ïn beetje tegreer- kosten maakt mer, dat imogelijk- e tijd ge- sn krui neer wij n als eren in t weinig voor de ei kritiek p deze nen afhel- spreken over een scholengemeenschap, moeten wij wel be denken dat het een scholengemeenschap in verschillende opzichten kan zijn. Het kan een confessionele, een bijzon der neutrale of een openbare scholengemeenschap zijn. Maar de school moet in elk geval gedragen worden door een aantal voedende groepen Deze zullen het dan met elkaar eens moeten zijn, Met 50.000 a 60 000 inwoners is het onmogelijk dat er een aanvraag wordt opgebouwd voor al leen een openbare, voor alleen een christelijke, voor alleen een katholieke of voor alleen een bijzonder neutrale scho lengemeenschap. Een gecombineerde scholengemeenschap, een samenwerkingsverband ik zeg niet dat ik dit als ideaal beschouw - houdt de mogelijkheid in dat zij vruchtbaar zal kunnen werken. Op dit moment is het volkomen onrealis tisch om nu al een scholengemeenschap te creëren. Wij doen wel ons uiterste best om de dubbele m.a v o, van de grond te krijgen. Alles ligt er voor klaar wij mogen er alleen nog geen geld voor uitgeven Wij hebben de zaak dus niet in de ijskast gelegd, maar door druk uit te oefenen valt er op dit moment nog niets te bereiken Door de protestants-christelijke en katholieke fractie is met ernst de aandacht van het college gevestigd op de dislo catie van de basis en kleuterscholen Zij vrezen dat bij een onzorgvuldige locatie van nieuwe scholen bestaande scholen wel eens kunnen worden leeggezogen. Dit gevaar zit er ze ker in. Wij doen ons uiterste best dit gevaar te voorkomen. In de eerste plaats kan dit gevaar worden tegengegaan door aanpassing van de fictieve districtsgrenzen die om elke school zijn getrokken met de bedoeling dat binnen deze grenzen het leerlingenbestand wordt opgebouwd. Zodra blijkt, dat deze grenzen verlegd moeten worden, gebeurt dit. Mogelijk hebben de genoemde fracties ook in gedachte de situering van de scholen in het Soesterveen. Wat direct voor de deur ligt, is het scholenplan in Klaarwater. Er ko men drie scholen. Ik neem aan, dat er drie basis- en drie kleuterscholen verschijnen Alles ligt er voor klaar Een openbare school met een gymnastieklokaal komt er zeker in het hart; en een r k. basis- en kleutercombinatie komt er ook zo goed als zeker; over een protestants-christelijke school kan ik op dit moment geen concrete uitspraak doen, maar ik ben ervan overtuigd dat deze school er zal komen, want zij moet er eenvoudig zijn. Er is ruimte voor gereser veerd Ik heb de hoop nog niet opgegeven, dat bet desbe treffende schoolbestuur en het college het daarover eens zul len kunnen worden Wij hebben getracht te bereiken, dat de gehele zaak in het centrum wordt gesitueerd, Dit kon ech ter niet, omdat de wijk Klaarwater een bijzonder compact gebouwde wijk is met een hoge bevolkingsdichtheid, waar door er dus weinig terrein overschoot voor bijzondere doel einden Wat de situering betreft, zijn wij geraakt in een si tuatie die beslist niet optimaal is Dit kon in dit geval be zwaarlijk anders. Wij moeten deze kwestie ook niet dramati seren, De gehele oppervlakte van de wijk Klaarwater is nau welijks een vierkante kilometer groot Het .gemiddelde" kind zal niet verder behoeven te lopen dan 5 a 10 minuten. Dit lijkt, zelfs in deze tijd, niet onoverkomelijk. Ik kan deze afstand nog wel belopen Er is uit de katholieke en protestants christelijke fractie met krasse termen gesproken over het tekort aan gymnas tieklokalen. Zij hebben gelijk, hoewel ik mij te dien aan zien anders zou hebben uitgedrukt, maar ik zit nu aan deze kant van de collegetafel Er is inderdaad sprake van een groot tekort, Het enige antwoord dat ik kan geven, is dat wij geen ijzer met handen kunnen breken. Wij doen ons uiterste best Collega De Haan en ik werken in deze kwes tie helemaal samen. Wij goochelen met stichtingen om de gymnastieklokalen van de grond te krijgen Tot zo ver lukt ons het een en ander. Men weet dat direct in zicht is het