door het college gevoerd is, de gemeente reeds over grote oppervlakten grond beschikt in Overhees en de Boerenstreek. Ik neem aan dat wij daar straks met minder belemmeringen aan de slag kunnen gaan. Ten aanzien van het grote respect dat u aan de dag heeft ge legd ten aanzien van de openbaarheid, merk ik gaarne op dat de burgerij in haar totaliteit met openbaarheid is ge diend en dat. als, wat de activiteiten van de voorlichtings functionaris en de pers betreft, o a. ten aanzien van de verslaggeving van commissievergaderingen, op de inge slagen weg wordt voortgegaan, hier een stuk zeer goede openbaarheid wordt verwerkelijkt Ik wil graag even een bal terugkaatsen naar de fractie van D'66. Ik meen, dat de heer Jonker in zijn algemene beschouwingen te veel naar voren heeft laten komen, dat juist zijn fractie de openbaarheid heeft gepropageerd. Daarom wil ik erop attenderen, dat de desbetreffende grondslagen al gelegd waren voordat de fractie van D'66 in de raad is gekomen Zo was de voorlichtingsfunctio naris reeds voordien aangesteld De heer JONKER- Dit is onjuist De heer VAN POPPELEN: Ik bedoel dat reeds voordien tot zijn aanstelling was besloten Mijnheer de voorzitter Wij hebben in de beginjaren zeer kri tisch tegenover het Samenwerkingsorgaan Eemland gestaan, ook om in de regio Eemland een duidelijke afstand van onze gemeente ten opzichte van onze grotere zus te behouden. Als wij de desbetreffende gang van zaken in het afgelopen jaar bekijken, geloof ik dat wij toch wel blij mogen zijn met het grote aantal deelrapporten dat reeds verschenen is, be treffende de woningbouw, de grondaankopen en het slacht huiswezen en met het feit, dat er wat het verkeer betreft een deelrapport in voorbereiding is Ik geloof dat deze rap porten ons een zeer duidelijke beleidsvisie geven ten aan zien van het beleid in de gehele regio Eemland, hetgeen al leen maar van harte toe te juichen valt Wat de woningbouw betreft, heeft onze fractie in de afge lopen driejaren in de algemene beschouwingen over de be groting steeds aangedrongen op de bouw van meer eenge zinswoningen Er is in het verleden altijd gesteld, dat flat- bouw belangrijk goedkoper is dan eengezinsbouw, maar exacte cijfers daarover hebben wij hier in wezen nooit ge zien. Ik zou het toch wel op prijs stellen als ons eens een duidelijk inzicht in deze materie werd gegeven (althans als het niet te veel moeite kost; het is al eens toegezegd, maar wij hebben niets aan toezeggingen die niet worden nageko men) waaruit blijkt, wat nu in wezen het kostprijsverschil tussen hoogbouw en laagbouw is, waarbij ik, omdat wij vooral aan de goedkopere woningen moeten denken, met name aan woningwetwoningen denk Ik geloof, dat toch nog eens moet worden bekeken of er geen bouwterreinen meer beschikbaar kunnen worden ge steld om vooral de particuliere bouw wat meer aan zijn trekken te laten komen Het bieden van desbetreffende mogelijkheden zou wellicht ook de doorstroming kunnen bevorderen, Beleidsnota's zijn zeer goed en wij moeten ze beslist heb ben vooral ook om een visie op de toekomst te hebben. Ik wil hierbij evenwel herhalen wat ik in een vergadering van het Samenwerkingsorgaan Eemland heb gezegd, nl dat wij in deze niet moeten streven naar perfectionisme Ik zie lie ver, dat wij op korte termijn heel veel doen, dan dat wij tot in het uiterste perfectionisme heel grote beleidsnota's op stellen met als gevolg dat de boel stagneert. Ten aanzien van het centrum heeft mevrouw Walter ver schillende uitspraken gedaan Ik zou zo mogelijk graag ook nog horen in welk tijdsbestek ter zake het een en ander kan worden gerealiseerd Ik heb mij een klein beetje verbaasd toen hier de weg over de Eng ter sprake kwam