moet doen - wat meer vrijheid kunnen geven, wanneer de tekst iets wordt gewijzigd De veranderde motie luidt dan als volgt: De gemeenteraad van Soest in openbare vergadering bijeen op 24 november 1971 nodigt het college van burgemeester en wethouders van Soest uit, aan de Stichting Verwijdering Afvalstoffen te Amersfoort op te dragen: het uitbrengen van een advies ten aanzien van de wenselijkheid van het aanschaffen van een auto voor het ophalen van grof huisvuil, alvorens tot aankoop wordt besloten en gaat over tot de orde van de dag Het gaat dus om de auto waarvoor het college in de begro ting f 100 000,- aanvraagt Door het bedoelde advies zul len wij wellicht ook een beter inzicht krijgen ten aanzien van de vraag, of wij het aantal containers moeten uitbrei den of helemaal moeten verwijderen Wij zullen dan mis schien ook aan de weet kunnen komen, hoe wij ons beter kunnen wapenen tegen het misbruik door bewoners van an dere gemeenten van een faciliteit die wij voor onze eigen burgers hebben bestemd Wij willen geen service verlenen, waarvan iedereen misbruik kan maken en waartegen weinig te doen is Het zal nodig zijn dat het college de kwestie van het storten van afvalstoffen in gaten, in regioverband gaat bespreken Het zal niet mogen blijven bij de constatering, dat de pro vincie te dien aanzien iets heeft gedaan en dat wij ons bij deze kwestie moeten neerleggen als het gat maar schoon wordt achtergelaten Het is een onplezierige zaak dat zich in onze gemeente processen afwikkelen, waartegen zij bij zonder weinig kan doen De eerste klap is een daalder waard, laten wij nu in dit verband maar eens een tweede uit delen De heer Dijkstra had voor zijn beantwoording goede voorne mens, maar hij had toch nog tien minuten nodig om te ver tellen dat de scholen gemeenschap voor vwo zijn volledi ge aandacht heeft en dat hij een claim voor een dergelijke school op tijd en op de juiste plaats zal inbrengen. Ik dacht, dat ik voor deze beantwoording minder dan tien minuten nodig had gehad Het gaat natuurlijk niet alleen om het inbrengen van de bedoelde school bij een bepaalde instantie, maar zij zal reeds een plaats moeten hebben in on ze gemeenschap Met betrekking tot de ontwikkeling van ons structuurplan zullen wij er nu al aan moeten denken, waar deze scholengemeenschap zal moeten komen Als wij ons structuurplan hebben ontwikkeld waarin zo'n school is ingepast en dit plan komt dan in het gewest, dan kan deze aangelegenheid in groter verband worden besproken Wan neer niemand daartegen bezwaar maakt, heeft Soest zijn claim ten aanzien van deze school wellicht al vastgelegd, vooruitlopend op de situatie dat het gegroeid is tot een gro tere gemeente. De wethouder heeft opgemerkt, dat de rea lisatie van de scholengemeenschap eigenlijk nog prematuur is, omdat Soest, wil het in aanmerking komen voor een der gelijke school, 60.000 inwoners moet hebben Bovendien is het het college nog niet duidelijk van welke levensbeschou welijke aard de school zal zijn. Zoals gezegd, gaat het niet alleen om een claim, maar ook om het doordenken op deze aangelegenheid op dit moment; de geografische ligging is bijv. ook in het geding Voor de komende periode zal deze aangelegenheid onderwerp van gesprek moeten zijn. Wellicht komen wij tot een oplossing, als wij ervan uitgaan dat de scholengemeenschap de mogelijkheid moet bieden voor alle richtingen, zodat zij dus niet verzuilt Iedereen zal faculta tief de dagopening moeten kunnen volgen en christelijk on derwijs krijgen. Ik zou ervoor willen pleiten, dat het college het gehele probleem van de scholengemeenschap niet bij zich houdt, maar het ook in de onderwijscommissie ter spra ke brengt Ik heb het gevoel dat wij op het ogenblik om dit probleem heendraaien als ware