zal het duidelijk zijn dat het cijfer van 144 een aantal nieuwe elementen herbergt en dat dit getal niet kan wordengekwalificeerd als een stijging die boven het nor male uitgaat. Om te beginnen is er in deze cijfers begrepen de verschuiving, vanuit de boekhouding van de sociale dienst naar financiën, waar zich ongeveer twee mensen mee bezighouden Er is, mede op aandringen van de raad, een voorlichtingsfunctionaris gekomen, een nieuwe functie dus. Door reorganisatie van de financiële beleidsafdeling is er een nieuwe figuur bijgekomen De uitvoering van de Alge mene Bijstandswet en de daaruit voortvloeiende beroeps kwesties en de nog niet eens in gang zijnde, maar wel opge zette organisatie van de volksgezondheid, de organisatie van maatschappelijk werk en dergelijke meer heeft ertoe geleid, dat wij hebben ingesteld een nieuwe afdeling maat schappelijk werk en volksgezondheid, waarvoor een nieuwe kracht is aangetrokken die niet kan worden beschouwd als een vermeerdering door toevallige omstandigheden Er is een telefoniste voor het gehele ambtelijke apparaat aange steld boven de normale sterkte die er voorheen was, het geen tot gevolg heeft gehad, dat bij het gasbedrijf en ge meentewerken geen mensen meer voor een deel daarmede belast zijn. Er is door de uitbreiding van de huisvesting om en bij het gemeentehuis - de sociale dienst en de uitbreiding van de noodgebouwen - een bode moeten bijkomen in ver band met de toegenomen werkzaamheden van de inwendige dienst. Er is een project-coördinator aangesteld die uiteraard ook weer in een nieuwe functie noodzakelijk is geworden Wanneer men al deze gegevens in acht neemt, kan het aan tal ambtenaren al tamelijk worden gereduceerd Ik wil dit niet precies tot op de bodem uitvlooien, want dat zou te ver voeren, maar ik heb alleen willen zeggen dat het noemen van cijfers op zichzelf bepaald niet een juist beeld geeft. Er zal ook achter de cijfers moeten worden gekeken. Bovendien dient men zich goed te realiseren, dat de omvang van een gemeente niet mede bepalend is voor het aantal ambtenaren, maar de omzet van het ambtenarenkorps. De raad zal wel met het college van mening zijn, dat in een zo snel groeien de gemeente als Soest, waardoor veel vooruit moet worden gedacht, bepaald meer ambtenaren nodig zijn dan in een gemeente die meer statisch is. Het merkwaardige is, dat op sommige belangrijke secretarie afdelingen van Soest het aantal ambtenaren zelfs nog minder is dan op afdelingen van andere vergelijkbare, maar statische gemeenten. Wij zijn dus niet ongerust ten aanzien van het punt als zou het aantal ambtenaren hier een onevenredige groei hebben door gemaakt. Ten aanzien van de sportstichting is een aantal opmerkin gen gemaakt die verband met elkaar houden. Een merkwaar dige vraag, gezien de materie waarom het gaat, was, of de bedragen die worden uitgetrokken voor de sportstichting en het natuurbad min of meer bevroren zouden kunnen worden. Productiviteitstijging ten aanzien van deze beide sectoren is nu eenmaal bijzonder moeilijk te verwezenlijken en boven dien speelt de loonfactor - deze wordt extern bijzonder sterk bei'nvloed - in deze een belangrijke rol. Het bevriezen van de uitgaven voor de sportstichting zou tot gevolg heb ben, dat de door dezelfde spreker gevraagde uitbreiding van de sportaccommodatie in Soesterberg eenvoudig niet zou kunnen gebeuren. En deze uitbreiding is bepaald niet van dien aard dat men zou kunnen volstaan met drie kwartjes. Er is wat merkwaardig opgemerkt, dat er in Soesterberg driemaal zoveel sportbeoefenaars zijn als in Soest Ik zou dit wat genuanceerder willen benaderen. Om te beginnen is dit getal niet juist De accommodatie die wordt