neerzetten van een gymnastieklokaal aan de Smitsweg, waar drie scholen staan. Het komt te staan op een terrein gren zende aan de christelijke school Er komt een sportzaal aan de Beetzlaan of op het terrein van de Min. de Visserschool. De keuze hangt af van een aantal factoren van ruimtelijke ordening Wij piekeren ons het hoofd suf hoe wij het een trum van Soest beter kunnen helpen. Dit is nl. het slechtst bedeeld Er zijn niet minder dan vijf lagere scholen, maar er is vrijwel geen gymnastieklokaal beschikbaar. Wij hebben daar wel een fraai gymnastieklokaal achter de katholieke m.a v.o maar dat is bijna helemaal in gebruik, zodat er wei nig gelegenheid is voor de basisscholen die er omheen lig gen. In het centrum is de nood het hoogst, en de ruimtelij ke ordening het moeilijkst Wij hebben gedacht aan het ter rein achter de Da Costaschool, waar een ruim speelterrein is. Er staan weliswaar twee noodlokalen, maar er is nog ruimte Deze school en alles wat er omheen ligt, is echter opgenomen in een stedebouwkundige reorganisatie Dan kan de gemeente bezwaarlijk beginnen om daar een gym nastieklokaal te bouwen. Wij hopen een oplossing te vinden en onze gedachten gaan daarbij ook uit naar het grote sportveld voor de witte boerderij. Daarvan wordt dankbaar gebruik gemaakt, Er is nog een zekere ruimte beschikbaar. Als het lokaal evenwel op een andere plaats komt, dan zal men mij niet moeten verwijten, dat ik een andere plek heb beloofd Wij zijn op papier aan het exerceren waar en hoe wij het midden van oud-Soest beter kunnen helpen aan gymnastieklokalen Mij heeft van buiten de raad de vraag bereikt, of wij met de situering van de gymnastieklokalen niet een zekere discri minatie, een zekere willekeur toepassen Ik kan de verzeke ring geven dat dit bepaald niet het geval is. Men moet niet denken, dat, wanneer er een gymnastieklokaal bij een ka tholieke, een christelijke of een openbare school wordt ge bouwd, het dan uitsluitend voor de desbetreffende school bestemd is. Daarvan is geen sprake. Een gymnastieklokaal is altijd bedoeld voor een groep scholen. Het gymnastiek lokaal aan de Smitsweg is bedoeld voor de drie scholen die daar vlakbij liggen. Wanneer er straks bij de Min. de Visser- school een gymnastieklokaal wordt gebouwd, zal het be paald niet exclusief voor deze school zijn, maar voor de scholen binnen de kring die daaraan het meest behoefte hebben. Vanuit de protestants-christelijke en katholieke fractie is ook aandacht gevestigd op ruimten die eigenlijk elke school zou moeten hebben voor creatieve arbeid in allerlei vor men Te dien aanzien doen wij ons best. Er komt geen nieuwe school tot stand zonder aula. Wij pogen bestaande oude scholen die goed van bouw en constructie zijn, met zo'n ruimte uit te breiden Dit is een kostbaar en langzaam proces. Ik ben met name bijzonder voorzichtig geworden met voorstellen voor uitbreiding en reconstructie van oude scholen, omdat ik wel heb gezien dat de raad niet voet stoots geneigd is om daarvoor een groot krediet te verle nen. Het gaat nl om forse bedragen. Op het ogenblik zijn wij bezig met de openbare school aan de Beetzlaan, die zeer hecht gebouwd is en die de moeite waard is om te worden gemoderniseerd. De school heeft daaraan ook drin gend behoefte. In het plan is opgenomen de toevoeging van een aula, een geintegreerde ruimte waar men gezamenlijk bijeen kan zijn, maar die ook kan dienen voor creatieve en expressieve bezigheden De raad zal dit plan te zijner tijd onder ogen krijgen. Het zijn, helaas, bepaald geen goed kope reconstructies, maar daar kunnen wij niet onder uit. Over het schoolzwemmen heeft wethouder De Haan al veel gezegd. Ook dit is een aangelegenheid die eigenlijk valt in de schoot van twee portefeuilles. Zoals men weet is wethou der De Haan de geestelijke vader van het instructiebad. Wij zijn druk doende een optimale regeling te bereiken, opdat alle scholen er met meer dan twee klassen aan kunnen deel- 181

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 188