het een hete brei. Wethouder De Haan heeft een motivering gegeven voor de uitbreiding van het gemeentepersoneel, maar in een zich steeds ontwikkelende maatschappij verdwijnen er ook za ken. Ik had daarom zo graag een keer gehoord, wat er over een paar jaar kan vervallen. Wij horen nooit wat er afgaat, maar altijd wat er bijkomt. Desalniettemin vind ik het bijhouden van wat de sport, overdekt c.q in de openlucht, aan de gemeenschap kost, een plezierig stuk van het beleid van het college. Het ver heugt mij dat deze kostenbewaking het college aanspreekt en dat eigenlijk al vanwege de centenkwestie het college in bepaalde richtingen gaat denken. Wij praten wel allemaal over een groei van 6% en het rijk heeft dat percentage wel als een soort van vuistregel van Zijlstra aan de gemeenten doorgegeven, maar ik ben er bang voor, dat er binnenkort een einde zal komen aan deze 6%-norm en dat wij dan zul len moeten terugkachelen naar een landelijke groei van 4%; dan zullen wij gewoon in de pas moeten lopen en als wij dan in die 4%-groei zijn terechtgekomen, vrees ik dat wij er helemaal met de botte bijl in zullen moeten hakken. Alleen al daarom is het van belang, dat wij in de toekomst met be trekking tot de proef van de onrendabele projecten ten aan zien van de prioriteiten met elkaar duidelijke afspraken ma ken, De heer Ebbers is er niet bang voor, dat de rioolwaterzuive ringsinstallatie niet op tijd komt Hij heeft dat ook gemoti veerd Hij heeft evenwel ook gezegd, dat een versnelling van de gereedkoming niet mogelijk is. Ik begrijp niet hele maal, waarom die versnelling niet mogelijk is in een periode waarin er vooral in de bouwnijverheid personeel moet af vloeien. De bestaande installatie met een capaciteit van 16.500 inwonerequivalenten is al vele jaren te klein. Mis schien was ze al te klein toen wij haar kregen. Toch hebben wij er in de afgelopen jaren weinig aan gedaan. Wij zijn in ieder geval gekomen met het nieuwe plan. Wij hebben er op willen wijzen, dat in het licht hiervan geen enkele vertra ging acceptabel is, noch voor de burgerij, noch voor ons. Ik heb liever een beetje voorsprong, om te voorkomen dat wij bij pech toch te laat komen, dan dat achteraf moet worden gezegd: Het spijt ons en wij konden er niets aan doen, maar wij zijn wel te laat Daarom hebben wij aan dit onderwerp bijzondere aandacht besteed De derde motie die wij hebben ingediend, wordt door ons graag gehandhaafd. Ik merk hierbij op, dat ze eigenlijk is bedoeld ter ondersteuning van het beleid van het college en dat ze het college ook de plicht oplegt, dit beleid verder uit te dragen naar de betrokken instanties en in het kader van dit beleid verdere initiatieven te ontwikkelen. De heer VAN POPPELEN: Mijnheer de voorzitter! Met betrekking tot uw opmerking dat grondaankopen een moeilijke zaak zijn, spreek ik graag als mijn mening uit, dat het in het verleden wat de totaliteit van de grondaan kopen in Soest betreft nog wel is meegevallen. Onze fractie slaat de wijze van werken van de heer Westdijk ten aanzien van de grondaankopen zeer hoog aan. Ik heb in raads en commissievergaderingen gepleit voor niet gedifferentieerde grondprijzen. Ik zal te zijner tijd graag vernemen hoe het beleid van het college ter zake wordt. Onze fractie heeft er altijd op geattendeerd, dat de ge meente ervoor moet zorgen, de benodigde gronden tijdig in haar bezit te hebben. Ik denk hierbij met name aan de woningbouw Ik geloof dat wij met betrekking tot het plan Klaarwater weer duidelijk hebben kunnen zien, dat het be hoorlijk stagnatie kan opleveren als de gemeente enkele bunders grond niet tijdig heeft kunnen verwerven. Wij zijn er blij mee, dat door de goede grondpolitiek die

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 192