Wij moeten wel een ruime visie hebben, maar ik heb soms het idee dat deze visie ten aan zien van de polder al te ruim is, Laat men eens een klein beetje dichter bij huis blijven, tussen de Brink- en de Ko ningsweg, dus bij een visie op korte afstand. De verkeerssi tuatie is momenteel in Soest beslist onhoudbaar. Hoe vlug ger wij hier een goede ontsluitingsweg krijgen, des te beter is het (maar het is mij bekend dat de bestedingsbeperking te dezen een rem vormt) en daarom hebben wij reeds twee jaar geleden voorgesteld om de oude Soester Engweg op te lappen Op dat moment wilde het college daar niet veel van weten. Ik ben er zeker van, dat, als de oude Soester Engweg wordt opgelapt, er heel wat verkeer uit de woonwij ken wordt gehaald, in die zin dat veel verkeer deze weg en niet meer de sluipwegen door de woonwijken zoekt Het verheugt mij dat de VVD -fractie de plannen graag tege moet ziet. Ik hoop dat als te zijner tijd de desbetreffende voorzieningen moeten worden getroffen, deze zelfde blij heid nog aanwezig zal zijn en de dan benodigde medewer king inderdaad zal worden verleend. Ik ben er dankbaar voor, dat de V V.D.-fractie de motie betreffende het instellen van een efficiency-onderzoek heeft ingetrokken Onze fractie is van mening, dat er bij de dienst gemeentewerken zeer hard wordt gewerkt en dat deze dienst, vooral nu wij zitten in een gemeente die zeer dynamisch is, veel werk voor de toekomst moet verrichten met een beperkt aantal mensen, In de afdelingen is wel ge steld, ook door mij, dat men bepaalde onderdelen misschien wat meer geperfectioneerd zou willen zien. Wij zien dan ook graag tegemoet het door mevrouw Walter bedoelde rapport ten aanzien van de plantsoenendienst. Deze soort van deelrapporten zullen vroegtijdig aan de commissie voor openbare werken moeten worden voorge legd. Er zijn waarderende woorden gesproken aan het adres van de ambtenaren van de ruimtelijke ordening. Zij dienen gericht aan alle ambtenaren die op hun gebied zo veel werk verrichten voor het opstellen van de diverse rap porten, Op de vraag naar de doortrekking van de weg van Soest naar Amersfoort is geen antwoord gekomen Het gaat hier om een procedure die al heel lang loopt. Wij zijn nieuws gierig naar wat hier zo langzamerhand uitkomt. Er als er niet uit te komen is, waar liggen dan de voetangels? Wat de sport betreft, ben ik verheugd over de toezegging van de heer De Haan, dat er volgend jaar kan worden aan gegeven hoe de bestedingen met betrekking tot de accom modaties liggen. Het gaat hier ook om een stuk openheid. Er wordt veel aan de sport uitgegeven en er is veel kritiek op het beleid ten aanzien van de sport. Het zal daarom goed zijn te weten, welke bedragen gevoteerd worden om de sportbeoefening in Soest zo optimaal mogelijk te doen zijn. Tegen deze achtergrond dient men de desbetreffende opmerkingen van de heer Oldenboom in zijn algemene be schouwingen te zien Het lijkt erop dat - en dienaangaande hebben wij vaak zor gen gehad het verzorgingspeil, en dan met name de scho len en de gymnastieklokalen, in het oude Soest ver ten achter blijft bij dat van de nieuwe wijken. Natuurlijk, in de nieuwe wijken horen deze voorzieningen thuis, maar ook de oude wijken mogen op dit gebied niet te kort komen. Bij het opstellen van de prioriteiten dient deze aangelegen heid grote aandacht te krijgen. Ten aanzien van de planning van scholen in het Soesterveen hebben wij bepaalde bezwaren De heer Dijkstra is over dit onderwerp nogal vluchtig heen gestapt Bezorgdheid onzer zijds bestaat er vooral over de planning van de katholieke school in het plan-Klaarwater Kan deze school niet precies 186

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 193