gevraagd, is afhankelijk van beschikbare grond Deze is er op dit mo ment nog niet. Dit impliceert dus, dat er nog niets kan wor den gedaan. Zodra het met de grond in orde komt, zullen de gemeenteraad voorstellen bereiken, om binnen het kader van de financiële mogelijkheden zo spoedig mogelijk tot realisatie van de zo gewenste voorziening in Soesterberg te komen Het aantal sportbeoefenaars is echter geen maatstaf voor de sportaccommodatie, want het overgrote deel van de sportbeoefenaars in Soesterberg bestaat uit binnensporters. Zij hebben de beschikking over twee zalen, een grotere weelde dan verhoudingsgewijs in Soest aanwezig is. Op dit punt kan Soesterberg beter zwijgen. In éen passage heeft een raadslid gevraagd, zuinigheid en voorzichtigheid te betrachten en om een compleet zwem bad verzocht. Ook de bouw van een zwembad is geen kwes tie van drie kwartjes, Over de prijs daarvan kan men twis ten, want hij hangt af van het type zwembad dat men aan schaft. Vast staat echter dat een tekort van een compleet zwembad al heel sijel kan liggen in de orde van grootte van 250 000,- Dit is een bedrag waarvoor ik op het ogenblik echt geen oplossing zou weten. Ten aanzien van de kinderboerderij en de peuterspeelzalen zijn hier enkele vriendelijke woorden gesproken, maar ik zou bij deze materie even willen opmerken, dat men niet te veel deze zaken in de belangstelling moet trekken als bijzonder belangrijk. Ze zijn op zich zelfbelangrijk, maar ze zijn facetten van een groter geheel en ik geloof dat wij ernaar moeten streven om deze facetten in te passen in een groter, compleet welzijnsbeleid, want daarin horen ze thuis. Wij hopen in het komende jaar op dit stuk ook met het een en ander ten aanzien van deze materie te komen. Met betrekking tot de kinderboerderij.is, naar mijn mening, terecht door de heer De Groot opgemerkt, dat er wel enige voorzichtigheid moet worden betracht. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze zaak momenteel in behandeling, niet alleen in het licht van de hoge kosten die ze met zich zou kunnen medebrengen, maar vooral en in de eerste plaats vanuit de vraag of men daar wel kan blijven Het is natuurlijk bijzonder goedkoop om in de openbaarheid al met plannen van een stichting te komen zonder van tevoren goed geïnformeerd te zijn over de vraag of het wel mogelijk is deze plannen te verwezenlijken, los van de vraag of de hoge kosten er wel uit zullen kunnen komen en van de vraag of een en ander planologisch wel uitvoerbaar is. Vandaar dat de desbetreffende publicaties mij bijzonder voorbarig voorkomen en op het college geen goede indruk hebben gemaakt. Wij zullen ten aanzien van de situering twee dingen in het oog moeten houden. In de eerste plaats de vraag of er in het betrokken deel van Soest opgehoogd moet worden Op deze vraag krijgen wij binnen kort antwoord. Indien er opgehoogd moet worden, zou zo'n toekomstig geval, als men het nu al ging inrichten, in een kuil komen te liggen. Dat is niet uitvoerbaar, want dan zou er een mooi beetje overstroming kunnen komen en dan zou je daar alleen de zwemkunst machtige dieren kunnen houden. Wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT: Zee honden. Wethouder DE HAAN: Ja bijv. zeehonden, maar die blaf fen 's nachts zo en dan krijgen we moeilijkheden met flat bewoners die daardoor niet slapen kunnen. Mijnheer de voorzitter. Het andere punt is, dat er door ver laging van de grondwaterspiegel misschien toch de moge lijkheid bestaat om de zaak daar te laten. Maar dan zou het wel eens kunnen zijn dat de beplanting, die daar nog vrij behoorlijk aanwezig is, het opgeeft; zodra je de grond- 179

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 186