i het be- verordening bij zich, zodat een en ander niet kan worden .leuter- nagekeken. Aangenomen mag worden dat mevrouw Wal- schrijf- ma van der Molen geen bezwaar heeft, wanneer er geen oor sprake is van een bindende voordracht. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT: Ik r dis- geloof niet dat er sprake is van een bindende voordracht. len" De VOORZITTER: Dat geloof ik ook niet, maar ik weet ade de het niet zeker. ëe' Mevrouw KORTHUIS-ELION: Er kan nauwelijks sprake zijn van een bindende voordracht, want eerst kon men ïS vraagt kiezen tussen twee personen. zullen De VOORZITTER: Ook dan is het mogelijk dat er spra- Indien ke js van een bindende voordracht, de raad kan immers de gehouden zijn te kiezen tussen de twee op de voordracht staande personen. Ik stel voor het voorstel aan te houden DGT zegt tot de volgende vergadering. de voor- Een andere mogelijkheid is om in artikel 1 van de wijzi- twee ging het woord „voordracht" te veranderen in „aanbeve- is voor ling". waren Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES: Dan n. De le- kunnen wij akkoord gaan. .taande j^et voorstej worJt, met inachtneming van de aangebrach- t j te wijziging, zonder hoofdelijke stemming aangenomen, -t samen- 14 Voorstel tot delegatie van de aankopen en ruilingen van i aan het strookjes grond ten behoeve van wegreconstructies. lient te Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelij- le com- ke stemming aangenomen. ngen 15 Voorstel tot verkoop van grond, gelegen nabij de Vinken- weg aan: ES zegt a. R. Schuitema. ïenstel- De keer GRIFT merkt op dat de gemeente in het onder- geregeld. havige geval erg voorbarig is geweest, want de tuinen nen solli- zjjn (}oor Je gemeente reeds afgezet, terwijl het voorstel scommis- nog ;n jg raaj moest WOrden behandeld. Te hopen zij imissie Jat een dergelijke situatie zich in de toekomst niet op nieuw zal voordoen. De tuinen zijn afgezet door gecreo- rop slechts soteerde palen en prikkeldraad. Het verdient aanbeve- ■estie van ling dat met het treffen van voorzieningen in het vervolg :e geven. wordt gewacht tot de raad een besluit heeft genomen. De heer DE GROOT herinnert eraan bij het onder letter ES: Men 1 ingekomen stuk te hebben gevraagd voor het betrok- jn landen ken gebied geen verdere stappen te ondernemen in af- temmen; wachting van het door het college toegezegde advies, allen Daarom verzoekt hij de voorstellen 15a en 15b aan te houden tot de volgende vergadering. OGT: De De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT benoe- vraagt zich af of de heer De Groot goed heeft gekeken 1 dan waar de beide perceeltjes grond - genoemd in de voorstel len 15a en 15b - liggen. Deze stukjes grond liggen niet in het gebied dat ter sprake is gekomen bij het onder letter ordracht 1 ingekomen stuk. Het gaat in het onderhavige geval om idat de twee strookjes grond die achter het nieuwe kleuterschool- n dg tje overblijven en die voor gebruik door het schooltje ,p een ten enen male ongeschikt zijn. Het leek het college der den ge- halve wenselijk om beide strookjes grond te verkopen Ik ken aan de bewoners die daarom reeds eerder hebben gevraagd, soon In dit verband dient men te bedenken dat het riool van het schooltje met toestemming van de betrokken bewo- - verorde- ners <*oor ^un grond is g^gd- Qf niet. De heer GRIFT: Ik heb geen bezwaren tegen de verkoop, ht, dan De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT: Er an men is gewoon sprake van een kwestie van efficiency. In het n. Wan- geding is het hek van het schooltje. Wanneer wij dat cht, dan eerst op de oude grens hadden laten plaatsen, dan had het ïllen. naderhand weer verplaatst moeten worden, nblik de p>e keer GRIFT: Dat is niet waar. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT: Er moet toch een hek tussen het schooltje en de tuinen komen. De heer GRIFT: Tussen het hek van de school en de tui nen staat een nieuw hek, geplaatst door gemeentewer ken. Dit hek bestaat uit gecreosoteerde palen, verbon den door prikkeldraad. Men begrijpt wel dat er geen prik keldraadhek om een school wordt geplaatst. Voortgaande zegt spreker geen bezwaar te hebben tegen de verkoop. Wel heeft hij bezwaar tegen het vooruitlo pen op een besluit van de raad. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt niet bij het plaatsen van het hek te zijn geweest. Er zijn bewoners geweest die hebben geklaagd dat de kin deren de tuinen in kwamen. Wellicht houdt het plaatsen van het door de heer Grift bedoelde hek daarmede ver band. De heer GRIFT: Dat is mogelijk, maar dat neemt niet weg dat het hek is geplaatst voordat de raad een besluit heeft genomen. Had het onderhavige voorstel niet reeds in december jl. behandeld kunnen worden? De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT: Het voorstel is even aangehouden in verband met de vraag of de school de grond wellicht nodig had. De heer GRIFT: Die grond heeft voor de school geen enkel nut. Ik ben dan ook blij dat deze mensen die grond hebben kunnen kopen. Maar voordat er voorzieningen worden getroffen, dient een raadsbesluit te worden geno men. De heer VAN POPPELEN meent dat aanhouding van het voorstel weinig zin heeft, want uit de tekening blijkt dat de heer Schuitema ongetwijfeld blij zal zijn dat hij dat stukje grond kan aankopen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. b. mevrouw J.A. Stokwielder-Onwezen. 16 Voorstel tot aankoop van grond met opstallen, gelegen aan: a. de Nieuweweg van W. van Tol; b. de Verlengde Talmalaan van T. Mobach-Dijkstra. 17 Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst inzake de uitbetaling van rente in verband met een gesloten koop overeenkomst met mevrouw T. Mobach-Dijkstra. 18 Voorstel tot het toekennen van een vergoeding wegens geleden belastingschade aan C. v.d. Munt. 19 Voorstel tot verhoging van het subsidie aan de Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Soest. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 20 Voorstel tot verlenging van de erfpachtstermijn en uitgif te in erfpacht van gronden aan de Bosstraat ten behoeve van H. van Harskamp. Mevrouw ORANJE-ENTINK merkt op dat punt 2 van het ontwerp-besluit luidt: „de in erfpacht uitgegeven grond en al hetgeen zich daar op bevindt, zullen zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders van Soest niet uitwendig in enigerlei opzicht gebruikt mogen worden voor reclame doeleinden". Mag er werkelijk nergens een reclameschildje of iets der gelijks worden opgehangen? Kan men een dergelijke be paling opleggen? Wanneer men op de televisie sport- westrijden ziet, dan ziet men allemaal reusachtige recla meborden, waarvoor waarschijnlijk reusachtig veel geld moet worden betaald. 17

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 18